Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J.nr. 2012-54 / 12-07-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 9. maj 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 9. maj 2012, hvorefter Virksomhed X ikke er berettiget til at få udbetalt præmie og bonus i forbindelse med uddannelsesaftalen med eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i brev af 2. juni 2012 klaget over, at AUB har afslået at udbetale præmie og bonus for eleven XX. Virksomhed X henviser i klagen til, at den manglende mulighed for præmie og bonus "ene og alene bunder i det administrative kaos, der herskede på XX Erhvervsskole på daværende tidspunkt."

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. august 2012 fastholdt sin afgørelse.

AUB har oplyst, at uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X og XX blev indgået den 15. marts 2011 med startdato den 26. juli 2011. Den 25. april 2012 rettede Virksomhed X’s henvendelse

til AUB og ansøgte om præmie og bonus i forbindelse med uddannelsesaftalen med XX.  Den 9. maj 2012 afslog AUB udbetaling af præmie og bonus med den begrundelse, at uddannelsen blev påbegyndt senere end 3 måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse.

Det fremgår af AER-lovens § 16, at en uddannelsesaftale skal påbegyndes senest 3 måneder efter indgåelsen, for at den kan give ret til præmie og bonus. Reglen gælder alle uddannelsesaftaler ind­ gået fra den 15. november 2010 og frem.

Uddannelsesaftaler indgået den 15. marts 2011 er således omfattet af den lovbestemte regel om, at uddannelsen skal være påbegyndt inden 3 måneder efter aftalens indgåelse, her senest den 15. juni 2011. Da den aftalte uddannelse først blev påbegyndt efter udløbet af denne frist, kan der ikke udbe­tales præmie og bonus i forbindelse med denne uddannelsesaftale.

Det anførte omkring administrationen på XX Erhvervsskole kan ikke føre til en ændret vurdering. Erhvervsskolerne var den 3. januar 2011 blevet gjort opmærksomme på 3-måneders­ reglen i et brev fra Undervisningsministeriet.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012, jf. § 16, stk. 1, og§ 17, stk. 2, i den hidtil gældende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, skal uddannelsesaftaler indgået i tiden fra den 15. november 2010 til den 31. december 2012 være påbegyndt, senest tre måneder efter at aftalen er indgået, for at der kan udbetales præmie og bonus på grundlag heraf.

Det lægges som ubestridt til grund, at uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X og eleven XX blev indgået den 15. marts 2011, og at uddannelsen blev påbegyndt den 26. juli 2011, dvs. mere end tre måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse. Der er derfor ikke ret til udbetaling af præmie og bonus på grundlag heraf.

Virksomhed X kan således ikke få udbetalt præmie og bonus i forbindelse med uddannelsesaftalen med eleven XX, og dette gælder, selv om Virksomhed X måtte have modtaget utilstrækkelig eller forkert vejledning fra XX Erhvervsskole.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse af 9. maj 2012.