Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-67 / 15-10-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 17. februar 2023 fra FerieKonto

FerieKonto traf den 17. februar 2023 afgørelse om, at du skal tilbagebetale et udbetalt feriepengebeløb på 2.331,98 kr. for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.

Det fremgår af afgørelsen, at du kan klage over den ved at indgive en klage til FerieKonto senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at FerieKonto i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis afgørelsen fastholdes – videresende sagen til Ankenævnet.

Den 17. maj 2023 klagede du over FerieKontos afgørelse af 17. februar 2023, idet du begrundede din klage således:

”Jeg har fået en opkrævning på 2331,98 kroner for noget feriepenge jeg tilsyneladende har hævet over hvad jeg måtte.
Det er jeg dybt uforstående overfor. Jeg havde på tidspunktet et studiejob hvor jeg arbejdede mange timer mens jeg samtidigt skrev mit speciale i XXX. Covid-19 gjorde at meget arbejde forgik i hjemmet, dvs jeg både skrev speciale og arbejdede hjemmefra. Jeg var så på en tiltrængt ferie i perioden december 2020, hvorfor jeg blev opfordret til at hæve mine optjente feriepenge fra arbejdet hos XXX.
Jeg er derfor komplet uforstående overfor, at der nu, her snart 3 år efter lander en høj regning på 2.330 kroner. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Undersøgt venligst jeres oplysninger igen, og tag eventuelt fat i min daværende arbejdsgiver der vil kunne bekræfte ovenstående.”

Den 31. maj 2023 traf FerieKonto afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet, og videresendte sagen til Ankenævnet. FerieKonto bemærker i afgørelsen, at man ikke finder, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen.

Det følger af Ferielovens § 39, at klage over FerieKontos afgørelser skal indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.

Da du ikke har klaget over FerieKontos afgørelse af 17. februar 2023 inden for klagefristen på 4 uger, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage over FerieKontos afgørelse af 17. februar 2023.

Ankenævnet afslutter herefter sagen.