Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012-146 / 26-09-2013

Afgørelse af klage fra XX over afgørelser af 11. juli 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) vedrørende størrelsen af engangsbeløb til hendes børn XX og XX i anledning af XX’s død

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelser af 11. juli 2012, hvorefter hvert af de engangsbeløb, som udbetales til XX’s børn, XX og XX, i anledning af deres fars, XX’s, død, er på 12.510,19 kr.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 29. juli 2012 som værge for XX og XX klaget over, at ATP kun har udbetalt 12.510,19 kr. til hvert af børnene som engangsbeløb i anledning af deres fars, XX’s død.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 6. september 2012 fastholdt, at der ikke kan udbetales større beløb til XX og XX end det til hvert barn udbetalte engangsbeløb på 12.510,19 kr., og har oplyst, at ATP udbetaler engangsbeløb til afdøde medlemmers børn efter to ordninger (såkaldt gammel og ny ordning) afhængig af afdødes indbetalte bidrag til ATP henholdsvis før og efter den 1. januar 2002.

De beløb, som ATP har udbetalt til XX og XX, er udbetalt til XX som værge efter den gamle ordning, jf. ATP-lovens § 11 a. Beløbene udgør efter § 11 a, stk. 2, for hvert barn én gang den årlige 67-års-pensionsret, som afdøde var berettiget til ud fra bidrag indbetalt til ATP før 2002, dvs. her 12.510,19 kr. før fradrag af 40 % afgift, svarende til de beløb, som ATP allerede har udbetalt.

Efter den nye ordning udbetales der efter ATP-lovens § 14 e børnesummer på 50.000 kr. på betingelse bl.a. af, at der efter den 1. januar 2002 er indbetalt bidrag for afdøde, som svarer til 2 års fuldtidsbeskæftigelse. For XX var der alene indbetalt 972 kr. i 2007 svarende til 4 måneders bidrag, og betingelserne for anvendelse af § 14 e er derfor ikke opfyldt.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 11 a, stk. 1, får børn af medlemmer af tillægspensionsordningen ved medlemmets død udbetalt engangsbeløb svarende til én gang den pensionsret i form af egenpension og bonuspension fra det 67. år, hvortil medlemmet ved dødsfaldet havde optjent ret på grundlag af bidrag indbetalt inden den 1. januar 2002. Dette engangsbeløb udgør efter ATPs beregninger, som Ankenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte, 12.510,19 kr. for hvert af Irene Biirsdahls børn forud for fradrag af 40 % afgift.

Udbetaling af børneydelse efter den nye ordning i ATP-lovens § 14 e kræver bl.a., at der efter den 1. januar 2002 for medlemmet er indbetalt ATP-bidrag svarende til 2 års fuldtidsbidrag. Da der fra den 1. januar 2002 og indtil XX’s død den 29. juni 2012 alene var indbetalt bidrag svarende til 4 måneders fuldtidsbidrag, er betingelserne for at udbetale børneydelse efter den nye ordning i ATP-lovens § 14 e ikke opfyldt.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelser af 11. juli 2012, hvorefter hvert af de engangsbeløb, som skal udbetales til XX og XX i anledning af deres far XX’s død, er på 12.510,19 kr.