Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-218 / 19-09-2023

Interessentskab havde en så foreningslignende karakter, at deltagelse ikke indebar udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed omfattet af barselsudligningsloven

Ankenævnet giver XXX (i det følgende klager) medhold i, at han ikke er bidragspligtig til Barsel.dk for 2022 og derfor ikke skal betale bidrag til Barsel.dk for 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022 om bidragspligt

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 2.731.533 kr. samt en personlig lønindkomst på 64.310 kr.

 

Klagen over Barsel.dk´s afgørelse af 19. september 2022

Klager klagede telefonisk den 27. og 28 september 2022 over denne opkrævning. Følgende fremgår af telefonnotat udarbejdet af barsel.dk:

 

”… taler med XXX, som oplyser at han ikke længere har indtægt fra XXX med CVR-nummer XXXXXXXX. Dermed er han af den overbevisning, at han bør fritages for bidrag til Barsel.dk.

Jeg oplyser at ved gennemgang af CVR registret, har han stadig aktive relationer til: XXX med CVR-nummer XXXXXXXX, Interessentskabet XXX med CVR-nummer XXXXXXXX samt XXX med CVR-nummer XXXXXXXX. Dette, sammenholdt med at han har et resultat af selvstændig virksomhed i 2021 der overstiger den maksimale sats for barselsdagpenge, er han fortsat bidragspligtig.

Dette er XXX ikke enig i, og ønsker derfor at klage over afgørelse af bidragspligten.

…”

 

Barsel.dk’s genvurdering af 28. september 2022

Barsel.dk fastholdt i brev af 28. september 2022 afgørelsen af 19. september 2022. Barsel.dk anførte som begrundelse bl.a. følgende:

 

Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 28. september 2022 har klaget over vores afgørelse fra 19. september 2022.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

  • Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på oplysninger fra Skattestyrelsen. Det kan være oplysninger, som du har indberettet og/eller, der er blevet indberettet for dig til brug for din årsopgørelse fra sidste år.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

En selvstændig, der er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til 1. oktober 2022, vil være fritaget for bidragspligt i 2022. Det kræver dog, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

 

Du har ifølge CVR-registret pr. 28. september 2022, relation til flere aktive CVR-numre for selvstændig virksomhed: XXX med CVR XXXXXXXX, Interessentskabet XXX med CVR XXXXXXXX samt XXX med CVR XXXXXXXX.

 

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at skulle betale bidrag.

 

Din beregning

…”

 

Ankenævnets hjemvisning af 20. juni 2023

Ankenævnet ophævede den 20. juni 2023 den påklagede afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling hos Barsel.dk. med begrundet stillingtagen til, om der i tilfælde, hvor en person i et år har indtægt fra personlig udøvelse af flere forskellige selvstændige virksomheder, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtjening fra ophørt virksomhed. Det hedder i Ankenævnets begrundelse:

 

”Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Ankenævnet har i sin praksis fastslået, at bidragspligten efter loven er betinget af, at den erhvervsdrivendes selvstændige virksomhed ikke er ophørt på opkrævningstidspunktet.

 

Barsel.dk har lagt til grund, at klager på opkrævningstidspunktet havde ”relation til flere aktive CVR-numre for selvstændig virksomhed: XXX med CVR XXXXXXXX, Interessentskabet XXX med CVR XXXXXXXX samt XXX med CVR XXXXXXXX”.

 

Hertil bemærker Ankenævnet, at der af CVR-registreringen ikke ses anden tilknytning til XXX end tilknytning som bestyrelsesmedlem, og at sådan tilknytning med eventuelt B-indkomst-honorar ikke kan anses som selvstændig erhvervsvirksomhed i barselslovens forstand, hvortil kommer, at tilknytningen ophørte den 10. maj 2022.

 

Ankenævnet bemærker endvidere, at det fremgår af CVR-registreringen, at klagers deltagelse i XXX ophørte pr. 1. januar 2022.

 

På denne baggrund ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling med begrundet stillingtagen til, om der i tilfælde, hvor en person i et år har indtægt fra personlig udøvelse af flere forskellige selvstændige virksomheder, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtjening fra ophørt virksomhed.”

 

Barsel.dk’s genvurdering af 18. juli 2023

Barsel.dk har efter Ankenævnets afgørelse om hjemvisning foretaget en genvurdering af sagen og i brev af 18. juli 2023 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2022. Det hedder i genvurderingen:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har genvurderet din sag om bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende, da Ankenævnet for ATP m.m. ved afgørelse af 20. juni 2023 i deres sagsnr. 2022-218 har hjemvist sagen til fornyet behandling og vurdering af bidragspligt til Barsel.dk for 2022.

 

Ankenævnet ønsker en fornyet behandling med begrundet stillingtagen til, "om der i tilfælde, hvor en person i et år har indtægt fra personlig udøvelse af flere forskellige selvstændige virksomheder, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtjening fra ophørt virksomhed."

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed vil blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed, overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt i 2022 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra overskud i et I/S eller oparbejdes uden tilknytning til et CVR-nummer. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på den oplysning om det samlede resultat fra selvstændig virksomhed, der fremgår af årsopgørelsen for 2021.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat.

 

Som det fremgår af opkrævningen med de oplysninger, Barsel.dk har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du de økonomiske kriterier for selvstændig indkomst og personlig lønindkomst på årsopgørelsen for 2021, for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2022. På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med al selvstændige virksomhed i perioden 1. januar i indkomståret til og med 30. oktober i opkrævningsåret, vil være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det kræver dog, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

 

Ifølge oplysninger fra CVR-registret havde du. 1. oktober 2022 følgende ophørte relation, der i indkomståret 2021 havde været aktiv selvstændig virksomhed:

 

XXX XXX, CVR-nr. XXXXXXXX, hvor du var udtrådt pr. 1. januar 2022

 

Da du er registreret udtrådt inden opkrævningstidspunktet, er denne relation ikke indgået i Barsel.dk's vurdering af din bidragspligt i 2022 som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Din involvering i XXX, CVR-nr. XXXXXXXX, hvor du pr. 10. maj 2022 også blev registreret udtrådt af rollen som "reel ejer som bestyrelsesmedlem og udpeget daglig ledelse", er heller ikke indgået i vurderingen som en selvstændig virksomhed.

 

Du havde dog pr. 1. oktober 2022 også en fortsat aktiv relation til

 

Interessentskabet XXX med cvr-nummer XXXXXXXX, som reel ejer af 10% og fuldt ansvarlig deltager

 

Et I/S er en skattemæssig transparent enhed, dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der skal betales skat af et resultat, der forekommer i et interessentskab, og det er ejerne af interessentskabet, der beskattes for deres andel af interessentskabet og dets resultatet efter skattelovgivningens almindelige regler. Et sådant opnået resultat skal fremgå af rubrik 111 "Overskud af selvstændig virksomhed" (med fradrag af rubrik 112 og 113) på den enkelte interessents årsopgørelse, som danner grundlag for vurderingen af, om der er tale om et resultat, der medtages ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk.

 

Når det vurderes, om den selvstændige fortsat er aktiv med en eller flere aktiviteter, med eller uden CVR-numre, medtages involvering som fuldt ansvarlig deltager i I/S derfor også, da det potentielt kan medføre et resultat, der indgår ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk. Det er uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk, hvor stor en andel af interessentskabet du ejer.

 

Der er hverken i lov eller bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked regler om, at der, ved vurderingen af om der er aktiviteter, der skal medføre bidragspligt, kan ses bort fra visse aktiviteter eller involvering i visse typer af selskaber mv., hvorfra eventuel indkomst vil skulle beskattes som overskud af selvstændig virksomhed. En involvering i et I/S med et CVR-nummer, der på opkrævningstidspunktet er aktivt, vil derfor i relation til Barsel.dk's vurdering blive betragtet som aktiv selvstændig virksomhed. Barsel.dk har ikke mulighed for ud fra fx. vilkår i et interessentskabs aktuelt gældende vedtægter eller ud fra oplysninger om, hvorvidt dette I/S har bidraget til overskuddet af selvstændig virksomhed i indkomståret " eller forventes at komme til det i kommende indkomstår - se bort fra en sådan fortsat aktiv involvering.

 

Barsel.dk har desuden ikke grundlag for at se bort fra dele af det resultat, der fremgår af årsopgørelsen, og som vi modtager oplysning om fra Skattestyrelsen.

 

Det iht. § 4a, stk. 1, nr. 1, årsopgørelsens samlede resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der danner grundlag for vurderingen af bidragspligten til Barsel.dk. Det er derfor uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk, hvor stor en andel af dit resultat som selvstændig i 2021, der kom fra de aktiviteter med eller uden CVR-nummer, der er ophørt inden opkrævningstidspunktet.

 

En hvilken som helst indkomst - herunder eventuelt B-indkomst-honorar - der er medtaget i opgørelsen af resultat af selvstændig virksomhed og er indberettet til felt 111, vil dermed også være en del af det resultat, der indgår i den økonomiske opgørelse til brug for vurdering af bidragspligt til Barsel.dk. Såfremt det er en fejl, kan du rette henvendelse til Skattestyrelsen vedr. korrektion af din årsopgørelse, hvorefter Barsel.dk kan indhente nye oplysninger om det resultat, der indgår i vurderingen af bidragspligt.

 

Da du ud fra de registrerede og de fra Skattestyrelsen modtagne oplysninger opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand mht. resultat i indkomståret, personlig lønindkomst, og at du fortsat havde andel i et I/S med et aktivt CVR-nummer pr. 1. oktober 2022, er du dermed bidragspligtig for 2022.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP m.m.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme din klage over bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende, sender Barsel.dk din klage og sagens akter til Ankenævnet for ATP m.m.

....”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 1. august 2023 indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering. Heraf fremgår bl.a. følgende:

 

”...

 

Jeg vil her kort redegøre for, hvad Interessentskabet XXX egentlig er, hvilket jeg tidligere telefonisk også har oplyst overfor Barsel.dk.

 

Interessentskabet XXX har siden den 21. november 1986 iht. tinglyst interessentskabskontrakt været ejer af en grund, nemlig matr.nr. XX, XXX, af samlet areal iht. tingbogen på 5.541 m2.

 

På denne grund er der opført 10 fritidshuse, der bygningsmæssigt hver har sit eget blad i tingbogen, hvorimod den grund, som de 10 fritidshuse ligger på, er en fællesgrund på de nævnte 5.541 m2.  Jeg er tinglyst som ejer af 1 af disse 10 fritidshuse, nemlig fritidshuset beliggende XXX, XXX, XXXX XXX, som jeg købte med den 5. juli 2019 som overtagelsesdag.

 

I Interessentskabet XXX, hvor der ikke er og mig bekendt aldrig har været ansatte, er der iht. den tinglyste interessentskabskontrakt valgt en bestyrelse på 3 personer. Jeg er valgt som kasserer i bestyrelsen, hvilket er en ganske ulønnet post. Som også anført i mailen af 30. september 2022 fra mit tidligere XXX, er interessentskabet reelt en grundejerforening, og jeg står ganske uforstående overfor, at det faktum, at jeg er ejer af 1/10 af interessentskabets formue, på nogen måde skulle medføre, at jeg skal betale bidrag til Barsel.dk.

 

Jeg vedhæfter kopi af interessentskabets regnskab for 2022, og som det fremgår heraf, er den eneste indtægt i interessentskabet et bidrag på kr. 3.000 fra hver af de 10 ejere, og et årligt bidrag har i hele min ejerperiode været den eneste indtægt i interessentskabet.

 

Allerede fordi, at jeg i 2021 alene har haft indtægt fra 1 selvstændig virksomhed, nemlig mit medejerskab af mit tidligere XXX, hvor jeg fratrådte som medejer/partner pr. 1. januar 2022, går jeg derfor naturligvis ud fra, at ethvert krav mod mig om betaling til Barsel.dk frafaldes.

 

I sin hjemvisningsskrivelse af 20. juni 2023 lægger Ankenævnet for ATP m.m. for mig at se til grund, at jeg skulle have haft ”indtægt fra personlig udøvelse af flere forskellige selvstændige virksomheder”, men som anført er dette altså ikke tilfældet, hvilket jeg også forgæves har påpeget overfor Barsel.dk.

 

Jeg afventer herefter en ny afgørelse for Ankenævnet for ATP m.m. og skulle der være behov for yderligere oplysninger, står jeg naturligvis til rådighed hermed.

 

,,,”

 

Ankenævnets begrundelse

Hovedspørgsmålet under sagen er, om klager i kraft af sin deltagelse pr. 1. oktober 2022 i det ikke indtægtsgivende, CVR-registrerede samvirke, Interessentskabet XXX, er bidragspligtig til Barsel.dk i 2022, selv om den bidragsudløsende udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i 2021 i form af deltagelse i XXX med CVR-nr. XXXXXXXX var ophørt ved klagers udtræden heraf pr. 1. januar 2022.

 

I Barsel.dk’s nu foretagne genvurdering af 18. juli 2023 er det fastholdt, at der efter barselsudligningsloven er bidragspligt for en person med et aktivt CVR-nummer pr. 1 oktober 2022, selv om der ikke er eller har været indtjening i den virksomhed, som det pågældende nummer angår, og virksomhed i form af deltagelse i advokatvirksomhed under et andet nummer er ophørt ved klagers udtræden heraf pr. 1. januar 2022. Ifølge genvurderingen skal Barsel.dk således ved vurderingen af indkomsten ”i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på den oplysning om det samlede resultat for selvstændig virksomhed, der fremgår af årsopgørelsen for 2021”, dog således at virksomhedsophør inden 1. oktober 2022 medfører fritagelse, hvilket forudsætter, ”at alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registreret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022”.

 

Ankenævnet bemærker hertil, at det følger af ordlyden af barselsudligningslovens § 4 a, at bidragspligt til barselsudligningsordningen påhviler ”udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed … når følgende betingelser er opfyldt …”. Det er således et grundlæggende krav, at den pågældende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed blev omfattet af barselsudligningsloven ved lov nr. 2198 af 29. december 2020. I det bagvedliggende lovforslag (LFF 2020 80) hedder det i de almindelige bemærkninger, at ”kun personer, som reelt er selvstændige,” skal omfattes af ordningen. I de specielle bemærkninger hedder det, at udtrykket ”selvstændigt erhvervsdrivende” i loven skal forstås som ”personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som har det som deres primære beskæftigelse”. Det hedder endvidere, at personer, ”der udøver ikke-erhvervsmæssig virksomhed, herunder hobbyvirksomhed, er således ikke omfattet”.

 

Barsel.dk har antaget, at klagers deltagelse i Interessentskabet XXX indebærer udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Om Interessentskabet XXX er det oplyst, at det er et samvirke, som er organiseret som et interessentskab, om ejerskab til et areal, hvorpå der er placeret 10 sommerhuse med 10 forskellige ejere. De til enhver tid værende 10 ejere udgør interessentskabet. Sommerhusene er tinglysningsmæssigt registreret som bygning på lejet grund. Interessentskabet ledes af en bestyrelse og er registreret med CVR-nummer.

 

Efter Ankenævnets bedømmelse er der tale om et samvirke med så væsentlige foreningstræk, at den enkelte deltager ikke i kraft af deltagelsen kan anses som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed i overensstemmelse med den almindelige sproglige forståelse af, hvornår en person anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket efter bemærkningerne i det nævnte lovforslag må anses for afgørende. Afgørelsen beror ikke på, hvad samvirket har betegnet sig som, og heller ikke på, om det er registreret i CVR-registret, men alene på en bedømmelse af realiteten.

 

Når klagers deltagelse i Interessentskabet XXX ikke kan anses som udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, udøvede klager ikke sådan virksomhed pr. 1. oktober 2022, og han er derfor ikke bidragspligtig.

 

Ankenævnet omgør herefter den påklagede afgørelse, således at klager ikke skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2022 som følge af selvstændig virksomhed i 2021.