Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-133 / 28-02-2013

Klage fra XX over afgørelse af 16. februar 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 5. juli 2012 over ATPs afgørelse af 16. februar 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da indsigelsen var modtaget for sent, og ATP ikke kan dispensere fra fristen.

Det fremgår af afgørelsen, at den kan indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

XX har først henvendt sig til Ankenævnet ved brev af 5. juli 2012. Han har anført, at han ikke har modtaget ATPs brev af 16. februar 2012, før han fik det i kopi ved brev fra ATP af 6. juni 2012. ATP har oplyst, at brevet er sendt som A-post til XX’s folkeregisteradresse, og ATP har ikke fået brevet retur. Brevet er journaliseret den 21. februar 2012, og der er ikke i øvrigt registeret oplysninger i ATP om fejl i brevudsendelserne på dette tidspunkt.

Ankenævnet må herefter lægge til grund, at klagen er indbragt for sent, og afviser derfor at behandle sagen.

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at heller ikke Ankenævnet vil kunne dispensere fra indsigelsesfristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.