Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-32 / 27-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 2. april 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet hjemviser sagen vedrørende AUBs afgørelse af 2. april 2012 vedrørende huslejetilskud til XX i forbindelse med hans praktik i udlandet til AUB til fornyet afgørelse, hvor AUB i medfør af § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. med 2 måneder ser bort fra overskridelsen af ansøgningsfristen i samme bekendtgørelses § 19, stk. 1.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 15. april 2012 anført, at han den 8. juli 2011 søgte AUB om hus- lejetilskud for perioden marts-maj 2011. Han ventede med at indsende ansøgning om tilskud vedrørende de følgende måneder, idet han først ville være sikker på, at han var berettiget til tilskud, og ikke var klar over, at der gjaldt en ansøgningsfrist på 4 måneder. Da hanikke hørte noget fra AUB, kontaktede han på ny AUB i august 2011 og indsendte yderligere oplysninger den 5. september 2011. Han sendte igen oplysningerne til AUB i oktober 2011, efter at AUB havde meddelt ham, at AUB ikke havde modtaget de tidligere indsendte oplysninger. Først efter at han omkring den 15. februar 2012 havde været i telefonisk kontakt med AUB, fik han endelig udbetalt tilskuddet. Derefter indsendte han ansøgning vedrørende de resterende måneders husleje fra juni til december 2011. Først da blev han gjort opmærksom på, at der gjaldt en ansøgningsfrist på 4 måneder.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 11. juli 2012 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at AUB den 13. juli 2011 modtog huslejekvitteringer fra XX for marts-maj måned 2011. Den 25. juli 2011 bad AUB XX om at indsende forhåndsgodkendelse, ansættelseskontrakt og huslejekontrakt, men hørte fortsat intet fra ham.

Efter at AUB den 19. oktober 2011 havde modtaget en rykker fra XX, bad AUB igen om yderligere dokumentation. XX rykkede på ny AUB for svar den 28. november 2011, hvorefter AUB ny bad om yderligere dokumentation.

AUB kan ikke se at have modtaget de oplysninger, som XX oplyser at have sendt i  september og oktober 2011.

Den 20. februar 2012 modtog AUB den ønskede dokumentation og udbetalte huslejetilskud for  marts-maj 2011.

Den 27. marts 2012 modtog AUB ansøgning om huslejetilskud for juni-december 2011. AUB udbetalte tilskud for november og december 2011, men afslog at udbetale tilskud for juni-oktober 2011 under henvisning til, at ansøgningsfristen 4 måneder var overskredet.

Efter § 19, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. skal ansøgning om økonomisk støtte mv. sendes til AUB senest 4 må neder efter, at rejse og/eller flytning har fundet sted, eller eleven har påbegyndt skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb. Efter samme bekendtgørelses § 19, stk. 2, kan AUB dog i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i op til 2 måneder. AUB finder ikke, at der i denne sag foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der kan ses bort fra fristen med op til 2 måneder.

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af sagen, at AUB sendte sin mail af 25. juli 2011 til en forkert mailadresse i stedet for at sende svaret til den mailadresse, som klageren havde opgivet, og ankenævnet må gå ud fra, at AUB i forlængelse heraf har modtaget meddelelse om, at mailen ikke kunne afleveres til den angivne modtager, uden at dette foranledigede AUB til at sikre sig, at brevet nåede frem til klageren.

Under disse særlige omstændigheder finder Ankenævnet, at AUB i medfør af § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion ved sin afgørelse burde have set bort fra overskridelsen af fristen efter § 19, stk. 1, med 2 måneder. Ankenævnet har ikke i øvrigt grundlag for at kritisere AUBs afgørelse.

Ankenævnet hjemviser derfor sagen til AUB til fornyet afgørelse, hvor AUB i medfør af § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. med 2 måneder – dvs. med virkning for månederne september og oktober 2011 – ser   bort fra overskridelsen af ansøgningsfristen i samme bekendtgørelses § 19, stk. 1.

AUBs afgørelse kan til sin tid påklages til Ankenævnet.