Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012/ 07-06-2012

Afgørelse af klage fra XX på vegne af XX over afgørelse af 20. marts 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 16. april 2012 på vegne af XX over ATPs afgørelse af 20. marts 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da indsigelsen først var modtaget ved henvendelse den 7. juli 2011. I henhold til skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet oplyst, at XX bor i et dobbelthus, og hans post kan være endt i naboens postkasse. Han har i hvert fald ikke modtaget ATPs meddelelse i juni 2010. Han har været i kontakt med postkontoret, som har oplyst, at der ikke har været særlige postproblemer i juni 2010, men ikke kan garantere, at et almindeligt brev kommer frem.

ATP har i afgørelsen oplyst, at meddelelsen er sendt til XX’s folkeregisteradresse i juni 2010.

Efter skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skal indsigelser mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det er ikke i sagen sandsynliggjort, at XX ikke skulle have modtaget ATPs brev af juni 2010. Indsigelsen mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden i indkomståret 2009 er dermed ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse.