Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-4154 / 2012-109 / 26-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 19. marts 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 19. marts 2012, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. maj 2008 (skattenedslagsloven) er 42 % for året 2011.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 22. marts 2012 klaget over ATPs afgørelse af 19. marts 2012, hvorved hans beskæftigelsesgrad for året 2011 er fastsat til 42 %.

I klagen anfører XX, at der ikke er taget hensyn til, at han har afholdt 63,28 fe- riedage med løn i 2011 samt fået løn udbetalt for december 2010. Medregnes løn og ferie, er beskæftigelsesgraden 100 % i 2010 og 63 % i 2011, og den samlede beskæftigelsesgrad for årene 2008-2011 bør herefter fastsættes til 91 %.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 15. maj 2012 efter en fornyet gennemgang af sagen fastholdt, at XX’s beskæftigelsesgrad er 42 % i 2011.

ATP oplyser, at beskæftigelsesgraden i praksis opgøres maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Af de indberettede ATP bidrag fremgår det, at XX er månedslønnet, og der er indberettet 1.331 kr. for perioden 27. marts til 31. august 2011. Da der er tale om A-sats som fuldtidsbeskæftiget, skulle der have været indberettet 1.350 kr. (A-sats er 270 kr./mdr.). ATP har i afgørelsen af 19. marts vurderet, at XX i forhold til fastsættelse af beskæftigelsesgraden efter skattenedslagsloven kan betragtes som fuldtidsansat i perioden april til august 2011. Ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2011 kan ATP derimod ikke medregne årets øvrige perioder, fordi XX ikke er i noget ansættelsesforhold.

På denne baggrund fastholder ATP, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2011 kun kan opgøres til 42 % svarende til 5 måneder med fuldtidsbeskæftigelse.

ATP konstaterer samtidig, at fratrædelsesgodtgørelse ikke kan sammenlignes med en lønperiode. December måned 2010 kan derfor ikke medregnes ved opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2010.

Ankenævnets begrundelse

Efter skattenedslagsloven anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der med fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for fjortendagslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag for den periode, hvor vedkommende anses for lønmodtager.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Det fremgår af oplysninger fra Mols-Linien, at XX blev opsagt den 31. maj 2010 til fratræden den 30. november 2010. Ved ansættelsens udløb fik han udbetalt 1 måneds hyre i fratrædelsesgodtgørelse. Idet XX’s ansættelsesforhold ophørte ved fratrædelsen den

30. november 2010, og idet fratrædelsesgodtgørelsen på et beløb svarende til 1 måneds hyre ikke er løn for personligt arbejde i december 2010, kan denne måned ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010. I øvrigt bemærkes, at det må antages, at XX ikke har klaget rettidig over den opgjorte beskæftigelsesgrad for 2010, jf. skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

XX blev genantaget af Mols-Linien på afløserbasis den 27. marts 2011. Ifølge de indsendte lønsedler har han i perioden 27. marts til 31. august 2011 været fuldtidsbeskæftiget med mere end 117 timer pr. måned. Han har ikke haft yderligere ansættelse i 2011. Herefter, og idet ferie afholdt uden for ansættelsesforhold ikke kan medregnes som beskæftigelse efter skattenedslagsloven, har XX således været fuldtidsbeskæftiget i 5 måneder i 2011 svarende til en beskæftigelsesgrad på 42 %.

Det bemærkes herved, at baggrunden for reglen i § 5, stk. 1 nr. 2 i lov om skattenedslag for seniorer, hvorefter ATP fører et register over data fra FerieKontos register over indbetalte feriepenge for fratrådte funktionærer, efter lovforslagets bemærkninger er, at funktionærer, der skifter job, ikke får udbetalt løn i ferieperioden i det efterfølgende ferieår, hvorefter der heller ikke indbetales ATP-bidrag i disse perioder, uanset at lønmodtageren er fuldtidsbeskæftiget, således at det er nødvendigt for ATP at få adgang til de pågældende data.

Ankenævnets stadfæster på denne baggrund ATPs afgørelse af 19. marts 2012, hvorefter beskæftigelsesgraden for året 2011 er 42 %.