Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012‐172 / 29-05-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Organisation X over afgørelse af 18. juli 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Ankenævnet stadfæster AERs afgørelse af 18. juli 2012, hvorefter Organisation X ikke er berettiget til udbetaling af præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Organisation X har i sin klage af 10. august 2012 anført, at orienteringsbrevet fra AER om lønrefusion er sendt til Kommune X ikke til Organisation X, og at Organisation X derfor ikke har vidst, at der gjaldt frister for indgivelse af ansøgning om ud- betaling af præmie og bonus for elevaftaler.

AERs udtalelse i anledning af klagen

AER har i brev af 2. oktober 2012 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie og bonus og oplyst, at Organisation X den 28. april 2010 indgik uddannelsesaftale med eleven XX, som påbegyndtes den 1. september 2010.

Organisation X kontaktede først den 13. juni 2012 AER med anmodning om udbetaling af præmie, bonus og lønrefusion, og AER oplyste i den forbindelse, at præmie og bonus var forældet.

Efter at Organisation X havde indgivet klage til AER, fastholdt AER i brev af 18. juli 2012, at der ikke kunne udbetales præmie og bonus, idet fristerne for indgivelse af ansøgning herom var overskredet.

AER har henvist til, at præmie og bonus efter AER-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Det fremgår af AERs registreringer, at retten til første, anden og tredje præmierate blev opnået henholdsvis den 30. september 2010, den 30. oktober 2010 og den 29. november 2010, og var forældet

henholdsvis den 30. september 2011, den 30. oktober 2011 og den 29. november 2011. Retten til første og anden bonusrate blev opnået henholdsvis den 30. december 2010 og den 30. marts 2011, og var forældet henholdsvis den 30. december 2011 og den 30. marts 2012.

Uddannelsesaftalen med eleven XX er af vedkommende erhvervsskole registre- ret som indgået med Kommune X som virksomhed og med Organisation X som lærested. AER har i overensstemmelse med registreringen den 2. september 2010 sendt orientringsbrev med vejledning om reglerne for præmie og bonus til Kommune X.

Ankenævnets begrundelse

De nævnte regler om forældelse af præmie og bonus til elever blev indsat i AER-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 og videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AER senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Eleven XX påbegyndte sit elevforløb hos Organisation X den 1. september 2010. Idet ansøgning om præmie og bonus først blev indgivet ved Organisation X henvendelse til AER den 13. juni 2012 og således mere end et år efter, at Organisation X havde opnået ret til de enkelte beløb, er retten til at få udbetalt præmie og bonus bortfaldet.

Ankenævnet finder, at Organisation X som fælleskommunalt selskab og således som en del af den offentlige forvaltning ikke kan påberåbe sig ukendskab til reglerne om frist for indgivelse af ansøgning om udbetaling af præmie og bonus for elevaftaler, hvorom der i øvrigt gives oplysning på AERs hjemmeside.

Ankenævnet stadfæster derfor AERs afgørelse.