Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-199/

Afgørelse af klage fra advokat XX vegne af NN over afgørelse af 7. marts 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 5. september 2012 modtaget Deres brev af 4. september 2012, hvor De på vegne af NN klager over ATP’s afgørelse af 7. marts 2012 vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010.

I klagen henvises til, at ATP’s afgørelse udelukkende er begrundet med, at klagefristen efter skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, ikke er overholdt. Afgørelsen forholder sig således ikke til sagens materielle indhold, herunder at fejlen til dels skyldes fejl i ATP’s eget system.

De påstår, at ATP skal korrigere NN’s beskæftigelsesgrad for 2010, og anfører, at den endelige klagefrist i § 5, stk. 3, ubestridt er overholdt, idet beskæftigelsesgraden for 2010 ubestridt er materielt forkert, da fejlen skyldes NN’s arbejdsgiver og ATP’s system, og idet loven åbner mulighed for, at man kan dokumentere sin beskæftigelsesgrad på anden vis end ved ATP­ indbetalinger.

Ankenævnet bemærker på den givne foranledning, at fristerne i skattenedslagslovens § 5, stk. 2 og 3, ikke angår frister for at klage til Ankenævnet, men frister for at gøre indsigelse over for ATP.

Efter skattenedslagslovens § 15 kan ATP’s afgørelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor ATP’s afgørelse er meddelt.

Deres klage over ATP’s afgørelse af 7. marts 2012 er først modtaget af Ankenævnet den 5. september 2012. Klagefristen er således overskredet, Ankenævnet kan derfor ikke behandle Deres sag.