Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-233 / 23-09-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med fleksydelse, uanset hvornår fleksydelsen er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 12. oktober 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 20. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 10. oktober 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 4,96 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022. Den overskydende ferie vedrører ferie udover 4 uger.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 12. oktober 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 10. oktober 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 4,96 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 4,96 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der vedrører ferie udover 4 uger.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget flexydelse i 12 dage i ferieåret 1. september 2021 til 31. august 2022.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage vedrører ferie udover 4 uger, og at du har lavet en aftale med din nuværende arbejdsgiver om udbetalingen.

 

Efter reglerne om feriedage udover 4 uger kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 4,96 dage.”

 

Klageren blev i afgørelsen informeret om, at han stadig kunne nå at afholde ferien, selv om han ikke kunne få feriepengene udbetalt efter reglerne om ferie udover 4 uger, men at ferien skulle være afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022. Hvis han var i et ansættelsesforhold, kunne han og hans arbejdsgiver inden den 31. december 2022 indgå aftale om feriedagenes overførelse til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

 

Klagen

Klager har klaget over afgørelsen telefonisk til FerieKonto den 20. oktober 2022. Der fremgår  følgende af FerieKontos telefonnotat herom:
 

”Han oplyser, at han har modtaget ydelser i flere dage end angivet i ansøgningen. Han forstår ikke, at han ikke kan få udbetalt feriepengene, når han ikke har modtaget fleksydelse på de dage, hvor han har holdt ferie. XXX ønsker at klage”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 20. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 12. oktober 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 20. oktober 2022 over vores afgørelse af den 12. oktober 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du har modtaget fleksydelse i flere dage, end du har angivet i ansøgningen. Du oplyser endvidere, at du ikke kan forstå, at du ikke kan få udbetalt feriepengene, idet du ikke har modtaget fleksydelse på de dage, hvor du har holdt ferie.

 

Begrundelse

Ved ansøgningen om udbetaling af feriepengene oplyser du, at du har modtaget fleksydelse i 12 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

I forbindelse med din klage oplyser du, at du har modtaget fleksydelse i flere dage, end du har angivet i ansøgningen.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af FerieKontos afgørelse af 12. oktober 2022, at den angår en ansøgning om udbetaling af overskydende feriedage udover 4 uger, som klager med sin arbejdsgiver har aftalt udbetalt før ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022. Det fremgår ikke af sagen, at feriedagene (4,96) inden ferieafholdelsesperiodens udløb er afholdt eller ved aftale med arbejdsgiveren overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

 

Sagen angår således ferie ud over 4 uger optjent i ferieåret 1. september 2021-31. august 2022 til afholdelse i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021-31. december 2022, hvorom lønmodtageren med arbejdsgiveren efter ferieårets udløb har aftalt, at ferien udbetales til lønmodtageren før udløbet af ferieafholdelsesperioden. Spørgsmålet er, om lønmodtageren med rette er nægtet udbetaling som følge af modtagelse af offentlige forsørgelsesydelser i ferieåret.  

 

Det fremgår af § 23, stk. 1, i ferieloven, at efter ferieårets udløb kan en lønmodtager og en arbejdsgiver aftale, at optjent ferie med løn og ferietillæg ud over 4 uger udbetales før ferieafholdelsesperiodens udløb. Har lønmodtageren ikke været ansat hos arbejdsgiveren i hele ferieåret på fuld tid, skal lønmodtageren skriftligt erklære, at lønnen under ferie og ferietillægget vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at lønmodtageren i ferieåret ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1. Arbejdsgiveren har pligt til at gemme erklæringen efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.

 

Det fremgår af § 23, stk. 2, at efter ferieårets udløb kan en lønmodtager og en arbejdsgiver aftale, at optjent ferie med feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse ud over 4 uger udbetales før ferieafholdelsesperiodens udløb. Lønmodtageren skal skriftligt erklære, at betingelserne i 1. pkt. er opfyldt. Har lønmodtageren ikke været ansat hos arbejdsgiveren i hele ferieåret på fuld tid, skal lønmodtageren skriftligt erklære, at feriegodtgørelsen vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at lønmodtageren i ferieåret ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.