Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-105 / 29-10-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 6. juli 2023 fra FerieKonto

FerieKonto traf den 6. juli 2023 afgørelse om, at du skal tilbagebetale et udbetalt feriepengebeløb på 849,88 kr. for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det fremgår af afgørelsen, at du kan klage over den ved at indgive en klage til FerieKonto senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at FerieKonto i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis afgørelsen fastholdes – videresende sagen til Ankenævnet.

 

FerieKonto modtog den 12. september 2023 en telefonisk klage fra dig over FerieKontos afgørelse af 6. juli 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Af telefonnotat af 12. september 2023 fra FerieKonto fremgår følgende:

 

”XXX har ringet vedr. afgørelse og opkrævning.

XXX ønsker at klage over vores afgørelse, da han oplyser, at han har fået godkendt ferie ved kommunen.

Jeg oplyser, at man ikke må udbetale feriepenge samtidig med dagpenge. Jeg spørger om ferien er afholdt på et senere tidspunkt eller om der er modtaget sygedagpenge frem til 31.12.2022.

XXX ved ikke om ferien er afholdt eller om der er modtaget sygedagpenge frem til 31.12.2022. XXX holder fast i, at kommunen har godkendt udbetaling af feriepenge samtidig med sygedagpenge. XXX oplyser, at vi skal kræve feriepengene tilbagebetalt af kommunen, da de har godkendt udbetalingen.

Jeg oplyser, at ferieloven ikke tillader udbetaling af feriepenge og sygedagpenge samtidig.

XXX ønsker at klage og vil ikke selv tage fat i kommunen, men mener vi skal løse det med kommunen.”

 

FerieKonto har den 13. september skrevet til dig og anmodet dig om at oplyse, om der er en særlig grund til, at du har klaget efter fristen på 4 uger.

 

Du har ikke svaret på FerieKontos henvendelse.

 

Den 27. september 2023 traf FerieKonto afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet, og videresendte sagen til Ankenævnet. FerieKonto bemærker i afgørelsen, at man ikke finder, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen.

 

Det følger af ferielovens § 39, stk. 1, at klage over FerieKontos afgørelser skal indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Da du ikke har klaget over FerieKontos afgørelse af 6. juli 2023 inden for klagefristen på 4 uger, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage over FerieKontos afgørelse af 6. juli 2023.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.