Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-40 / 09-07-2023

Formandsafgørelse - Vedrørende din klage over afgørelse af 7. marts 2023 fra FerieKonto

FerieKonto modtog den 8. marts 2023 din skriftlige klage over FerieKontos afgørelse af 7. marts 2023 om afslag på udbetaling af overskydende ferie. Klagen er oversendt til Ankenævnet for ATP m.m. den 14. marts 2023.

 

Du har den 14. marts 2023 indsendt supplerende bemærkninger til din sag. Bemærkningerne er modtaget i Ankenævnet den 13. april 2023 via FerieKonto. Dine bemærkninger af 14. marts 2023 var fejlagtigt sendt til Ankestyrelsen, som har videresendt dem til FerieKonto. Du har supplerende den 14. april 2023 indsendt bemærkninger direkte til Ankenævnet.

 

FerieKonto har ved e-mail af den 26. april 2023 oplyst Ankenævnet om, at FerieKonto har modtaget korrekt dokumentation fra dig, og at FerieKonto derfor lukker sagen. FerieKonto har ved e-mail af den 28. juni 2023 til Ankenævnet bekræftet, at du har indsendt korrekt dokumentation for feriehindring, at FerieKonto har anmodet din arbejdsgiver om at udbetale de ansøgte feriepenge, og at FerieKonto således anser sagen for afsluttet.

 

Du har i flere mails – senest mail af 14. juni 2023 – understreget, at du ikke ønsker sagen afsluttet, da klagesagen for dig ikke handler om penge, men derimod handler om den kritisable sagsbehandling, som du mener, at du har været udsat for fra FerieKontos side.

 

Da FerieKonto ikke har fastholdt sin afgørelse – hverken helt eller delvist – foreligger der ikke en afgørelse, som kan indbringes for Ankenævnet i medfør af klageadgangen efter ferielovens § 39. Ankenævnet har således efter denne bestemmelse alene kompetence til at behandle klager over trufne afgørelser, hvilket betyder, at Ankenævnet ikke kan behandle isolerede sagsbehandlingsklager.

 

Ankenævnet har derfor ikke mulighed for at tage stilling til dine klager over FerieKontos sagsbehandling, idet klager herover må indgives til sektormyndigheden for FerieKonto, som er Beskæftigelsesministertiet, jf. ferielovens § 36, stk. 1.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.