Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012-4098 /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 25. januar og 12. marts 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelser, hvorefter XX først kan få udbetalt ATP Livslang Pension, når XX opnår folkepensionsalderen.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand), har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i breve modtaget i Ankenævnet den 20. februar og den 27. marts 2012 klaget over ATPs afslag af 25. januar 2012, henholdsvis 12. marts 2012 på udbetaling af pension.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 14. maj 2012 fastholdt, at XX efter ATP-lovens § 9, stk. 1, 1 pkt., først kan få udbetalt sin ATP livslang pension ved folkepensionsalderen, der er 67 år for personer født efter den 30. juni 1955, jf. lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 5. ATP henviser til, at reglerne ikke giver mulighed for at dispensere fra alderskravet, heller ikke hvor det pågældende medlem er flyttet til udlandet, ikke har noget arbejde eller lider af en sygdom.

ATP fastholder derfor, at udbetaling af pension til XX tidligst kan ske i 2027, hvor hun bliver 67 år.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 9, stk. 1, kan ATP Livslang Pension først udbetales ved opnåelse af folkepensionsalderen, der for personer født efter den 30. juni 1955 er 67 år, jf. § 1 a, stk. 1, nr. 5, i nugældende lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012 om social pension.

XX er født i 1960 og opnår dermed folkepensionsalderen i 2027. Betingelsen for at få udbetalt ATP Livslang Pension er således ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. Der er ikke adgang til at dispensere fra udbetalingsreglen i ATP-lovens § 9, stk. 1.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelser af 25. januar 2012, henholdsvis 12. marts 2012.