Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012 - 57 / 27-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra skole X over afgørelse af 25. maj 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 25. maj 2012, hvorefter Bestyrelsen ved skole X ikke kan få tilskud efter AUB-lovens § 12 b til aktiviteten: ”Økofestival for

Ankenævnets medlemmer Poul Sørensen (formand), Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klage

Bestyrelsen ved skole X har i sin klage af 4. juni 2012 bl.a. henvist til, at landbrugsskoler har en særordning vedrørende de lokale uddannelsesudvalg, nemlig at skolernes bestyrelser er det lokale uddannelsesudvalg.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. juli 2012 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at ansøgeren ifølge punkt 1 i ansøgningen om tilskud, som er modtaget af AUB den 9. marts 2012, er Bestyrelsen for skole X og ikke et nærmere angivet lokalt uddannelsesudvalg.

Efter § 12 b, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 203 af 28. februar 2013 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er det alene lokale uddannelsesudvalg og faglige udvalg, som kan få tilskud som nævnt i bestemmelsen, og dette fremgår tillige af bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, som er udfærdiget med hjemmel i AUB-lovens § 12 b, stk. 2.

AUB har derfor meddelt afslag uden at foretage nogen vurdering af, om aktiviteterne i givet fald ville ligge inden for det tilskudsberettigede område. Det kan ikke føre til nogen ændret vurdering, at det nu er oplyst, at skolens bestyrelse i givet fald består af de samme personer som det lokale uddannelsesudvalg.

Ankenævnets begrundelse

I punkt 1 i den indgivne ansøgning om tilskud efter AUB-lovens § 12 b er ansøgeren angivet som: ”Bestyrelsen ved skole X”, hvis forstander XX har underskrevet ansøgningen.

Da det alene er lokale uddannelsesudvalg og faglige udvalg, som kan oppebære tilskud efter AUB-lovens § 12 b, stadfæster ankenævnet AUBs afgørelse af 25. maj 2012, hvorefter Bestyrelsen ved skole X ikke kan få tilskud efter AUB-lovens 12 b til aktiviteten: ”Økofestival for landmand, studerende og forbruger”.

Idet ansøgningen angiver at være indgivet af Bestyrelsen for skole X, kan det ikke føre til nogen ændret vurdering, at der efter det oplyste består et personmæssigt sammenfald mellem skolens bestyrelse og det lokale uddannelsesudvalg.