Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012-76 / 26-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 18. januar 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 18. januar 2012, hvorefter Virksomhed X skal tilbagebetale 50.000 kr. til AUB, som uberettiget er modtaget i præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i brev af 19. januar 2012 klaget over, at AUB har krævet præmie og bonus for eleven XX tilbagebetalt. Virksomhed X anfører, at den første af tale angik uddannelse til automontør. Den anden aftale var en ny uddannelsesaftale – til automekaniker – og der var også efter denne nye aftale en prøvetid på 3 måneder.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 27. februar 2012 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at Virksomhed X den 12. august 2009 indgik uddannelsesaftale med eleven XX med startdato den 5. august 2009. Aftalen afsluttedes den 4. februar 2010, og den 27. januar 2010 udbetaltes bonus med 16.000 kr.

Den 5. februar 2010 blev der indgået ny uddannelsesaftale mellem XX og Virksomhed X med startdato den 5. februar 2010. Den 25. maj 2010 udbetaltes 3 x 6.000 kr. i præmie for de første 90 dage af uddannelsesaftalen. Første bonusrate på 16.000 kr. udbetaltes den

10. juni 2010. Anden bonusrate på 16.000 kr. udbetaltes den 30. september 2010.

Den 20. december 2011 har AUB krævet tilbagebetaling af præmie og bonus på i alt 50.000 kr., og dette krav er fastholdt ved AUBs afgørelse af 18. januar 2012.

Det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid, jf. §§ 16-17 i AER-loven som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010, som for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 er opretholdt ved § 7 i lov nr. 1347 af 21. december 2012. Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af elevens praktiktid som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Når en elev har gennemgået prøvetiden, gælder der efter fast praksis ikke nogen ny prøvetid, hvis samme arbejdsgiver og samme elev senere indgår ny uddannelsesaftale vedrørende samme uddannelse, medmindre det faglige udvalg for uddannelsen i særlige tilfælde måtte have besluttet, at der skal være en ny prøvetid.

I den konkrete sag havde Virksomhed X som arbejdsgiver indgået to uddannelsesaftaler med eleven XX. Den første omfattede perioden fra den 5. august 2009 til den 4. februar 2010, og den anden perioden fra den 5. februar 2010 til den 4. februar 2012.

Den fulde prøvetid allerede blev tilbagelagt i forbindelse med den første uddannelsesaftale, og da det faglige landsudvalg ikke har truffet beslutning herom, gælder der derfor ikke nogen ny prøvetid i den anden uddannelsesaftale. Da der gyldigt skal være aftalt prøvetid i en uddannelsesaftale, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus, gav indgåelsen af den anden ud- dannelsesaftale ikke Virksomhed X ret til præmie og bonus. AUB har derfor krævet præmie og bonus, i alt 50.000 kr., betalt tilbage.

Ankenævnets begrundelse

Efter §§ 16-17 i AER-loven som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010, som for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 er opretholdt ved § 7 i lov nr. 1347 af 21. december 2012, skal der være en gyldig aftale om prøvetid i en uddannelsesaftale, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til udbetaling af præmie og bonus. Efter § 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser betragtes de første 3 måneder som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Da eleven XX gennemgik den fulde prøvetid på 3 måneder i forbindelse med sin første uddannelsesaftale med Virksomhed X af 12. august 2009, kunne der ikke gyldigt aftales en prøvetid i forbindelse med den senere aftale om samme uddannelse, som parterne indgik den 5. februar 2010. Virksomhed X er derfor ikke berettiget til præmie og bonus for indgåelsen af denne uddannelsesaftale. Det bemærkes herved, at uddannelsen til automekaniker er et speciale i forhold til trinnet automontør. Uddannelsesaftalerne angår således ikke to forskellige uddannelser, men samme uddannelse.

Virksomhed X skal derfor tilbagebetale præmie og bonus på i alt 50.000 kr., og Ankenævnet stadfæster således AUBs afgørelse af 18. januar 2012.