Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012‐159 / 04-06-2013

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 18. juli 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2011 fastsættes til 22 %.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 2. august 2012 anført, at han har været ansat på normale ansættelsesvilkår fra 14. april 2011 og ikke erindrer at have underskrevet nogen aftale om beskæftigelse med løntilskud.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 14. august 2012 fastholdt sin afgørelse.

ATP sendte i juni 2012 XX’s meddelelse om, at hans beskæftigelsesgrad for 2011 var 22 %.

Efter at XX i mail af 23. juni 2012 havde gjort indsigelse, fastholdt ATP ved afgørelse af 18. juli 2012, at beskæftigelsesgraden for 2011 var 22 %.

ATP oplyser, at XX fra den 1. januar til den 17. april 2011 modtog arbejdsløsheds- dagpenge, at der i perioden maj-december 2011 blev indbetalt fuldt ATP-bidrag for ham som månedslønnet, men at han i perioden fra den 14. april til den 13. oktober 2011 ifølge oplysning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen var ansat med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne oplysning har Kommune X bekræftet. Hverken perioder med arbejdsløshedsdagpenge eller perioder med beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob og servicejob, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

ATP har derfor opgjort XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2011 til 22 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter § 2 og

§ 2 a, stk. 2, 1. pkt., lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan efter lovens § 4, stk. 2, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

I perioden 1. januar - 17. april 2011 modtog XX’s arbejdsløshedsdagpenge. Denne periode kan således ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Ifølge oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som er bekræftet af Kommune X ved mail af

10. januar 2013, har XX været ansat i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden 14. april 2011 - 13. oktober 2011. Denne periode kan heller ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. lovens § 4, stk. 2.

Det er uden betydning, at XX ikke erindrer at have underskrevet nogen aftale om beskæftigelse med løntilskud, idet han efter det oplyste rent faktisk var ansat i et sådant job.

Herefter kan alene perioden 14. oktober - 31. december 2011 indgå i opgørelsen af beskæftigelses- graden for 2011, der således er 22 %.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse.