Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J.nr. 2012-140 /

Afgørelse af klage fra faglig sekretær XX på vegne af XX over afgørelse af 10. juli 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 17. juli 2012 over ATPs afgørelse af 10. juli 2012 til XX vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for XX i indkomståret 2009, da indsigelsen var modtaget for sent. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesop­gørelsen for indkomståret 2009.

XX har i klagen oplyst, at XX har gjort indsigelse over opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2009 rettidigt. Indsigelsen er sket telefonisk til ATPs medarbejder XX den 11. maj 2009. På denne baggrund forventes beskæftigelsesgraden for 2009 ændret.

ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2009 blev sendt til XX i juni 2010. Første gang XX kontakter ATP vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgra­den for 2009, er ved telefonsamtale den 11. maj 2012.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det er ikke sandsynliggjort, at XX har gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigel­sesgraden for 2009 før hans telefoniske henvendelse den I 1. maj 2012. Indsigelsen er dermed ikke fremsat inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse.