Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012-3860 / 2012-86 /

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 6. marts 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 20. marts 2012 over ATPs afgørelse af 6. marts 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2009, da indsigelsen var modtaget for sent. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesopgørelsen for indkomståret 2009.

XX har i klagen oplyst, at han ikke har modtaget brev i juni 2010 om, at beskæftigelsesgraden i 2009 var 47 %. XX oplyste samtidig, at han havde fuldtidsarbejde i 2009, og at der er indbetalt 3.240 kr. i ATP for 2009.

ATP har i udtalelse af 15. juni 2012 oplyst, at meddelelsen om beskæftigelsesgraden for 2009 blev sendt i juni 2010 til XX’s folkeregisteradresse, XX. ATP oplyser endvidere, at XX’s far, der er revisor, den 12. maj 2011 gjorde indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2009.

XX har i brev af 12. august 2012 bekræftet, at hans revisor har kontaktet ATP. Revisoren er ikke hans far. XX fastholder, at han ikke har modtaget brev af juni 2010 fra ATP. Han har vedlagt en udtalelse fra Post Danmark, der ikke kan oplyse om der har været uregelmæssigheder i postgangen, men som ikke kan udelukke, at brevet kan være blevet fejlomdelt. ATP har bevisbyrden for, at brevet ikke er kommet frem, hvilket understøttes af en række vedlagte udtalelser og afgørelser om den bevismæssige vurdering af, om et brev er kommet frem.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det er ikke i sagen sandsynliggjort, at XX ikke skulle have modtaget ATPs brev af juni 2010. Post Danmarks generelle udtalelse om, at det ikke kan udelukkes, at brevet kan være fejlomdelt, giver ikke det fornødne grundlag for et andet resultat.

Tidligst ved den telefoniske henvendelse fra XX’s revisor i maj 2011 er der gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2009. Indsigelsen er dermed ikke fremsat inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse.

Ankenævnet beklager, at Ankenævnets afgørelse på grund af en ekspeditionsfejl er blevet truffet så sent som sket.