Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J.nr. 2012-173 /

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 9. august 2012 fra Arbejdsmar­kedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den I 6. august 2012 modtaget XX’s klage over ATPs afgørelse af 9. august 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af beskæftigelsesgraden for XX i indkomståret 2010, da indsigelsen først var modtaget den 19. juli 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 havde modtaget medde­lelsen om beskæftigelsesopgørelsen for indkomståret 2010.

XX har i klagen oplyst, at hendes arbejdsgiver fejlagtigt kun har indberettet ATP for 10 måneder i 20 I 0. Hun har ikke tidligere været i stand til at gennemskue beregningsmetoden og beder om, at der ses bort fra, at indsigelsesfristen er overskredet.

ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2010 blev sendt i juni 2011 til XX’s folkeregisteradresse, XX.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

XX har først i juli 2012 gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 20 I 0. Indsigelsen er dermed ikke fremsat inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse.