Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-47 / 07-10-2023

Krav om tilbagebetaling af feriepenge stadfæstet, da der forelå dobbelt feriebetaling

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 12. februar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 31. marts 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale modtagne feriepenge for 2,08 dage optjent til anvendelse i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 1.841,00 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 17. oktober 2021 anmodede om bl.a. udbetaling af feriepenge med et beløb på 1.841,00 kr. for 2,08 dage med første feriedag den 22. november 2021, og at beløbet er blevet udbetalt til klager.

 

Det fremgår endvidere af sagen, at klager den 27. juni 2022 bestilte og fik udbetalt feriepenge for 12,48 feriedage med 1. maj 2022 som første feriedag.

 

Den 3. november 2022 indgav XXX Kommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt ferie med feriepenge i perioden fra den 22. november 2021 til den 24. november 2021, hvor kommunen havde udbetalt sygedagpengerefusion til klagers arbejdsgiver. 

 

I brev af 25. januar 2023 orienterede FerieKonto klageren om kommunens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for, at de 2,08 dage svarende til 1.841,00 kr. var afholdt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til den 31. december 2022.

 

Den 31. januar 2023 indsendte klager dokumentation fra sin arbejdsgiver, hvori arbejdsgiveren bekræftede, at klager vedr. de 2,08 dage havde afholdt ferien i perioden den 16. maj 2022 til 18. maj 2022. 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 12. februar 2023 afgørelse om, at klager skal betale 1.841,00 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 1.841,00 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 2,08 dage, og at du ikke er blevet trukket i løn – sygerefusion til arbejdsgiver for 2,08 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 3 dage med første feriedag den 22. november 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 1.841,00 kr. for 2,08 dage med afholdelse af første feriedag den 22. november 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar sendt dokumentation for, at du har afholdt 3 feriedage i perioden fra den 16. maj 2022 til 18. maj 2022.  

 

Det fremgår af vores system, at du har bestilt yderligere udbetaling af 12,48 feriedage med første feriedag den 1. maj 2022.

 

Når du holder ferien, skal du kun være forsørget af de feriepenge, du allerede har fået udbetalt. Du kan ikke placere ferie med udbetaling af nye feriepenge samtidig. 

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af løn – sygerefusion til arbejdsgiver, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget den 14. februar 2023 og uddybet den 20. marts 2023, har klager genfremsendt dokumentationen, hvor arbejdsgiver bekræfter ferieafholdelsen. Klager har desuden anført følgende:

 

”Har fremsendt den dokumentation i bad om Hvad dokumentation ønsker i?? Så vil hermed gerne klage over jeres afgørelse…”

 

Den 23. marts 2023 henvendte klager sig telefonisk for at spørge til dokumentation.

 

På baggrund af telefonsamtalen skrev FerieKonto bl.a. følgende til klager i brev af 23. marts 2023:

 

”Tak for behagelig samtale.

 

Vi har modtaget din henvendelse, hvor du dels spørger til, hvilken dokumentation, du skal fremsende, og dels at du ønsker at klage over vores afgørelse.

 

Vi har aftalt, at vi venter med at behandle din klage, da du ønsker at sende dokumentation for, at du har afholdt ferien.

 

Vi har tidligere skrevet til dig og bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien.

 

Du har som svar sendt bekræftelse fra din arbejdsgiver på, at du har afholdt 3 feriedage i perioden 16. maj 2022 til 18. maj 2022. Det fremgår dog af vores system, at du har bestilt udbetaling af yderligere 12,48 feriedage med første feriedag den 1. maj 2022. Når du holder ferien, skal du kun være forsørget af de feriepenge, du allerede har fået udbetalt. Du kan således ikke placere ferien i en periode, hvor du samtidig har fået udbetalt nye feriepenge.

 

Det du har sendt er derfor ikke dokumentation for, at du har holdt ferien i ferieperioden.

 

Hvis du har holdt ferien i løbet af ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation for det.

 

Dokumentationen skal være fra dem, du har meldt ferien til. Det kan fx være din arbejdsgiver, a-kasser eller kommune.

 

Det skal fremgå af dokumentationen, at du har afholdt de 2,08 dage uden anden indtægt og med angivelse af de datoer, hvor du har afholdt ferien.

 

Du skal sende dokumentationen inden 7 dage. Ellers behandler vi din klage på baggrund af de oplysninger, vi har.

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 31. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 12. februar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 20. marts 2023 over vores afgørelse af den 12. februar 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Det er muligt at klage over en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge. Klagen skal sendes til FerieKonto senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Du henvendte dig første gang den 14. februar 2023 vedrørende vores afgørelse af den 12. februar 2023. Vi anser derfor din klage for modtaget inden klagefristens udløb.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du medsender dokumentation for, at du har afholdt ferie i perioden 16. maj 2022 til 18. maj 2022.

 

Begrundelse

Vi lægger ved afgørelsen vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 2,08 feriedage, og at du samtidig har modtaget løn/sygedagpengerefusion.

 

Du har fremsendt dokumentation for, at du har afholdt ferie i perioden 16. maj 2022 til 18. maj 2022.

 

Vi lægger vægt på, at det fremgår af vores system, at du har bestilt udbetaling af yderligere 12,48 feriedage med første feriedag den 1. maj 2022.

 

Når du holder ferie, skal du kun være forsørget af de feriepenge, du allerede har fået udbetalt. Du kan ikke placere ferie med udbetaling af nye feriepenge samtidig.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af sygerefusion til arbejdsgiver, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Vi aftaler per telefon den 23. marts 2023, at du inden for 7 dage sender dokumentation for, at du har afholdt ferien. Ifølge aftale sender vi ligeledes en vejledning til dig den 23. marts 2023.

 

Vi har ikke modtaget yderligere dokumentation.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 1.841,00 kr. udbetalt i feriepenge til brug for afholdelse af 2,08 dages ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Beløbet blev bestilt og udbetalt til brug for afholdelse af ferie med den 22. november 2021 som første feriedag. Det er ubestridt, at klager i perioden 22.-24. november 2021 var sygemeldt og modtog løn af arbejdsgiver, som modtog sygedagpengerefusion fra kommunen. Klager skal derfor dokumentere at have afholdt ferien på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden. Klager har fremlagt en arbejdsgivererklæring om at have afholdt ferie den 16., 17. og 18. maj 2022. Det er ubestridt, at klager har afholdt ferie disse dage. FerieKonto har imidlertid anset den afholdte ferie disse dage for afholdt som led i afholdelse af 12,48 feriedage bestilt og udbetalt med 1. maj 2022 som 1. feriedag, dvs. for en periode omfattende 16.-18. maj 2022 (1. maj 2022 var en søndag, og fredag den 13. maj 2022 Store Bededag).

 

Ankenævnet tiltræder, at de 3 dage med dobbeltforsørgelse i november 2021 ikke kan flyttes til den periode i maj 2022, hvor klager afviklede andre betalte feriedage.

 

Ankenævnet tiltræder endvidere, at klager herefter ikke har dokumenteret at have afholdt de af sagen omhandlede 2,08 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021-31. december 2022, og stadfæster derfor den påklagede afgørelse, således at klager skal tilbagebetale de 1.841,00 kr.