Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J.nr. 2012-160 / 29-10-2013

Afgørelse af klage fra Virksomhed X på vegne af XX over afgørelse af 27. juli 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomhed X’s klage af 8. august 2012 over ATPs afgørelse af 27. juli 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008 og 2009, da indsigelsen først var modtaget med brev af 2. juli 2012. I henhold til skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skulle indsigelse have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis december 2009 og juni 2010 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

Virksomhed X har i klagen til Ankenævnet oplyst, at XX ikke mener, at hun har modtaget de omhandlede breve. ATP har oplyst, at meddelelserne er sendt til XX’s folkeregister­ adresse i december 2009 og juni 2010.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det er ikke i sagen sandsynliggjort, at XX ikke skulle have modtaget ATPs breve af de­cember 2009 og juni 2010. Indsigelsen mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i ind­komstårene 2008 og 2009 er først fremsat i juli 2012 og er dermed ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse.