Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-183 / 22-10-2013

Afgørelse af klage fra Virksomhed p.v.a. XX over afgørelse af 10. august 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomheds klage af 23. august 2012 p.v.a. XX over ATP’s afgørelse af 10. august 201 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da indsigelsen først var modtaget ved henvendelse i august 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

Virksomhed har i klagen til Ankenævnet anført, at XX har været selvstændige erhvervsdrivende sammen med sin ægtefælle siden midten af 1990’erne. Virksomheden blev omdannet til et selskab i foråret 2009 med skattemæssig tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2009. Virksomhedsomdannelsen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ultimo juni 2009. Ægteparrets status som lønmodtagere blev først iværksat ved lønudbetalinger med dertil hørende indbetaling af ATP bidrag efter sommerferien 2009. De manglende ATP-bidrag for indkomståret 2009 blev indberettet den 15. marts 2012 via E-indkomst og efterfølgende indbetalt.

Virksomhed oplyser endvidere, at ATP i brev af juni 2010 orienterer XX om, at hun, jf. ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2009, ikke opfylder betingelserne for at få nedslag i skatten. Det anføres i brevet, at ”Du kan godt være berettiget alligevel, hvis du var selvstændig i 2009”, og ”Var du selvstændig, stilles der ikke krav til din beskæftigelsesgrad.” Da XX var selvstændig i første halvdel af 2009, kan hun derfor ikke bebrejdes, at hun ikke retter henvendelse til ATP inden for de angivne 3 måneder efter modtagelsen af brevet fra ATP.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009 er først fremsat i august 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

XX’s virksomhed ændrede selskabsform medio 2009, og hun modtog efter sommerferien 2009 lønudbetaling med dertil hørende indbetaling af ATP-bidrag som lønmodtager. ATP’s meddelelse om beskæftigelsesgraden for indkomståret 2009 blev udsendt i juni 2010 og således efter, at XX medio 2009 selv har ændret status til lønmodtager i eget selskab.

Da heller ikke Ankenævnet finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2009.