Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012‐169 / 29-05-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 8. august 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Ankenævnet stadfæster AERs afgørelse af 8. august 2012, hvorefter Virksomhed X, bortset fra den første præmierate på 6.000 kr., som blev udbetalt den 11. oktober 2010, ikke er berettiget til udbetaling af præmie for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i brev af 10. august 2012 anført, at de ikke var klar over, at der gjaldt en frist for indgivelse af ansøgning, og at AER burde have kontaktet dem og gjort opmærksom på, at Virksomhed X’s krav ville bortfalde, såfremt de intet foretog sig. Virksomhed X kræver derfor præmie og bonus på i alt 46. 000 kr.

AERs udtalelse i anledning af klagen

AER har i brev af 20. september 2012 fastholdt sit afslag på udbetalingen af 2. og 3. præmierate for eleven XX og oplyst, at XX påbegyndte sit elevforløb hos Virksomhed X den 3. maj 2010.

Den 11. oktober 2010 udbetalte AER første præmierate på 6.000 kr. til Virksomhed X efter ansøgning via AERs selvbetjeningsside.

Den 15. maj 2012 kontaktede Virksomhed X og søgte om dispensation for fri- sten, hvilket AER afslog den 8. august 2012.

AER har henvist til, at præmie og bonus efter AER-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Retten til anden præmierate blev opnået den 1. juli 2010 og forældet den 1. juli 2011. Retten til tredje præmierate blev opnået den 31. juli 2010 og forældet den 31. juli 2011. Fristen for at indgive ansøgning om udbetaling af disse præmierater var således udløbet ved Virksomhed X’s henvendelse den 15. maj 2012.

Det orienteringsbrev om præmieordningen, der sendes ud til arbejdsgivere, henviser til AERs hjemmeside, hvoraf reglerne tydeligt fremgår.

AER har udbetalt bonus på 32. 000 kr.

Ankenævnets begrundelse

De nævnte regler om forældelse af præmie og bonus til elever blev indsat i AER-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 og videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AER senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Eleven XX påbegyndte sit elevforløb hos Virksomhed X den 3. maj 2010, og første præmierate på 6.000 kr. blev udbetalt den 11. oktober 2010. Retten til den anden præmie- rate blev opnået den 1. juli 2010 og retten til den tredje rate den 31. juli 2010. Ansøgning om udbetaling af anden og tredje præmierate blev imidlertid først indgivet ved Virksomhed X’s henvendelse til AER den 15. maj 2012, og retten til disse præmierater er således bortfaldet, idet ansøgningen herom blev indgivet mere end 1 år efter, at arbejdsgiver havde opnået ret hertil.

Det bemærkes herved, at det ikke har påhvilet AER at give Virksomhed X særskilt underretning om fristen, som fremgår af AERs hjemmeside.

AER har efter ansøgning udbetalt Virksomhed X bonus med 32. 000 kr. i anledning af denne uddannelsesaftale.

Ankenævnet stadfæster herefter AERs afgørelse.