Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-196 /

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 16. august 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 4. september 2012 over ATP’s afgørelse af 16. august 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2009, da indsigelsen var modtaget for sent. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelses­ opgørelsen for indkomståret 2009.

XX har i klagen oplyst, at han ikke mindes at have modtaget brev i juni 2010 om, at beskæftigelsesgraden i 2009 var 0 %. Advokatfirma har den 26. november 2012 supplerende oplyst, at XX ikke har modtaget ATP’s brev af juni 20 I 0. Advokatfirma kan dokumentere, at XX beskæftigelsesgrad for 2009 er forkert fastsat, og sagen bør derfor hjemvises til ATP med henblik på genoptagelse af afgørelsen.

ATP har i udtalelse af 19. september 2012 oplyst, at meddelelsen om beskæftigelsesgraden for 2009 blev sendt i juni 2010 til XX’s daværende folkeregisteradresse.

Efter skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det er ikke i sagen sandsynliggjort, at XX ikke skulle have modtaget ATP’s brev af juni 2010.

Tidligst ved den telefoniske henvendelse fra XX i august 2012 er der gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2009. Indsigelsen er dermed ikke fremsat inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse.