Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-179 / 10-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Institution over afgørelse af 21. august 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 21. august 2012, hvorefter Institution ved XX til AUB skal tilbagebetale 50.000 kr., som uberettiget er modtaget i præmie og bonus for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Institution ved XX har i klagen af 21. august 2012 anført, at man ikke har haft mulighed for at vide, at man ikke var berettiget til præmie og bonus for eleven. Hvis man havde vidst det, ville Institution aldrig have indgået den supplerende elevaftale.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 20. september 2012 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at Institution ved XX den 11. September 2007 indgik uddannelsesaftale om uddannelse til anlægsgartner, plejeteknik, med eleven NN med startdato den 22. oktober 2007 og afslutning den 31. maj 2010.

Institution ved XX og eleven NN indgik herefter den 10. og 16. marts 2008 Tillæg til uddannelsesaftale om uddannelse til Anlægsgartner, Anlægsteknik, med start- dato den 1. juni 2010 og afslutning den 1. juni 2011.

AUB udbetalte den 5. juli 2010 1. præmierate på 6.000 kr. og den 11. oktober 2010 2. og 3. præmierate på hver 6.000 kr. Den 11. november 2010 udbetaltes 1. bonusrate på 16.000 kr. og den 21. februar 2011 2. bonusrate, ligeledes på 16.000 kr.

Den 27. juli 2012 har AUB krævet præmie og bonus på i alt 50.000 kr. betalt tilbage, og AUB har den 21. august 2012 fastholdt denne afgørelse, efter at Institution ved XX telefonisk havde rettet henvendelse til AUB.

AUB har fremhævet, at der efter §§ 16-17 i loven om Arbejdsgivernes Elevrefusion, som efter § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 fortsat finder anvendelse på uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012, under visse betingelser kan udbetales arbejdsgivere præmie i prøvetiden for elever, der har uddannelsesaftaler inden for visse uddannelser, og bonus for sådanne elever, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft efter prøvetidens udløb. Arbejdsgivere kan således kun få udbetalt præmie og bonus for uddannelsesaftaler med en prøvetid.

Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af praktiktiden som en prøvetid. Undervisningsministeriet, som reglerne hører under, har oplyst, at når en elev har gennemgået en prøvetid efter en uddannelsesaftale, er der efter fast praksis ikke en ny prøvetid, hvis samme arbejdsgiver senere indgår en ny uddannelsesaftale med samme elev vedrørende samme uddannelse.

I den foreliggende sag har Institution ved XX som arbejdsgiver den 11. september 2007 indgået uddannelsesaftale med eleven NN om uddannelsen til anlægsgartner, plejeteknik, med startdato den 1. juni 2007. Samme arbejdsgiver indgik den 10., henholdsvis den

16. marts 2008, med samme elev et tillæg til denne uddannelsesaftale vedrørende uddannelsen til anlægsgartner, anlægsteknik, med startdato den 1. juni 2010, hvor prøvetiden efter den første uddannelsesaftale allerede var opbrugt. Da der således ikke var nogen prøvetid efter det tillæg til uddannelsesaftalen, der blev indgået med startdato den 1. juni 2010, berettiger indgåelsen heraf ikke Institution ved XX til præmie. AUB har derfor krævet udbetalt præmie og bonus på i alt 50.000 kr. betalt tilbage.

Ankenævnets begrundelse

Efter §§ 16-17 i loven om Arbejdsgivernes Elevrefusion, som efter § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 fortsat finder anvendelse på uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012, kan der under visse betingelser udbetales arbejdsgivere præmie i prøvetiden og bonus i forbindelse med prøvetidens ophør for elever med uddannelsesaftaler inden for visse uddannelser. Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af praktiktiden som prøvetid.

Da eleven NN har gennemgået den fulde prøvetid på 3 måneder i forbindelse med den uddannelsesaftale med Institution ved XX om uddannelsen til anlægsgartner, plejeteknik, som blev indgået den 11. september 2007 med startdato den 22. oktober 2007, er der ikke nogen prøvetid i forbindelse med det Tillæg til uddannelsesaftalen, som den 10., henholdsvis den

16. marts 2008, blev indgået mellem samme arbejdsgiver og samme elev om samme uddannelse, nu med speciale i anlægsteknik, med startdato den 1. juni 2010. Institution ved XX er derfor ikke berettiget til præmie og bonus i forbindelse med dette tillæg til uddannelsesaftalen.

AUB har herefter krav på tilbagebetaling af den udbetalte præmie og bonus på 50.000 kr.

Ankenævnet stadfæster herefter AER's afgørelse af 21. august 2012.