Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-204 / 10-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, over afgørelse af 17. august 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 17. august 2012, hvorefter enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, ikke er berettiget til præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B og derfor skal tilbagebetale i alt 88.000 kr. til AUB.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, har i brev af 11. september 2012 klaget over, at AUB har krævet præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B betalt tilbage, og har bl.a. henvist til, at der er en prøvetid på 3 måneder knyt- tet til uddannelsesaftalerne, og at erhvervsskolen havde oplyst, at der ville kunne opnås udbetaling af præmie og bonus, hvis de nye uddannelsesaftaler blev indgået under et andet CVR-nummer.

Oplysningerne i sagen

AUB har oplyst, at der den 17. maj 2010, henholdsvis den 22. november 2010 blev indgået uddannelsesaftaler om uddannelse til murer mellem Murermester XX ApS, CVR.-nr. XX XX XX XX, og eleverne Elev A, henholdsvis Elev B. Uddannelsesaftalerne påbegyndtes den 7. juni 2010, henholdsvis den 22. november 2010 og blev forlænget til den 15. april 2011, henholdsvis den 11. november 2011.

I forbindelse med ophøret af de ovenfor nævnte uddannelsesaftaler indgik enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, uddannelsesaftaler ligeledes om uddannelsen til murer med de samme elever Elev A, henholdsvis Elev B. Disse uddannelsesaftaler, der er registreret af erhvervsskolen den 14. september 2011, henholdsvis den 6. december 2011, påbegyndtes den 16. april 2011, henholdsvis den 28. november 2011 og løber (til dels efter forlængelse) til den 27. september 2013, henholdsvis den 28. marts 2014. Uddannelsesaftalerne er indgået på den sædvanlige blanket, hvor det i den fortrykte tekst bl.a. anføres, at ”De første 3 måneder af praktiktiden er prøvetid.”

Ifølge udskrift af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som Ankenævnet har indhentet til brug ved sagens afgørelse, ejes Murermester XX ApS (CVR XX XX XX XX) af XX Holding ApS (CVR XX XX XX XX), der igen ejes af XX, som også er indehaver af enkeltmandsvirksomheden XX (CVR XX XX XX XX), og som tillige er direktør og eneste tegningsberettigede i de nævnte selskaber, der har adresse samme sted. Enkeltmandsvirksomheden og de nævnte selskaber har ifølge CVR og Krak.dk samme og samme telefon- og faxnumre (XX XX XX XX og XX XX XX XX).

Enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, har efter det oplyste i tidsrummet fra den 20. januar 2012 til den 30. juli 2012 fået udbetalt i alt 88.000 kr. i præmie og bonus for uddannelsesaftalerne med eleverne Elev A, henholdsvis Elev B.

Den 17. august 2012 har AUB krævet beløbet på 88.000 kr. betalt tilbage af enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, under henvisning til, at denne virksomhed uberettiget har fået udbetalt beløbet i præmie og bonus, idet der efter AUB’s opfattelse ikke gælder nogen prøvetid ifølge de uddannelsesaftaler, som enkeltmandsvirksomheden har indgået med eleverne Elev A og Elev B.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen 

AUB har i brev af 16. oktober 2012 fastholdt sin afgørelse og bl.a. henvist til, at det efter AUB-lovens §§ 16 og 17 er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid, der ifølge erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, er de første 3 måneder af elevens praktiktid. Eleverne Elev A og Elev B havde imidlertid allerede udstået en prøvetid på 3 måneder efter deres uddannelsesaftaler med Murermester XX ApS, CVR.-nr. XX XX XX XX, og der kan derfor efter AUB’s opfattelse ikke gælde nogen ny prøvetid efter de uddannelsesaftaler, som de samme elever senere har indgået med enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX.

Det, som klageren har anført om erhvervsskolens vejledning, kan ikke føre til nogen ændret vurdering.

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens §§ 16 og 17 skal en uddannelsesaftale indeholde en prøvetid, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus. Prøvetiden er de første 3 måneder af elevens praktiktid, jf. § 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

Ankenævnet lægger til grund, at eleverne Elev A og Elev B gennemgik prøvetiden på 3 måneder i forbindelse med deres uddannelsesaftaler af 17. maj 2010, henholdsvis 22. november 2010, med Murermester XX ApS, CVR.-nr. XX XX XX XX.

XX var direktør for og – gennem XX Holding ApS – ejer af Murermester XX ApS. Under disse omstændigheder må XX i relation til reglerne om prøvetid identificeres med Murermester XX ApS, således at der ikke gyldigt kunne aftales en prøvetid i de aftaler om samme uddannelse, som efterfølgende blev indgået mellem de samme elever og enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, og som blev registreret af erhvervsskolen henholdsvis den 14. september 2011 og den 6. december 2011. Ankenævnet tiltræder derfor, at enkeltmandsvirksomheden XX ikke har været berettiget til at få udbetalt præmie og bonus på grundlag af disse uddannelsesaftaler.

Herefter, og idet enkeltmandsvirksomheden XX, CVR-nr. XX XX XX XX, som grundlag for ansøgning om præmie og bonus mv. har oplyst, at der forelå uddannelsesaftaler med en klausul om en prøvetid på 3 måneder med eleverne Elev A og Elev B uden at gøre tydeligt opmærksom på de ovennævnte omstændigheder, der bevirker, at aftalen om prøvetid ikke kan anses gyldig, kan AUB efter AUB-lovens § 23 a kræve tilbagebetaling af de beløb, der er udbetalt i præmie og bonus, i alt 88.000 kr.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 17. august 2012 om, at det nævnte beløb skal betales tilbage til AUB.

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at det er ønskeligt, at der til brug ved AUB’s og Ankenævnets behandling af sager som den foreliggende indhentes og vedlægges udskrifter vedrørende de relevante virksomheder fra CVR og eventuelt tillige Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registre samt kopi af de relevante uddannelsesaftaler.