Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-203 / 27-08-2023

Feriepenge oppebåret uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 10. august 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 1. september 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 2.303,78 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 3. maj 2021 om udbetaling af feriepenge for 13,83 dage og 4,23 dage med første feriedag den 1. juni 2021.

 

Den 24. juni 2021 indgav a-kassen Det Faglige Hus indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selvom klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 30. juni 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

I brev af 9. marts 2022 hørte FerieKonto klager og vejledte klager om feriehindring. Efterfølgende var der korrespondance mellem FerieKonto og klager vedrørende dokumentation for feriehindring på grund af sygdom.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 10. august 2022 afgørelse om, at klager skal betale 2.303.78 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 2.303,78 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 18,06 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 18,06 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 14 dage med første feriedag den 1. juni 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 6,56 kr. før skat for 13,83 dage og 4.161,22 før skat for 4,23 dage med afholdelse af første feriedag den 1. juni 2021.

 

XXX og XXX Kommune - Løn og Pers. har den 5. juli 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har den 21. marts 2022 oplyst, at du blev testet positiv med corona den 23. november 2021, hvilket betød at du var langtidssygemeldt fra dit job ved XXX.

 

Den 30. marts 2022 oplyser vi dig, at du har oplyst os, at du er langtidssygemeldt og dette kan være en feriehindring. Vi beder dig sende dokumentation.

 

Den 14. april 2022 indsender du dokumentation. Du sender din kalenderoversigt for december 2021, et billede af din penicillin samt dit covid-svar.

 

Den 3. juni 2022 oplyser vi dig, at det du har sendt ikke er tilstrækkelig dokumentation på at du har været feriehindret. Vi oplyser hvad dokumentation kan være.

 

Den 28. juni 2022 oplyser du, at du har sendt en bekræftelse fra din arbejdsgiver, en lønspecifikation samt en kalender hvor det fremgår med røde pletter hvordan du har haft vagt, men ikke mødt på grund af corona.

Det fremsendte dokumentation er ikke tilstrækkelig dokumentation på at du har været feriehindret frem til og med 31. december 2021.

Din arbejdsgivers erklæring er dateret 31. maj 2021 og derfor ikke en erklæring på på at du er feriehindret frem til og med 31. december 2021.

Den omtalte lønspecifikation du omtaler, den har vi ikke modtaget.

Som tidligere oplyst den 3. juni 2022 kan kalenderen ikke anvendes som dokumentation på, at du ikke har været på arbejde på grund af sygdom. Det skal være en skriftlig erklæring fra arbejdsgiver eller a-kassen, der med præcise datoer, kan bekræfte hvilke datoer man har været sygemeldt i.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 16. august 2022, har klager anført følgende:

 

”som det fremgår af tidligere skrivelser så ønsker jeg, at søge om ferie på andet tidspunkt i og med at jeg har været ramt af corona fra nov 21 til og med februar 2022. Jeg agter derfor, at holde den resterende ferie inden udgangen af 22 idet jeg ikke har haft mulighed for dette før da jeg har været på dagpenge. Jeg ønsker derfor at klage over denne afgørelse og holder den resterende ferie inden årets udgang.

mvh”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 1. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 10. august 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den17. august 2022 over vores afgørelse af den 10. august 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ønsker at afholde den resterende ferie inden årets udgang.

 

Du oplyser, at du ønsker at søge om ferie på et andet tidspunkt i og med, at du har været ramt af corona fra november 2021 til og med februar 2022. Du oplyser, at du derfor agter at holde den resterende ferie inden udgangen af 2022, idet du oplyser, at du ikke har haft mulighed for dette før, da du har været på dagpenge.

 

Begrundelse

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at få feriepenge udbetalt.

 

Du har fået udbetalt feriepenge for 18,06 dage, hvor du samtidig har modtaget dagpenge.

 

Vi har bedt dig dokumentere, at du har afholdt ferien eller været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Den dokumentation, du har sendt, er ikke tilstrækkelig.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 2.303,78 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 6,56 kr. før skat for 13,83 feriedage og 4.161,22 kr. før skat for 4,23 feriedage med den 1. juni 2021 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at hun ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for, at ferien er afholdt i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022. Klager har trods opfordring dertil heller ikke indsendt tilstrækkelig dokumentation for at have været feriehindret på grund af egen sygdom frem til og med den 31. december 2021.

 

Klager har herved med urette oppebåret feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 2.303,78 kr.