Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-176 /

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 8. august 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 19. august 2012 over ATP’s afgørelse af 8. august 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for XX i indkomstårene 2008 og 2010, da indsigelsen først var modtaget i juli 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i december 2009 og juni 2011 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesopgørelsen henholdsvis for indkomståret 2008 og 2010.

XX har i klagen oplyst, at hun ikke tidligere har haft indsigelser, da hun var i den tro, at breve fra ATP var korrekte. I 2008 og 2010 har hun haft henholdsvis 1.938 og 1.296 løntimer.

Hertil kommer sygefravær. Beskæftigelsesgraden burde derfor opgøres til 100 % i begge år.

ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2008 og 2010 blev sendt i henholdsvis december 2009 og juni 2011 til XX’s folkeregisteradresse.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

XX har først i juli 2012 gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2008 og 2010. Indsigelsen er dermed ikke fremsat inden for fristen på 3 måneder i skattenedslags­ lovens§ 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse.