Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-199 / 31-07-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 9. juni 2022 fra FerieKonto

FerieKonto traf den 9. juni 2022 afgørelse om, at du skal tilbagebetale et udbetalt feriepengebeløb på 24.544,36 kr. for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Af afgørelsen fremgik samtidig bl.a. følgende:

 

Mangler du at sende dokumentation?

Hvis du har holdt din ferie i ferieafholdelsesperioden, men glemt at sende dokumentation til os, kan du stadig nå det. Send dokumentation til os hurtigst muligt enten med fysisk post eller digitalt via www.borger.dk/feriekonto-send-oplysninger. Dokumentationen skal være fra dem, du har meldt ferien til. Det kan fx være din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune. ”

 

I begrundelsen for afgørelsen er anført bl.a. følgende:

 

”Den 22. februar 2022 oplyser du, at du havde holdt ferien i december 2021. Men du vil blive trukket i lønnen i 2022. Vi oplyser dig, at lønsedlen måske ikke kan være dokumentation nok, da det skal fremgå tydeligt på lønsedlen af ferien er afholdt i december 2021. Men en erklæring fra arbejdsgiver kan være nødvendigt.

 

Den 2. marts 2022 har du indsendt 2 lønsedler for februar 2022.

 

Den 18. marts 2022 oplyser vi dig, at de indsendte lønsedler for februar 2022 ikke er tilstrækkelig dokumentation. Vi oplyser også at dokumentationen kan være en erklæring fra arbejdsgiver der bekræfter, at du har holdt ferie uden indtægt eller en lønseddel hvor det tydeligt fremgår, at der er afholdt ferie uden indtægt.

 

Den 29. april 2022 oplyser du os, at der på lønsedlen for februar 2022 er et reduceret antal løntimer. Vi oplyser, at vi ikke kan godkende dokumentationen, da det ikke fremgår, at der er fejl i december 2021 og det er rettet i timerne i februar 2022. Vi beder dig få arbejdsgiver til at bekræfte dette. Du oplyser, at du ikke vil få arbejdsgiver til at bekræfte dette.

Vi har efterfølgende ikke hørt fra dig.”

 

Det fremgår af afgørelsen, at du kan klage over den ved at indgive en klage til FerieKonto senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at FerieKonto i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis afgørelsen fastholdes – videresende sagen til Ankenævnet.

 

Den 2. august 2022 klagede du over afgørelsen til FerieKonto, idet du begrundede din klage således:

 

” Jeg klage over afgørelsen.

I kan se at jeg bliver trukket i løn februar 2022, da der har været en fejl på min løn december. Så det er ikke sandt det i skiver”

 

Den 22. august 2022 traf FerieKonto afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet og videresendte sagen til Ankenævnet med bemærkning om, at FerieKonto ikke fandt, at der forelå oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen.

 

Den 18. september 2022 har du herefter fremsendt en erklæring fra din arbejdsgiver dateret 16. september 2022, som er sålydende:

 

”Til hvem det måtte vedkomme,

 

Undertegnede bekræfter herved at firmaets tidligere bogholder ved en fejl ikke havde fået indberettet ferie korrekt for HR. XXX.

 

XXX fik udbetalt fuld løn i december 2021 ved en fejl, men blev modregnet i februar 2022 da fejlen blev opdaget.

 

Han har afholdt 16,64 dage fra 02-12-2021

 

Med venlig hilsen

 

XXX

Indehavet

XXX A/S”

 

Det følger af ferielovens § 39, at klager over FerieKontos afgørelser skal indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen. Det fremgår ikke af sagen, hvorfor du ikke har overholdt denne klagefrist. Ankenævnet finder på det foreliggende grundlag herefter ikke anledning til at bortse fra fristoverskridelsen og afviser derfor at behandle din klage over FerieKontos afgørelse af 9. juni 2022.

 

Ankenævnet videresender kopi af dette brev til FerieKonto og vedlægger samtidig den af dig indsendte dokumentation, idet FerieKonto anmodes om at tage stilling til, om denne dokumentation giver FerieKonto anledning til at genoptage af sagen.