Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-8 / 10-05-2012

Afgørelse af klage fra Virksomhed på vegne af XX over afgørelse af 24. februar 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage af 21. marts 2012 på vegne af Ejnar Lar­ sen over ATPs afgørelse af 24. februar 2011 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2008 og 2009, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 24. februar 2012. I henhold til skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i december 2009 og juni 2010 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

Virksomhed har i klagen til Ankenævnet oplyst, at XX ikke ligger inde med de omhandlede breve og ikke erindrer at have modtaget sådanne meddelelser fra ATP. ATP har oplyst, at meddelelserne er sendt til XX’s folkeregisteradresse i december 2009 og juni 2010.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelser mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det er ikke i sagen sandsynliggjort, at XX ikke skulle have modtaget ATPs breve af december 2009 og juni 2010. Indsigelsen mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2008 og 2009 er først fremsat i februar 2012 og er dermed ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse.