Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-29 / 13-10-2023

Klager med mange deltidsbeskæftigelser har med rimelig sandsynlighed godtgjort at have holdt ferie i fornødent omfang

Ankenævnet ændrer FerieKontos afgørelse af 21. februar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 1. marts 2023, således at XXX (herefter klager) ikke skal tilbagebetale et modtaget feriepengebeløb på 742,37 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 28. september 2022 anmodede om udbetaling af feriepenge med beløb på 1339,00 kr. for 8,32 dage for ansættelse hos XXX, på 565,73 kr. for 2,15 dage for ansættelse hos XXX og på 3.885,96 kr. for 16,07 dage for ansættelse ved XXX, i alt 5.790,69 kr. for sammenlagt 26,54 dage med første feriedag den 18. oktober 2022.

 

Den 28. november 2022 indgav Min A-kasse indberetning om, at klager havde fået udbetalt feriepenge fra den 18. oktober 2022, i alt 26,54 feriedage med et beløb på 5.790,69 kr. A-kassen oplyste, at klager havde afholdt ferie fra den 18. oktober 2022 til og med den 3. november 2022, og at klager fra den 4. november 2022 og fremadrettet havde modtaget dagpenge.

 

Den 29. november 2022 anmodede klager om yderligere 1.134,12 kr. for 4,16 dage for ansættelse hos XXX ligeledes med første feriedag den 18. oktober 2022.

 

I brev af 24. januar 2023 meddelte FerieKonto klager, at A-kassen havde henvendt sig med oplysning om, at klager havde bestilt feriepenge til en periode, der også var modtaget dagpenge for. Af brevet fremgår, at A-kassen havde oplyst, at klager kun havde holdt ferie i 13 dage i perioden fra den 18. oktober til den 3. november 2022. Desuden fremgår det, at FerieKonto var opmærksom på, at klager til ferieåret 1. september 2021 – 31. december 2022 havde optjent mere end 25 feriedage fra forskellige arbejdsgivere. FerieKonto bad derfor om klager om at sende dokumentation for afholdelse af 12 feriedage med følgende vejledning:

 

"Dokumentation for afholdelse af ferie

Dokumentationen kan være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvor det tydeligt fremgår, at du har haft feriedage uden offentlig forsørgelsesydelse eller løn i perioden.

 

Det kan også være en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 – 31. december 2022.

 

Af din dokumentation skal det tydeligt fremgå, at den stammer fra din a-kasse, kommune eller arbejdsgiver. Hvis du selv sender dokumentation til os, skal den være underskrevet og stemplet af din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune. Ellers kan din kommune, a-kasse eller arbejdsgiver også skrive direkte til os og bekræfte, at du har holdt ferien.

 

Egne oplysninger om, hvornår du har holdt ferie, er ikke tilstrækkelig dokumentation.”

 

Den 24. januar 2023 bad FerieKonto klagers ene arbejdsgiver, Radisson Scand. Hotel om at indsende dokumentation på, at feriepengene for 4,16 dage var udbetalt.

 

Den 25. januar 2023 oplyste klager følge:

 

”For meget angivet ferie XXX. Ved gennemgang af ferieoversigt kan jeg se, at XXX også har skrevet for mange feriedage på til mig. Jeg stoppede 30.6.2022. Jeg fik 6. ferieuge udbetalt i august. Jeg havde ferie med løn hele juli af et ugentligt timetal på 12. Det ser ud til, at AT har registreret timer som dage? Kontakt dem evt. for bekræftelse, eller bed mig gøre det.

Hvis der er yderligere problemer med antal dage, fik jeg ikke supplerende dagpenge i oktober, hvorfor det er muligt at spare kostbar tid på yderligere redegørelser og kontakter ved blot at udvide min ferieperiode bagud. Jeg havde, så vidt jeg husker, et par døgnvagter i oktober, inden jeg tog til USA, hvorfor der vil være nogle dage, der sagtens kan registreres som ferie fra 1.10.22. og frem, indtil antal dage passer.

Vedhæftet de to sidste lønsedler fra XXX.”

 

Desuden oplyste klager den 25. januar 2023 følgende:

 

”Jeg har fået en henvendelse fra A-kassen om, at jeg har modtaget feriepenge og dagpenge samtidig. Jeg har samlet fået udbetalt 10.057,30 kr. i feriepenge for 3 ugers ferie. Det er en nettoløn pr. uge på 3352 kr. Mine mange forskellige arbejdsgivere er ikke altid gode til at få registreret ferie korrekt. Fx har jeg fået registreret 26 feriedage hos XXX, selv om jeg kun har arbejdet for dem 36 dage i alt. Jeg har derfor korresponderet med XXX herom, da jeg fik meddelelsen fra A-kassen. Jeg vedhæfter korrespondancen og håber, det rækker som dokumentation. Jeg antager, at XXX ikke kunne rette antal dage, da jeg allerede havde hævet pengene, selv om de tilbød det, jf. korrespondancen. Jeg vedhæfter tillige dokumentation for beløbet. Hvis det skulle stemme overens med antal feriedage, håber jeg virkelig, der ville komme en sag om ulovlig aflønning af ansatte. Fx kan jeg se, at jeg hos XXX har fået 34 kr. om dagen i feriepenge, hvis det skulle passe med de 10 dage. Sig til, hvis jeg også skal indhente dokumentation fra dem, eller om vi nu kan afslutte denne sag.”

 

Den 6. februar 2023 skrev FerieKonto til klager:

 

"Du har indsendt dokumentation i forbindelse med din sag vedrørende udbetaling af feriepenge og offentlige ydelser samtidigt.

 

Vi har modtaget dokumentation for, at din arbejdsgiver, XXX har indberettet for mange dage. Vi ser derfor bort fra de 8,32 dage med første feriedag den 18. oktober 2022.

 

Det fremgår herefter, at du har bestilt i alt 22,38 dage, hvoraf du har afholdt 13 feriedage.

 

Hvis din arbejdsgiver XXX ligeledes har indberettet for mange dage, kan vi tage højde for det også. Du bedes sende dokumentation, i form af en bekræftelse fra XXX, på at der er indberettet for mange dage.

 

Vi gør opmærksom på, at der fortsat er 9,38 dage, som du ikke har sendt dokumentation for, at du har holdt eller været feriehindret for.

 

…”

 

Den 8. februar 2023 oplyste klager følgende:

 

”Jeg har kontaktet XXX, men endnu ikke fået svar. Det er 8 måneder siden, jeg stoppede.

Jeg har nu gennemgået mine lønsedler, og jeg kan se, at der hver måned blev tilføjet 5 enheder under ferie. Hvad de 5 enheder dækker, har jeg ingen ide om. Jeg fik ferie med løn, mens jeg var ansat og havde nogle ekstra uger uden løn, da jeg også arbejder som rejseleder. Hvert år lukker XXX 1. juli og åbner igen i august. Derfor kan man gå ud fra, at der er 4 uger lukket helt fast. Det er så ferie. Jeg sender dokumentation fra XXX når de engang svarer. I er også velkomne til selv at kontakte dem, måske har I bedre held end jeg. Jeg vedhæfter ALLE mine lønsedler fra XXX i hele ansættelsesperioden.”

 

Den 9. februar 2023 oplyste klager følgende:

 

”Så er der svar fra XXX, og det bekræftes her, at det drejer sig om timer og ikke om dage.

Jeg har en tillægskommentar: Jeg arbejder maks. fuldtid, jeg gør det bare 4-5 forskellige steder. Det betyder vel ikke, at mine feriedage bliver lagt sammen for hvert sted. Jeg har jo samme antal feriedage pr. år som alle andre, dvs. 25. Det er jo helt meningsløst, at jeg skal godtgøre, at jeg ikke har fået løn for 40-50 feriedage. Håber, vi kan lukke den nu.”

 

Af oplysningerne fra XXX fremgår bl.a. følgende:

 

” Den opgørelse vi har på vores lønsedler er ganske rigtigt i timer. Du var ansat 12 timer om ugen. Det vil sige, at en feriedag for dig svarer til 2,4 timer, så hvis du har holdt 15 feriedage, så er det 36 timer.”

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf på baggrund af ovenstående sagsforløb den 21. februar 2023 afgørelse om, at klager skulle betale 742,37 kr. tilbage. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

” Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 742,37 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 3,07 dage.

 

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 26,54 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 13 dage. Da feriepengene er optjent sideløbende, kan de også afholdes sideløbende.

 

Vi forholder os derfor til, at du sideløbende har bestilt 16,07 feriedage med første feriedag den 18. oktober 2022, og at du har afholdt 13 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 26,54 dage med første feriedag den 18. oktober 2022, og at du kun har holdt ferien i 13 dage.

Vi kan se, at du har fået udbetalt 1.134,12 kr. før skat for 4,16 dage med første feriedag den 18. oktober 2022.

3.885,96 kr. efter skat for 16,07 dage med første feriedag den 18. oktober 2022.

1.339,00 kr. efter skat for 8,32 dage med første feriedag den 18. oktober 2022.

565,73 kr. efter skat for 2,15 dage med første feriedag den 18. oktober 2022.

 

Vi er opmærksomme på, at du til ferieåret 1. september 2021 – 31. december 2022 har optjent mere end 25 feriedage fra forskellige arbejdsgivere. Vi har derfor tidligere bedt om dokumentation på 25 dage, hvoraf du har afholdt 13 dage.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dog om dokumentation for at du afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at dine arbejdsgivere har indberettet for mange feriedag. Du gør samtidig opmærksom på, at du ikke skal holde mere end 25 feriedage.

 

Vi har ikke bedt dig om dokumentation for mere end afholdelse af 25 dage.

 

Vi har ikke modtaget dokumentation for, at du har afholdt yderligere ferie end de 13 dage din a-kasse oplyser.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 22. februar 2023, har klager bl.a. anført følgende:
 

” Jeg har modtaget jeres afgørelse om tilbagebetaling af 3,07 feriedage. Jeg vil gerne klage over afgørelsen. Jeg skrev til jer, at jeg gerne ville have skrevet eventuelle ekstra feriedage på bagud. Jeg meddeler derfor nu, at jeg har holdt ferie inden den 18. oktober 2022, nemlig mandag den 17. oktober 2022 og onsdag, torsdag og nogle timer fredag ugen før, altså 12.10, 13.10 og nogle timer 14.10. Jeg arbejder 4 timer om fredagen, så der er fint plads til 0,7 feriedag. Hvis det ikke er acceptabelt, så er det tirsdag den 11.10. Jeg arbejder fast 7 timer for en XXX, 2 x 4 timer som XXX en almindelig uge. Derudover har jeg vagter som afløser. Jeg havde ingen ekstra vagter den uge. Jeg havde til gengæld et par vagter ugen før. Jeg vedhæfter også den lønseddel. Der er altid rod med min løn for XXX. Fx ses det, at de har skrevet tillæggene på som løn i de uger, hvor jeg var i XXX. Det er en fejl fra XXX Kommunes side. Jeg arbejdede ikke de uger, eftersom jeg opholdt mig på den anden side af XXX. Jeg modtog ikke dagpenge overhovedet i oktober, så det skulle ikke være noget problem. Jeg vedhæfter dagpengeudbetalingsspecifikationer for perioden samt lønsedler.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

Af FerieKontos telefonnotat af 22. februar 2023 fremgår følgende:

 

”Jeg har ringet til a-kassen på baggrund af ny dokumentation fraXXX. Jeg har talt med XXX fra min a-kasse.

 

XXX har sendt udbetalingsspecifikation for november 2022, hvor der er 61 timer med feriegodtgørelse. XXX oplyser, at der er sket en regulering efterfølgende og der kun er afholdt ferie som angivet på indberetningssagen fra a-kassen. Der er altså i alt afholdt 13 dage i okt/nov 2022.”

 

FerieKonto har i brev af 1. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 21. februar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 22. februar 2023 over vores afgørelse af den 21.

Februar 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen

 

Du oplyser, at du gerne vil have skrevet eventuelle ekstra feriedage på bagud.

 

Du oplyser, at du har holdt ferie den 17. oktober 2022 og den 12. oktober, 13. oktober

og nogle timer den 14. oktober. Du oplyser, at du arbejder 4 timer om fredagen, så der

er plads til 0,7 feriedag. Du oplyser endvidere, at hvis det ikke er acceptabelt, så er det

den 11. oktober.

 

Du oplyser, at du arbejder fast 7 timer for en XXX, 2 x 4 timer som XXX en almindelig uge. Derudover har du vagter som afløser. Du oplyser, at du

ingen ekstra vagter havde den uge, men at du til gengæld havde et par vagter ugen før.

 

Du oplyser, at der er fejl i din løn, herunder at du har fået tillæg for uger, hvor du ikke

har arbejdet. Du oplyser endvidere, at du ikke modtog dagpenge i oktober. Du medsender

udbetalingsspecifikationer for dagpenge for perioden samt lønsedler.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har bestilt og fået udbetalt feriepenge for 16,07

feriedage, idet vi lægger til grund, at du har optjent feriepengene sideløbende. Vi lægger

endvidere vægt på, at du kun har holdt 13 feriedage.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

Du oplyser, at du har holdt ferie den 17. oktober 2022 samt den 12. og den 13. oktober

samt nogle timer den 14. oktober – alternativt den 11. oktober. Du medsender dokumentation

i form af lønsedler samt udbetalingsspecifikationer vedrørende sygedagpenge.

 

Vi lægger vægt på, at det ikke fremgår af den fremsendte dokumentation, at du har

holdt ferien. Vi har ikke modtaget dokumentation for, at du har holdt de 3,07 feriedage.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

 

Klager skriver den 1. marts 2023 følgende:

”I skriver, at I ikke vil ændre afgørelsen, da der ikke er dokumentation for, at jeg har afholdt de 3,07 feriedage inden 18.10.2022. Hvordan skal jeg kunne dokumentere dette? Jeg kan jo ikke gå ind og ændre anmodningstidspunktet, når feriepengene er udbetalt. Jeg kan kun dokumentere, at jeg ikke har fået løn i de dage, jeg har anmodet om at få placeret som yderlig ferie.”

 

Af FerieKontos telefonnotat af 2. marts 2023 fremgår følgende:

”XXX har ny dok til sagen fra en af arbejdsgiverne, som hun sender til os i dag. Henvist til at sagen er oversendt til Ankenævnet, men hun mener at sagen kan lukkes med det, så vil hellere sende det til os, så vi kan tage stilling om oversendelsen til Ankenævnet kan trækkes retur”

 

Den 2. marts 2023 skriver klager følgende:

”Nu har jeg, da jeg tilsyneladende ikke kan bevise, at jeg har holdt yderligere 3,07 dages ferie (hvordan beviser man den slags ud over lønsedler?), kontaktet XXX, der bekræfter, at jeg ikke har optjent feriedage hos dem i 2020. Jeg vedhæfter svaret. Da de står for de 8,32 timer, jeg har skullet redegøre for, håber jeg, at jeg med denne sidste dokumentation kan formå jer til at tilbagekalde sagen fra Ankenævnet og lukke den, så vi ikke behøver at bruge mere tid på de 742 kr.

 

Af mail af 2. marts 2023 fra XXX fremgår følgende:

”Vi har netop talt sammen pr telefon.

Jeg kan bekræfte, at du ikke var ansat i XXX i år 2020.

Du blev ansat i XXX som XXX med første vagt 21-02-2021.

Du har derfor ikke optjent feriedage gennem XXX i år 2020.”

 

Den 7. marts 2023 skrev FerieKonto følgende til klager:

 

”Vi har modtaget dine henvendelser vedrørende din sag om udbetaling af feriepenge samtidig med dagpenge.

 

Den 1. marts 2023 skriver du til os og spørger, hvordan du kan dokumentere, at du har afholdt ferien.

 

Som det fremgår af vores høring, som vi sendte til dig den 24. januar 2023, kan dokumentation være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvor det tydeligt fremgår, at du har haft feriedage uden offentlig forsørgelsesydelse eller løn i perioden. Det kan også være en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieafholdelsesperioden 1.

september 2021 - 31. december 2022.

 

Den 2. marts 2023 ringer du til os og oplyser, at du har ny dokumentation til sagen. Samme dag skriver du til os, at din arbejdsgiver XXX har bekræftet, at du ikke har optjent feriedage hos dem i 2020. Du medsender bekræftelsen. Du oplyser endvidere, at XXX står for de 8,32 timer, som du har skulle redegøre for.

 

Det fremgår af vores system, at du har optjent 8,46 feriedage hos XXX i optjeningsperioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Det fremgår endvidere af vores system, at du den 28. september 2022 har bestilt 2,15 af disse feriedage og oplyst, at du holdt ferien fra den 18. oktober 2022.

 

Vi har ikke modtaget dokumentation for, at du i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 - 31. december 2022 har afholdt de 3,07 feriedage uden løn eller anden forsørgelse.

 

Vi fastholder vores afgørelse og henviser til vores genvurdering, som vi sendte til dig den 1. marts 2023.

 

Vi videresender dine henvendelser til ATP-ankenævnet.

 

Hvis du har yderligere bemærkninger til sagen, skal du henvende dig til ATP-ankenævnet inden den 21. marts 2023 (4 uger efter modtagelsen af vores afgørelse). Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk.

 

Vi anser din henvendelse for besvaret og foretager os ikke yderligere.”

 

Den 7. marts 2023 skrev klager følgende:

 

”Jeg forstår ikke, at I er kommet frem til, at jeg mangler at dokumentere, at jeg har holdt ferie bagud i oktober. Jeg har fremsendt lønsedler, hvoraf det fremgår, at jeg har arbejdet 4 timer mandag og 4 timer fredag samt at jeg har haft afløservagter frem til 9.10. Derudover arbejdede jeg 1 x 7 timer for min XXX.

 

Jeg er helt enig i, at jeg burde have skrevet 13.10. som første feriedag i stedet for 18.10. Det var en dum fejl, der opstod, fordi jeg troede feriedagene blev lagt sammen, efter at man ud fra beløbet kunne se, at der selvfølgelig ikke var tale om over 40 feriedage. Min fejl. Derefter skriver jeg netop til jer, at jeg gerne vil have de ulønnede dage inden den 18.10. noteret som ferie. Hvorfor er det ikke muligt, når jeg har fremsendt lønsedler? Hvilken yderligere dokumentation skal jeg fremskaffe?

 

I skriver: ”Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.”

 

Jeg svarer, at jeg gerne vil noteres for, at jeg har haft tre dage i foregående uge, nemlig de dage, jeg ikke har fået løn for, altså feriedage eller dage UDEN LØN, og at jeg gerne vil have noteret dem som ferie. Det kan jeg jo kun dokumentere via lønsedler, hvorfor jeg endnu engang fremsender lønsedler samt opgørelse for arbejdsdage fra XXX.

Heraf fremgår i øvrigt også, at jeg ikke arbejdede i uge 42, da der altid er lukke for XXX den uge.

 

Jeg kan på anmodning ydermere fremsende kontrakt på de 7 ugentlige timer. På timeopgørelsen fra XXX fremgår, at jeg arbejdede sidste gang 9.10.22.

 

Så nu spørger jeg igen: Hvilken yderligere dokumentation har jeg mulighed for at fremsende?

 

Send venligst tillæg til min klage videre, hvis I ikke selv vil svare.”

 

Den 7. marts 2023 skrev klager ligeledes følgende:

 

”I tillæg til netop fremsendte har jeg d.d. bedt min A-kasse bekræfte, at jeg ikke har modtaget dagpenge i oktober 2022, jf. følgende uddrag af jeres orientering:”

 

 

Den 31. marts 2023 skrev klager følgende:

 

”Så fik jeg endelig en bekræftelse fra min A-kasse på, at jeg ikke har modtaget dagpenge i oktober 2022. Da jeg allerede har sendt lønsedler, hvoraf det fremgår, at jeg ikke har arbejdet fuld tid i oktober, og at jeg dermed har ledige dage, hvor jeg kan afholde de 3,07 feriedage, der mangler, jf. jeres orientering: ”Det kan også være en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 – 31. december 2022.”,

 

forestiller jeg mig, at vi nu endelig kan lukke sagen.

 

Brev fra A-kassen vedhæftet.”

 

Af brev af 30. marts 2023 fra min A-kasse fremgår følgende:

”Vi bekræfter hermed, at du ikke har modtaget dagpenge i oktober 2022.”

 

FerieKonto svarede den 3. maj 2023 således:

 

”Orientering

Vi har modtaget dine henvendelser af den 7. marts 2023 og den 31. marts 2023 vedrørende din sag om udbetaling af feriepenge samtidig med dagpenge.

 

Den 1. marts 2023 sendte vi en genvurdering af sagen til dig. Sagen blev den 1. marts 2023 ligeledes oversendt til ATP-ankenævnet.

 

Du henvendte dig efterfølgende og sendte dokumentation til sagen. Den 7. marts 2023 orienterede vi dig om at vi fastholder vores afgørelse.

 

Den 7. marts 2023 henvender du dig igen vedrørende sagen. Du medsender arbejdstidsopgørelse og lønseddel for oktober 2022. Det fremgår ikke af dokumentationen, at du har holdt ferie uden løn i perioden.

 

Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, at du har holdt ferie uden løn i perioden. Dokumentation kan også være en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieperioden 1. september 2021 - 31. december 2022.

 

Den 31. marts 2023 fremsender du yderligere dokumentation til sagen i form af en bekræftelse fra din a-kasse på, at du ikke har modtaget dagpenge i oktober 2022. Vi har ved vores afgørelse lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,07 dage med første feriedag den 18. oktober 2022, og at du kun har afholdt 13 dage. Afgørelsen om tilbagebetaling af feriepenge er dermed begrundet i, at du har fået udbetalt feriepenge og dagpenge samtidig i 3,07 dage fra den 4. november 2022. Dokumentation for, at du ikke har modtaget dagpenge i oktober 2022 er derfor ikke dokumentation for, at du har afholdt ferien.

 

Vi fastholder vores afgørelse og henviser til vores genvurdering af den 1. marts 2023.

 

Vi videresender dine henvendelser til ATP-ankenævnet.

 

Hvis du har yderligere bemærkninger til sagen, kan du henvende dig til ATP-ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk.

 

Vi anser din henvendelse for besvaret og foretager os ikke yderligere.”

 

Klager har den 3. maj til Ankenævnet bl.a. genfremsendt en lønseddel af XXX og anført følgende:

 

 ”Jeg forstår overhovedet ikke afgørelsen og påklager denne, idet jeg henviser til, at jeg beviseligt ikke har haft indtægt fra 13.-18. oktober 2022 og derfor ønsker at benytte mig af udvidelse af ferieperioden BAGUD, jf. først brev fra Feriekonto om denne mulighed, efterfølgende brev fra A-kassen om, at jeg ikke har fået dagpenge i oktober. Jeg har fremsendt ALLE mine lønsedler, og heraf fremgår tydeligt, hvilke dage jeg har arbejdet. Den sidste arbejdsdag var en døgnvagt fra den 8.- til den 9. oktober 2022, jf. vedhæftede. Jeg har derfor bedt om at få udvidet min ferieperiode bagud med de manglende dage. Det samlede feriebeløb er ca. 6.600 kr. for 3 uger. Jeg henviser til, at ALLE mine arbejdsgivere har opgivet forkerte feriedage, og at det derfor var umuligt for mig at beregne, hvor mange feriedage, jeg reelt afholdt, men da beløbet var så lille anså jeg det ikke for at være et problem. De 6.600 kr. giver jo ikke engang mindstelønnen i 3 uger.”

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af udbetalt feriebetaling på 742,37 kr. for 3,07 feriedage til afholdelse i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2021 til den 31. december 2022.

 

Spørgsmålet er, om klager i fornødent omfang har afholdt ferie uden løn eller dagpenge i perioden 1. september 2021-31.december 2022.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at har en lønmodtager modtaget feriebetaling med urette, kan Ferie-Konto kræve tilbagebetaling.

 

Det fremgår af sagen, at klager har haft ansættelse hos flere forskellige arbejdsgivere i optjeningsperioden med deraf følgende indberetninger om feriedage. XXX har bl.a. indberettet 8,32 dage, som er sket med 2,08 dage om måneden i de måneder, hvor klager har arbejdet et mindre antal dage, i alt 36 dage svarende til 2,52 feriedage. XXX har indberettet 16,07 dage og har efterfølgende oplyst, at klager var ansat på deltid, således at en feriedag for hende svarer til 2,4 timer, 15 feriedage således til 36 timers ferie.

 

FerieKonto bad i forbindelse med behandlingen af sagen om dokumentation for afholdelse af i alt 25 dage, dvs. 12 dage ud over de 13 dage, som A-kassen havde oplyst var blevet afholdt. Dernæst valgte FerieKonto i det hele at se bort fra indberetningen fra XXX, som var blevet ændret fra 8,32 dage til 2,52 dage og forlangte dokumentation for 9,38 dage. FerieKonto har herefter i afgørelsen af 21. februar 2023 taget udgangspunkt i de 16,07 dage, som er indberettet fra XXX med den begrundelse, at der er tale om deltidsarbejde med samtidig optjening, dvs. de 16,07 dage, som ifølge XXX svarer til 36,6 ferietimer.

 

Ankenævnet bemærker, at der ved afgørelsen af, om klager i fornødent omfang har afholdt ferie, og hvad der kan stilles af dokumentationskrav i så henseende, må tages udgangspunkt i klagers specielle arbejdsmæssige forhold med deltidsbeskæftigelse hos flere forskellige arbejdsgivere.

 

Ankenævnet finder, at det, som kan afkræves en sådan lønmodtager af dokumentation til rimelig sandsynliggørelse af afholdt ferie, er, at der ved siden af de forskellige jobs og perioder med arbejdsløshedsdagpenge har været den fornødne tid uden indtægt til afvikling af ferie.

 

I den foreliggende sag har klager fremlagt en sådan dokumentation, herunder om lønindtægt og dagpenge i oktober 2022, at det med rimelighed kan anses for sandsynliggjort, at klager har afholdt den optjente ferie i ferieafholdelsesperioden.

 

På denne baggrund ændrer Ankenævnet den påklagede afgørelse således, at klager ikke skal tilbagebetale feriepenge med 742,37 kr. for 3,07 dage.