Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012‐55 / 04-06-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Region X over afgørelse af 10. maj 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 10. maj 2012, hvorefter Region Sjælland ikke er berettiget til præmie og bonus for eleverne XX, XX, XX, XX, XX og XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Region X har i brev af 4. juni 2012 klaget over, at AUB har afvist at udbetale præmie og bonus for ovennævnte elever. Uddannelsesaftalerne er først indgået på erhvervsskolen mindre end 3 måneder før uddannelsernes start, og skolen har først godkendt dem den 1. april 2012. Region Sjælland vidste ikke, at udbetaling af præmie og bonus kun kan ske, hvis uddannelsen er påbegyndt se- nest 3 måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 26. juni 2012 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at Region X den 20. december 2010 indgik uddannelsesaftaler med eleverne XX, XX, XX, XX og XX med startdato den 1. april 2011 og den 28. december 2010 med XX med startdato den 1. april 2011.

Efter at Region X den 8. maj 2012 havde ansøgt om præmie og bonus for de 6 elever, afslog AUB den 10. maj 2012 at udbetale præmie og bonus i forbindelse med uddannelsesaftalerne med de 6 elever, da uddannelserne var påbegyndt senere end 3 måneder efter uddannelsesaftalernes indgåelse.

Det fremgår af AER-lovens § 16, at en uddannelsesaftale skal påbegyndes senest 3 måneder efter indgåelsen, for at den kan give ret til præmie og bonus. Reglen gælder alle uddannelsesaftaler indgået i tiden fra den 15. november 2010 og frem.

Af erhvervsuddannelseslovens § 52 fremgår, at en uddannelsesaftale skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse. Efter AUBs opfattelse kan uddannelsesaftaler kun give ret til udbetaling af præmie og bonus, hvis de påbegyndes senest 3 måneder efter indgåelsestidspunktet, det vil sige det tidspunkt, hvor arbejdsgivere og elever har underskrevet den skriftlige aftale. Om og i givet fald hvornår aftalen modtages eller registreres af erhvervsskolen, er uden betydning herfor.

Af AUBs hjemmeside fremgik det på de relevante tidspunkt, at:

”For uddannelsesaftaler indgået fra og med den 15. november 2010 gælder, at uddannelsen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået. Hvis denne regel ikke er opfyldt, kan du ikke få udbetalt præmie og bonus.”

Da alle de nævnte uddannelsesaftaler er påbegyndt senere end 3 måneder efter uddannelsesaftalernes indgåelse, kan der ikke udbetales præmie og bonus i forbindelse med disse.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012, jf. § 16, stk. 1, og § 17, stk. 2, i den hertil gældende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, skal en uddannelsesaftale være påbegyndt senest 3 måneder efter indgåelsen heraf, for at den kan give ret til præmie og bonus. Reglerne gælder alle uddannelsesaftaler indgået i tiden fra den 15. november 2010 indtil den 31. december 2012.

Efter § 52, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser skal en uddannelsesaftale skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse. Uddannelsesaftalen må herefter anses for indgået på tidspunktet for parternes underskrift, hvilket i denne sag er den 20. december 2010 for så vidt angår XX, XX, XX, XX og den 28. december 2010 for så vidt angår XX.

Da den aftalte uddannelse først blev påbegyndt af de 6 elever den 1. april 2011, kan Region X ikke få udbetalt præmie og bonus for uddannelsesaftalerne med disse.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse af 10. maj 2012.