Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-221 / 07-03-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge uanset, hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 6. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 7. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 2. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 11 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 6. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi du den 2. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 11 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 11 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 24 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 11 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 25. september 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

 

Jeg klager hermed over afgørelsen jf. brevet af 6. september, hvor jeg får afslag på feriepenge for 11 dage, optjent under min ansættelse hos ...

 

Min klage bygger på den vejledning – eller mangel på samme – jeg modtog omkring afholdelse af ferie som ledig.

 

...

 

Først ved modtagelse af brev fra Feriekonto om at ansøge om 2 x feriepengeudbetalinger bliver jeg opmærksom på, jeg havde (haft) muligheden. Dagpenge x 11 dage, hvor jeg kunne have holdt en langt mere økonomisk fordelagtig ferie af mine retmæssige feriepenge, er modtaget i god tro. Jeg har ikke haft til hensigt at snyde dagpengesystemet, og derfor vil jeg gerne tilbagebetale de modtage dagpenge og i stedet få udbetalt de penge, jeg har til gode ved Feriekonto.

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 7. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 6. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 25. september 2022 over vores afgørelse af den 6. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du er blevet vejledt forkert i forhold til afholdelse af ferie som ledig.

 

Du oplyser, at fokus i vejledningen fra a-kasse og Jobcenter var på at søge arbejde for at modtage dagpenge som ledig.

 

Du oplyser, at vigtigheden i at søge ferie og at kunne anvende optjente feriepenge ikke fremgår af vejledningen fra a-kassen. Du oplyser, at du læste vejledningen fra a-kassen, men at du ikke tænkte på at du skulle sørge for at holde optjente feriepenge.

 

Du oplyser, at du først ved modtagelse af brev fra FerieKonto om ansøgning om ferie bliver opmærksom på, at du havde haft muligheden. Du oplyser, at du ikke har haft til hensigt at snyde dagpengesystemet, og at du derfor gerne vil tilbagebetale de modtagne dagpenge og i stedet få udbetalt de penge, du har til gode ved FerieKonto.

 

Du medsender dokumentation i form af oversigt over, hvornår du har fået information om evt. ferieafholdelse, og hvordan det af a-kassen formidles at forholde sig til ferieafholdelse.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 24 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie.

 

Du oplyser, at du ikke er blevet vejledt tilstrækkeligt af din a-kasse og Jobcenter. Dette medfører dog ikke, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet bemærker, at det afgørende er, at FerieKonto efter ferieloven ikke har haft hjemmel til at imødekomme ansøgningen, og at det for afgørelsen heraf er uden betydning, hvorledes klager er blevet vejledt af A-kassen.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.