Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J nr. 2012-47 /

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X v/XX over afgørelse af 29. marts 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Ankenævnet stadfæster AERs afgørelse af 29. marts 2012, hvorefter Virksomhed X v/XX ikke er berettiget til udbetaling af bonus for den første bonusperiode for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 2. april 2012 anført, at han ikke havde kendskab til fristen på I år for indgivelse af ansøgning om præmie og bonus.

AERs udtalelse i anledning af klagen

AER har i brev af 3.juli 2012 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for den først bonusperiode og oplyst, at eleven XX den 20. september 2010 påbegyndte et elevforløb hos Virksomhed X.

Den 29. marts 2012 kontaktede XX AER og fik at vide, at fristen for indgivelse af ansøgning om den første bonusperiode var udløbet.

AER har henvist til, at det af AER-lovens § 17, stk. 3, fremgår, at ansøgning om bonus skal indgi­ves senest I år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til.

Bonus for eleven XX udgør i alt 52.000 kr. og udbetales i 4 lige store rater. Første bo­ nusrate udbetales tidligst 90 dage efter prøvetidens udløb, forudsat at uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Retten til 1. bonusrate blev opnået den 19. marts 2011 og fristen for ansøgning  herom  udløb den 19. marts 2012, således at kravet på bonus for den første bonusperiode allerede var udløbet, da XX den 29. marts 2012 henvendte sig til AER.

Det orienteringsbrev om præmieordningen, der sendes ud til arbejdsgiveren, henviser til AERs hjemmeside, hvor reglerne om forældelse tydeligt fremgår.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus til elever blev indsat i AER-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, ved lov nr. 1230 af 2. november 20 IO og videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3. stk. 6, i lov nr. 1218 af I 4. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 20 I 2 ved § 7, stk. 3. l.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 2 L december 2012 om ændring af bl.a. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

 De nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AER senest i år at har ret hertil.

Eleven XX påbegyndte et elevforløb hos Virksomhed X v/XX den 20. september 20 l 0. Ret til den første bonusrate blev opnået den 19. marts 201 l, men ansøgning herom blev først indgivet ved Den Virksomhed X v/XX henvendelse til AER den 29. marts 2012.

Retten til den første bonusrate er herefter bortfaldet, idet ansøgning herom først blev indgivet mere end l år efter, at Virksomhed X v/XX havde opnået ret hertil.

Ankenævnet stadfæster herefter AERs afgørelse.