Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-134 / 22-10-2013

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 1. maj 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s  klage af 7. juli 2012 over ATPs afgørelse af 1. maj 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008, 2009 og 2010, da indsigelsen først var modtaget ved henvendelse den 23. april 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk.

2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX hhv. i december 2009, juni 2010 og juni 2011 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for indkomstårene 2008, 2009 og 2010.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke før modtagelsen af opgørelsen for indkomståret 2011 blev opmærksom på, at han skulle have reageret på fejl i de årlige opgørelser.

XX har supplerende i brev af 7. juni 2013 oplyst, at han efter modtagelse af ATPs afgørelse af 1. maj 2012 kontaktede ATP telefonisk vedrørende den forkerte opgørelse af beskæftigelsesgraden i årene 2008, 2009 og 2010. ATP oplyste i telefonsamtalen, at det var SKAT, der skul- le træffe afgørelse i sagen. Den 21. maj 2012 skrev XX’s revisor til SKAT som i svarbrev af 8. juni 2012 oplyste, at al henvendelse vedrørende fastsættelse af beskæftigelsesgraden skulle rettes til ATP. Efter ubesvaret henvendelse til SKAT den 13. juni indbragte XX den 7. juli 2012 sagen for Ankenævnet for ATP m.m.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 15 kan ATPs afgørelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor ATPs afgørelse er meddelt. XX’s klage over ATPs afgørelse af 1. maj 2012 er dateret den 7. juli 2012 og er således indgivet efter klagefristens udløb. Idet klager efter det oplyste har været i telefonisk kontakt med ATP inden den 21. maj 2012, hvor hans reviser skriver til SKAT, og idet der i brevet til SKAT oplyses, at ATP har henvist klager til SKAT, anses klagen for modtaget rettidigt hos ATP. Klagen til Ankenævnet anses således for rettidigt indgivet.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008, 2009 og 2010 er først fremsat i april 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2008, 2009 og 2010.