Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-193 / 28-05-2013

Afgørelse vedrørende klage fra XX Kommune over afgørelse af 27. august 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Ankenævnet stadfæster AER’s afgørelse af 27. august 2012, hvorefter XX Kommune ikke er berettiget til præmie og bonus for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX Kommune har i brev af 27. august 2012 klaget over, at AER har afslået at udbetale præmie og bonus for eleven NN. XX Kommune havde tidligere indgået en uddannelsesaftale med denne elev, som efter gensidig overenskomst blev ophævet pr. 31. marts 2010. Der er med virkning fra den 9. januar 2012 indgået ny uddannelsesaftale om samme uddannelse (til Sosu-hjælper) med samme elev, hvori der ligeledes er aftalt 3 måneders prøvetid, og XX Kommune mener derfor, at betingelserne for præmie og bonus er opfyldt.

AER’s udtalelse i anledning af klagen

AER har i brev af 19. september 2012 fastholdt sin afgørelse.

AER har oplyst, at XX Kommune den 14. april 2009 indgik en uddannelsesaftale med eleven NN om uddannelsen til social- og sundhedsmedhjælper med startdato den 14. april 2009 og slutdato den 20. juni 2010. Aftalen ophørte imidlertid den 31. marts 2010.

Den 7. januar 2012 indgår XX Kommune og eleven NN en ny uddannelsesaftale om samme uddannelse med startdato den 9. januar 2012 og slutdato den 8. marts 2013.

Den 27. august 2012 kontaktede XX Kommune telefonisk AER og spurgte, om der kunne udbetales præmie og bonus for uddannelsesaftalen. AER oplyste, at der ikke kunne udbetales præmie og bonus, idet prøvetiden allerede var opbrugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale.

Efter AER-lovens §§ 16 og 17, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 28. februar 2011, er det en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid. Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af elevens praktiktid som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Undervisningsministeriet, som reglerne om elevrefusion hører under, har oplyst, at når en elev har gennemgået en prøvetid efter en uddannelsesaftale, er der efter fast praksis ikke en ny prøvetid, hvis samme arbejdsgiver og elev senere indgår en ny uddannelsesaftale vedrørende samme uddannelse. Det faglige udvalg for uddannelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at der skal være ny prøvetid, hvilket ikke ses at være besluttet i denne sag.

I den konkrete sag havde XX Kommune som arbejdsgiver indgået to uddannelsesaftaler med eleven NN. Den første aftale af 14. april 2009 med startdato den 14. april 2009 ophørte den 31. marts 2010, og den fulde prøvetid på 3 måneder var således allerede gået i forbindelse med denne første uddannelsesaftale. Der er herefter ikke nogen prøvetid i den anden uddannelsesaftale af 7. januar 2012 med startdato den 9. januar 2012. Da der skal være prøvetid i en uddannelsesaftale, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus, og da dette krav ikke er opfyldt i den uddannelsesaftale, der blev indgået den 7. januar 2012, berettiger indgåelsen heraf ikke XX Kommune til præmie.

Ankenævnets begrundelse

Efter AER-lovens §§ 16 og 17 skal en uddannelsesaftale indeholde en prøvetid, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til udbetaling af præmie og bonus. Efter § 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser betragtes de første 3 måneder som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Da eleven NN gennemgik den fulde prøvetid på 3 måneder i forbindelse med sin første uddannelsesaftale med XX Kommune af 14. april 2009, gælder der - uanset det i aftalen anførte - ikke nogen prøvetid i forbindelse med den senere aftale om samme uddannelse, som samme arbejdsgiver og elev indgik den 7. januar 2012. Arbejdsgiveren er derfor ikke berettiget til præmie for indgåelsen af denne uddannelsesaftale.

Ankenævnet stadfæster derfor AER’s afgørelse af 27. august 2012.