Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-21 / 07-06-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 19. september 2022 fra barsel.dk

Barsel.dk traf den 19. september 2022 afgørelse om, at du som selvstændig skal betale bidrag for 2022 til barsel.dk senest den 1. november 2022. Det fremgår af afgørelsen, at barsel.dk skulle have en eventuel klage over afgørelsen senest 4 uger efter, at du havde modtaget afgørelsen. Barsel.dk ville ved indgivelse af klage foretage en genvurdering, og hvis denne ikke resulterede i, at du fik fuldt medhold, ville din klage blive videresendt til Ankenævnet for ATP m.v. sammen med barsel.dk´s genvurdering.

Barsel.dk modtog ikke en klage fra dig inden for klagefristen, men modtog den 25. november 2022 en henvendelse fra dig med bl.a. følgende indhold:

”…

Da jeg er 75 år og ejer en ejendom med erhvervslejemål ... som eneste aktiv finder det besynderligt at jeg er omfattet af en kollektiv barselsordning. Da jeg kan udelukke at jeg selv skulle have gavn af en sådan ordning, og mit virke ikke kan betegnes som en virksomhed, men blot en kapitalforvaltning, kan jeg kun opfatte opkrævningen som en yderligere skat. Jeg forbeholder mig retten til at prøve retfærdigheden af logikken af denne ordning med tilbagevirkende kraft. Betaling sker under protest.

…”

Barsel.dk besvarede din henvendelse den 22. december 2022. Det fremgår af besvarelsen, at barsel.dk ikke opfattede din henvendelse som en anmodning om at få foretaget en genvurdering, og der gives i svaret en kort vejledning om baggrunden for barsel.dk og de gældende regler.

Den 2. januar 2023 rettede du på ny henvendelse til barsel.dk, idet du fastholdt din protest over at være pålagt bidragspligt og understregede, at du ønskede en genvurdering.

Den 3. januar 2023 traf barsel.dk afgørelse om, at din klage ikke kunne behandles, da du havde klaget for sent.

Dette klagede du over i henvendelse af 9. januar 2023, men barsel.dk fastholdt i meddelelse sendt 23. januar 2023, at det ikke var muligt at genvurdere, om du er bidragspligtig, da du har klaget for sent.

Efter fornyet klage fra dig indgivet den 27. januar 2023 har barsel.dk i afgørelse af 15. februar 2023 fastholdt, at klagefristen er overskredet og videresendt din klage og barsel.dk´s afgørelse om afslag på genvurdering til Ankenævnet.

Ankenævnet bemærker, at efter § 6, stk. 3, i barselsudligningsloven kan klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet. Klagen skal efter § 6, stk. 4, stiles til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kan denne myndighed efter genvurdering ikke give klageren fuldt medhold, videresender myndigheden klagen til Ankenævnet.

Barsel.dk har først modtaget din klage over afgørelsen af 19. september 2022 den 25. november 2022. Klagefristen er således overskredet, fordi barsel.dk først modtager din klage mere end 4 uger efter den 19. september 2022, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig. Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022, og barsel.dk har af samme grund ikke haft pligt til at foretage en genvurdering af den trufne afgørelse.

Ankenævnet kan i øvrigt om de generelle regler vedrørende bidragspligt for selvstændige, som gælder efter barselsudligningsloven, henvise til den vejledning, som du har fået fra barsel.dk.