Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2012-3343 / 2012-121 /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 17. februar 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 17. februar 2012, hvorefter XX’s samlede be­skæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. maj 2008 (skattenedslagsloven) er 83 % for kalenderåret 2010.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 13. marts 2012 klaget over ATPs afgørelse af 17. februar 2012, hvorved hendes beskæftigelsesgrad for 2010 er fastsat til 83 %.

I klagen anfører XX, at hun på den ene af sine to arbejdspladser afholder ferie uden løn. Derfor vil hun i måneder, hvor hun afholder ferie, ikke have lige så mange timer som i årets øvrige måneder.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 9. maj 2012 efter en fornyet gennemgang af sagen fastholdt, at XX’s  beskæftigelsesgrad er 83 % i 2010.

ATP oplyser, at beskæftigelsesgraden i praksis opgøres maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Af de indberettede ATP bidrag, sammenholdt med indsendte lønsedler, fremgår det, at XX er månedslønnet, og at hun har to arbejdsgivere. Da XX er må­nedslønnet, skal hun i alt arbejde mindst 117 timer pr. måned for at blive anset for fuldtidsbeskæf­tiget i lønperioden.

Hos Kommune X er XX ansat til 13 timer pr. uge. Omregnet til månedsbasis bli­ ver det til 56,29 timer pr. måned (13 timer pr. uge x 4,33 uger pr. måned). Hos Atletikforening X varierer det månedlige timetal fra 44 timer i november til 92 timer i marts. Kravet om mini­mum 117 timer pr. måned ses ikke opfyldt i månederne februar og november 2010. I de øvrige må­neder i 2010 er der dokumenteret minimum 117 timer pr. måned.

XX har ikke oplyst, hvornår og i hvilket nærmere omfang hun har holdt ferie uden løn, og dette fremgår heller ikke af de indsendte lønsedler. ATP har derfor ikke medtaget ferie afholdt uden løn i fastsættelsen af beskæftigelsesgraden for 2010.

På denne baggrund fastholder ATP, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 opgøres til 83 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter skattenedslagsloven anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter

§ 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder  timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos sam­me arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, og  bilagene  til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved  fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for fjortendagslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er ind­ betalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis den pågældende har dokumenteret at have opfyldt timegrænsen for fuldtidsbeskæftigelse i 90 % af lønperiodeme.

Det fremgår af de indsendte lønsedler, at XX er månedslønnet hos Kommune X og hos Atletikforening X. XX skal som månedslønnet i alt have arbejdet mindst  117 timer pr. måned, for at den pågældende måned kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgra­den.

I perioden januar til juli 2010 arbejdede XX 13 timer pr. uge hos Kommune X, svarende til 56,29 timer pr. måned (13 timer pr. uge x 4,33 uger pr. måned). Fra august til december 2010 var den ugentlige arbejdstid ved Kommune X 15 timer pr. uge, svarende til en månedlig arbejdstid på 64,95 timer (15 timer pr. uge x 4,33 uger pr. måned).

Den månedlige arbejdstid hos Atletikforening X var ifølge de indsendte lønsedler 60 timer i februar og 44 timer i november 2010. Der er ikke oplysninger om afholdelse af ferie uden løn i dis­ se måneder. Den samlede arbejdstid i februar og november 2010 var herefter henholdsvis 116,29 timer (60 + 56,29) og 108,95 timer (44 + 64,95). Februar og november 2010 kan således med et må­nedligt timetal på mindre end 117 timer ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden. I årets ørige måneder har XX arbejdet mellem 66 og 92 timer pr. måned hos Atletikforening X. I disse måneder har den samlede månedlige beskæftigelse været på mere end 117 timer.

XX har således været fuldtidsbeskæftiget i 10 måneder i 2010, svarende til en beskæfti­gelsesgrad på 83 %.

Ankenævnets stadfæster herefter ATPs afgørelse af 17. februar 2012, hvorefter den samlede beskæftigelsesgrad for 2010 er 83 %.