Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012 - 61 / 26-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Det lokale uddannelsesudvalg for XX over afgørelse af 31. maj 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 31. maj 2012, hvorefter ansøgning fra Det lokale uddannelsesudvalg for XX modtaget den 2. april 2012 om tilskud til aktiviteten ”Mere træk i skorstensfejeruddannelsen” ikke kan imødekommes.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Det lokale uddannelsesudvalg for XX har i sin klage af 7. juni 2012 anført, at uddannelsescenter X som landsskole er den eneste tilknyttede erhvervsskole for skorstensfejerfaget, således at det lokale uddannelsesudvalg er lig med det faglige udvalg.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 10. august 2012 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at det af § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg fremgår, at ansøgninger fra lokale uddannelsesudvalg skal indsendes til AUB via det pågældende landsdækkende faglige udvalg, der påtegner ansøgningen med sin udtalelse om, hvorvidt ansøgningen kan anbefales.

AUB modtog den 2. april 2012 ansøgningen, hvori ”LUU Skorstensfejer” var angivet som ansøgende udvalg. Ansøgningen var i rubrikken til ansøgerens underskrift underskrevet af dette udvalgs formand, XX.

Der var derimod ingen påtegning fra vedkommende faglige udvalg, ligesom der hverken var underskrift eller stempel fra dette.

AUB meddelte derfor ved brev af 31. maj 2012 Det lokale uddannelsesudvalg for XX, at AUB ikke kunne imødekomme ansøgningen, idet den ikke var påtegnet af det pågældende faglige udvalg.

Det er uden betydning for afgørelsen og kan ikke føre til nogen ændring heri, at ansøgeren nu har oplyst, at består et personmæssigt sammenfald mellem det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg, idet ansøgningen ikke er indgivet af et fagligt udvalg, men af et lokalt uddannelsesudvalg, hvis ansøgning skal påtegnes af vedkommende faglige udvalg, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr.

1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, som er udfærdiget med hjemmel i § 12 b, stk. 2, i AUB-loven.

Ankenævnets begrundelse

I punkt 1 i den indgivne ansøgning om tilskud efter AUB-lovens § 12 b var ansøgeren angivet som: ’’XX”, hvis formand, XX, underskrev i ansøgningens punkt 15 ”Ansøgers underskrift”. Der var ikke nogen påtegning fra det pågældende faglige udvalg, idet ansøgningens punkt 16 ”Påtegning fra det faglige udvalg” ikke var udfyldt.

Efter § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 322 af 12. marts 2013, skal lokale uddannelsesudvalg indsende deres ansøgninger til AUB via det pågældende landsdækkende faglige udvalg, der påtegner ansøgningen med sin udtalelse om, hvorvidt ansøgningen kan anbefales. Bekendtgørelsen er udfærdiget med hjemmel i § 12 b, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 203 af 28. februar 2013 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Herefter stadfæster ankenævnet AUBs afgørelse af 31. maj 2012, hvorefter Det lokale uddannelsesudvalg for XX ansøgning om tilskud til aktiviteten ”Mere træk i skorstensfejeruddannelsen” ikke kan imødekommes.

Det bemærkes herved, at de lokale uddannelsesudvalg efter erhvervsuddannelseslovens § 40 ikke har samme sammensætning og sekretariat som de faglige udvalg efter samme lovs § 37.