Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-95 / 10-09-2013

Afgørelse af klage fra XX over beregning af pension fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse om beregning af ATP Livslang Pension med regulering som følge af to års udskudt udbetaling og efter EU forordning 883/04, hvorefter XX’s måned­ lige pensionsydelse fra ATP fra den 1. juni 2012 fastsættes til 275 kr.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 21. juni 2012 klaget over ATPs beregning af Livslang Pension. XX er utilfreds med, at pensionen er beregnet til 174 kr. pr. måned efter skat. ATP har tidligere oplyst, at hendes pension ville blive væsentlig højere, hvis hun ventede med at få pensionen udbetalt, til hun fyldte 67 år. XX oplyser også, at hun har arbejdet i 4 år inden for BØS-området, hvilket lige­ ledes burde forhøje pensionen.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 30. august 2012 fastholdt, at XX’s ATP Livslang Pension udgør 275 kr. om måneden før skat, og at der heri er medregnet forhøjelse som følge af dels udskudt udbetaling i to år, dels fire års beskæftigelse i andre EØS-lande.

ATP har oplyst, at XX’s pension er beregnet i overensstemmelse med ATP-lovens § 6, stk. 2, og§ 7 ud fra de bidrag, som blev indbetalt i perioden 1965 til 1990, og som er på i alt 3.933,20 kr.

Ved beregningen er der herudover foretaget en forhøjelse som følge af XX’s udskydelse af pensionen efter § 4 i bekendtgørelse nr. 1357 af 22. december 2011 om garantibidrag og tarif. Før­ ste og andet års udskydelse giver anledning til en stigning i den månedlige pension på 15 kr. hen­holdsvis 17 kr. Den månedlige pension pr. 1. juni 2012 udgør herefter 238 kr.

Foruden forhøjelse på grund af udskudt udbetaling har ATP forhøjet  pensionen som følge af XX’s beskæftigelse i Schweiz i perioden 1. juni 1964 til 31.december 1965 og i Tyskland i perioden

1. januar 1966 til 31. december 1969. Beskæftigelsen i disse EØS-lande har medført en forhøjelse af den månedlige pension fra 238 kr. til 275 kr. pr. 1. juni 2012. Forhøjelsen er beregnet efter reglerne i artikel 52 i EU forordning 883/04.

Ankenævnets begrundelse

Egenpension  efter ATP-lovens kapitel 3 beregnes på grundlag af indbetalte bidrag. Arbejde i et andet EØS-land kan efter reglerne i EU forordning 883/04 medføre en regulering af pensionsydelsen efter reglerne i forordningens artikel 52.

ATP har i udtalelsen af 30. august 2012 redegjort for beregningen af den årlige pensionsydelse pr.

1. juni 2012 på baggrund af de indbetalte bidrag for årene 1965 til 1990 på i alt 3.933,20 kr. Den månedlige ydelse er beregnet til 238 kr. inklusiv forhøjelse som følge af XX’s udsættelse af udbetalingen i 2 år. Hertil kommer en regulering som følge af arbejde i Schweiz og Tyskland i peri­oden 1. juni 1964 til 31. december 1969, hvorefter den samlede månedlige pension udgør 275 kr. før skat.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte ATPs beregning af XX’s pensionsydelse.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse, hvorefter XX’s månedlige pensionsydelse fra ATP fra den 1. juni 2012 udgør 275 kr.