Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-69 / 18-10-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden. Ledighed med dagpenge er ikke en feriehindring

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 12. april 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 2. juni 2023, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 12. marts 2023 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 6,28 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Klager oplyste i forbindelse med ansøgningen, at klager havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 87 dage i ferieafholdelsesperioden, og at klager havde været feriehindret. Klager indsendte sammen med ansøgningen en journaludskrift af 19. august 2022 fra klagers fysioterapeut, hvoraf det fremgår, at klager er behandlet for rygsmerter efter faldulykke i januar 2022.

 

Ved e-mail af 1. april 2023 har klager supplerende oplyst til FerieKonto, at klager mistede sit arbejde i august 2022 på grund af rygsmerter, at klagers læge anbefalede klager at skifte arbejde, og at klager herefter modtog dagpenge, mens klager dyrkede fysiotræning og søgte nyt job.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 12. april 2023 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 12. marts 2023 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 6,28 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 6,28 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 87 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Du har i forbindelse med din ansøgning oplyst, at du har været feriehindret.

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Du har i den forbindelse fremsendt Udbetalingsspecifikationer på at du har modtaget dagpenge i december måned 2022. Dagpenge er ikke en feriehindring ifølge ferieloven. Ligeledes har du sendt en skriftelig erklæring fra din læge. En lægeerklæring er ikke gyldig dokumentation for din feriehindring.

 

Den fremsendte dokumentation kan derfor ikke godkendes som dokumentation for feriehindring.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage vedrører ferie udover 4 uger.

 

Efter reglerne om feriedage udover 4 uger kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 6,28 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 1. maj 2023, har klager anført bl.a. følgende:
 

”afgørelsen klage

I have applied for my holidays money from 1. september 2021 til31. december 2022. I received letter from you those are not possible to received anymore. I worked until August 2021 and leave the job due to sygdom. I had a injury at work , due to this injury, i was on sick leave for some weeks and behandling with physio , however later, when i start work again. i was unable to work in this particular job and stay unemployed for 5 months. I was stressed and in pain all this period and looking for my new job. i started working in February 2023. However i took holidays in from 08 January 2022 but i was totally forgot to apply for my holidays money at ferikonto. i applied my money after when i came back from holidays but it was denied. i will request you to transfer my money, so that i can take my 6 days off or use this money to manage my bad economic condition.”

 

Feriekonto har telefonisk den 2. juni 2023 henvendt sig til klager med henblik på afklaring af sagens fakta. Af telefonnotat på sagen fremgår følgende:

 

”Opkald til lønmodtageren

Talt med lønmodtager. Jeg spørger til, om han har holdt de 6,28 dages ferie i januar 2023 eller januar 2022. Der ligger to forskellige oplysninger fra ham i sagen. Han oplyser, at det var i januar 2023, at han har holdt ferie. Jeg vejleder om, at ferien skulle være holdt inden udgangen af december 2022. Lønmodtageren oplyser, at han forstår forklaringen, men er træt af, at han ikke kan få pengene. Jeg spørger ind til, hvornår han blive raskmeldt. Lønmodtageren oplyser, at han blev raskmeldt i august eller i september. Jeg vejleder om, at vi sender en genvurdering til ham, og oversender sagen til ankenævnet. /XXX.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 2. juni 2023 fastholdt sin afgørelse af 12. april 2023 om afslag på udbetaling af overskydende ferie. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 1. maj 2023 over vores afgørelse af den 12.

april 2023 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet. Vi beklager den sene besvarelse af din klage. Vi har gentagende gange forsøgt at ringe dig op med vejledning til dit spørgsmål.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser i klagen, at du har søgt om feriepenge fra 1. september 2021 til 31. december 2022. Du har modtaget et brev om, at du ikke kan få disse feriepenge.

 

Du oplyser videre, at du arbejdede indtil august 2021 og at du forlod dit job, på grund af sygdom. Du var sygemeldt i nogle uger. Du kunne på grund af din skade ikke vende tilbage til dit tidligere arbejde, men var i stedet ledig. Du var stresset og plaget af smerter mens du ledte efter nyt arbejde.

 

Du oplyser, at du holdt ferie fra 8. januar 2022, men at du glemte at søge om feriepengene. Du anmoder os om at udbetale pengene til dig, så du kan forbedre din økonomiske situation.

 

Begrundelse

Du søgte om udbetaling af ferie ud over 4 uger den 12. marts 2023. Du søgte om udbetaling af 6,26 feriedage. Du oplyste i forbindelse med ansøgningen, at du har modtaget dagpenge i 87 dage, men at du havde været feriehindret.

 

Vi lægger vægt på, at du var raskmeldt og modtog dagpenge i december 2022. Vi er opmærksomme på, at du har indsendt dokumentation på, at du havde en skade på din ryg. Dokumentation er fra august 2022. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du har oplyst, at du blev raskmeldt i august eller september 2022, og at du herefter var ledig.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre lønmodtageren har været feriehindret frem til ferieperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Vi finder, at du har modtaget offentlig ydelse i flere dage, end du har resterende feriedage. Vi finder desuden ikke, at du var feriehindret i december 2022.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

 

Du har i din klage oplyst, at har holdt ferien i januar 2022. Du har ved henvendelse af den 14. januar 2023 oplyst, at du holder den pågældende ferie i januar 2023. Vi har derfor ved telefonisk henvendelse hørt dig om, hvornår du har holdt ferien. Du oplyste i den forbindelse, at det var i januar 2023, at du holdt ferien.

 

Som vi vejledte dig om i vores svare af den 18. januar 2023 skulle ferien være afholdt i den ferieperiode, som den er optjent i

....

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 4. juli 2023 indsendt følgende bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

 

”I have money in my fereikonto from 2022 those I could not use due to sickness. Its 6 days money. I would like to request ATP Anklage to gone through my case and let me use my money for holidays.”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt, fordi klager var feriehindret. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i hele december 2022.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2, som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021, er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at ledighed med arbejdsløshedsdagpenge ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.