Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-17 / 13-08-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 19. november 2022 fra FerieKonto

FerieKonto traf den 19. november 2022 afgørelse om, at du skal tilbagebetale et udbetalt feriepengebeløb på 5.029,17 kr. for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.

 

Det fremgår af afgørelsen, at du kan klage over den ved at indgive en klage til FerieKonto senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at FerieKonto i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis afgørelsen fastholdes – videresende sagen til Ankenævnet.

 

Du har i henvendelser af 31. december 2022 og 31. januar 2023 til FerieKonto klaget over afgørelsen.

 

I klagen af 31. december 2022 anføres bl.a. følgende:

 

”…

Jeg har fået pålagt at tilbagebetale 5029,17 kr. Dette mener jeg ikke er korrekt, da jeg har haft feriepenge fra privat arbejdsgiver og har oplyst dette pr. dag. Jeg håber at i vil se på sagen igen.

…”

 

I klagen af 31. januar 2023 er supplerende anført:

 

”…

Jeg ønsker at klage. Jeg mener at jeres oplysninger er uklare og at de muligvis bygger på misforståelser, Jeg har i perioden haft flere arbejdsgivere, og har af min fagforening fået oplyst at hvis man i perioden har haft flere arbejdsgivere, er det tilladt at arbejde på feriedage. Jeg vil i nærmest fremtid forsøge at kontakte jer pr. telefon.

…”

 

Den 13. februar 2023 traf FerieKonto afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet, og videresendte sagen til Ankenævnet. FerieKonto bemærker i afgørelsen, at man ikke finder, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen.

 

Det følger af Ferielovens § 39, at klage over FerieKontos afgørelser skal indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Da du ikke har klaget over FerieKontos afgørelse af 19. november 2022 inden for klagefristen på 4 uger, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage over FerieKontos afgørelse af 19. november 2022.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.

 

Kopi af dette brev er sendt til FerieKonto til orientering.