Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2012-35 / 14-05-2013

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 27. marts 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet fastsætter XX’s beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. maj 2008 (skattenedslagsloven) til 77 % for kalenderåret 2011. Ankenævnet ændrer således ATPs afgørelse af 27. marts 2012.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok. Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 16. april 2012 klaget over ATPs afgørelse af 27. marts 2012 ved- rørende beskæftigelsesgraden for året 201 I.

I klagen anfører XX. at han først i foråret 2012 ved telefonisk kontakt med ATP blev opmærksom på, at der kan være fejl i den opgørelse fra arbejdsgiveren, som ligger til grund for ATPs opgørelser. Herefter indsendte han lønsedler for 2009 og 2011 og forventede, at ATP vil kor­ rigere beskæftigelsesgraden for begge år.

XX har som svar på partshøring i brev modtaget den 27. august 2012 fastholdt, at også beskæftigelsesgraden for 2009 bør ændres på baggrund af de indsendte lønsedler.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af IS. juni 2012 efter en fornyet gennemgang af sagen fastholdt, at XX beskæftigelsesgrad for 201 I er 92 % og den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for årene 2008-2011 89 %.

ATP oplyser, at beskæftigelsesgraden i praksis opgøres maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. I 2011 er der kun indbetalt 2.949,79 kr. i ATP-bidrag og dermed ikke fuldt ATP­ årsbidrag. ATP har gennemgået bidragene og sammenholdt med lønsedler og har fundet, at ATP­ bidraget er beregnet korrekt.

For at stille XX så gunstigt som muligt har ATP opgjort fuldtidsbeskæftigelse inklu­sive afholdt ferie. XX er fjortendagslønnet, og i 2011 er der ikke er indberettet ATP­ bidrag med fuldtidssats i perioderne 29/8-11/9 og 24/10-6/11. Der er desuden ikke afholdt ferie i disse perioder. Idet XX har været beskæftiget i under 54 timer i 2 ud af 26 lønperio­der i 2011, er beskæftigelsesgraden 92 % (24/26).

ATP burde således i afgørelsen have oplyst. at XX også kunne anke ATPs afgørelse om. at fristen for indsigelser mod beskæftigelsesgraden for 2009 var overskredet, da XX først fremsatte indsigelsen mod beskæftigelsesgraden for 2009 den 16. marts 2012. Brevet om beskæftigelsesgraden blev sendt til XX i juni 20 I 0.2 ATP fastholder af disse grunde, at XX’s gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for årene 2008-2011 er 89 %.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af§ 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslags­ loven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten I) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarke­dets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem. Timegrænsen er arbejde mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for fjortendagslønnede og 27 timer for ugelønnede, jf. ATP-lovens § 2, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 med bilag.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er ind­ betalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag for den periode, hvor vedkom­mende anses for lønmodtager.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4. stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der sva­rer

Det fremgår af de indsendte lønsedler for 2011, at XX er fjortendagslønnet. I perio­derne 11/4-24/4, 9/5-22/5, 23/5-5/6, 6/6-18/6. 29/8-11 /9 og 24/10-6/11 er der ikke indbetalt ATP­ bidrag med fuldtidssats, og det opgjorte timetal inkl. ferie og feriefritimer er mindre en 54 timer pr. periode. Disse seks perioder kan derfor ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2011.

XX har således været fuldtidsbeskæftiget i 20 ud af 26 fjortendagsperioder i 2011. svarende til en beskæftigelsesgrad på 77 %.

Det fremgår af sagen, at ATP i juni 20l 0 sendte brev til XX, hvori beskæftigelsesgra­den for 2009 blev opgjort til 6 I %. Det nævntes i brevet, at XX skulle kontakte ATP inden 3 måneder efter modtagelsen af brevet, hvis han mente, at opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2009 var forkert. Herefter ville opgørelsen ikke kunne ændres.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

XX har først i foråret 2012 gjort indsigelse mod opgørelsen for 2009. Indsigelsen er dermed ikke fremsat inden for fristen på 3 måneder efter modtagelsen af opgørelsen for 2009 i juni 2010, jf. skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Idet indsigelsen således er fremsendt for sent, kan den opgjorte beskæftigelsesgrad på 61 % for 2009 ikke nu ændres.

Ankenævnet fastsætter således XX’s beskæftigelsesgrad for 20 I I til 77 %.

Det bemærkes, at den samlede beskæftigelsesgrad for perioden 2008-2011 herefter er 85 (2008:  100 2009: 61  2010: 100   og 2011: