Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-39 / 23-09-2023

Feriepenge oppebåret uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 5. marts 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 14. marts 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 3.109,07 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 27. august 2022 om udbetaling af feriepenge for 7,22 dage med første feriedag den 18. juli 2022.

 

Den 16. september 2022 indgav XXX Kommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selvom klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 26. november 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX Kommunes indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

I brev af 15. februar 2023 orienterede FerieKonto klager om FerieKontos henvendelse til XXX vedr. dokumentation for at feriepengene var udbetalt til klager, ligesom FerieKonto hørte klager og vejledte klager om feriehindring. Den 28. februar 2023 fremsendte klager en oversigt fra XXX over afholdte ferietimer i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022. Oversigten viser, at klager har afholdt ferietimer i januar, maj og juni 2022, og det fremgår, at ferien afholdt i maj og juni 2022 var med løn.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 5. marts 2023 afgørelse om, at klager skal betale 3.109,07 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 3.109,07 kr. tilbage svarende til 7,22 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 7,22 dage, og at du ikke er blevet trukket i sygedagpenge for 7,22 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 8 dage med første feriedag den 18. juli 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 5.627,07 kr. før skat for 7,22 dage med afholdelse af første feriedag den 18. juli 2022.

 

XXX har den 19. december 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig, svarende til 3.109,07 kr. efter skat.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar sendt en oversigt over afholde ferietimer i maj og juni 2022.

 

Det fremgår dog, at det er med ferie med løn, ligesom det ikke fremgår hvilken arbejdsgiver oversigten kommer fra.

 

Feriepenge for tidligere udbetalte feriedage skal afholdes uden løn.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af sygedagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 7. marts 2023, har klager anført følgende:

 

”Klage vedr afgørelse om mine feriepenge. I har bedt mig sende dokumentation på at jeg har afholdt ferie i ferieperioden, så ville I se bort fra henvendelsen. Jeg har en afsluttet sag i XXX kommunde, hvor jeg på daværende tidspunkt ikke vidste at XXX ville udbetale feriepenge. Jeg fik af vide at jeg skulle skrive en anden periode, hvilket jeg ikke nåede da XXX (grundet meget rod i lønsystemer) udbetalte feriepenge alligevel. Jeg har sendt et screendump af mail fra XXX som var min arbejdsskiver på daværende tidspunkt, så hvis det ikke er nok, kan I skrive hvordan jeg har sende mailen jeg modtog fra XXX. Jeg troede det var nok, da I kan se at afsender er ansat i XXX løn. Måske har ikke ikke brugt tid på at se på mailen, men jeg har sendt oversigt over afholdt ferie, som i bad om.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 14. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 5. marts 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 7. marts 2023 over vores afgørelse af den 5. marts 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at vi har bedt dig om at sende dokumentation for, at du har afholdt ferie i ferieperioden.

 

Du oplyser, at du har en afsluttet sag ved XXX Kommune, hvor du på daværende tidspunkt ikke vidste, at XXX ville udbetale feriepenge.

 

Du oplyser, at du fik at vide, at du skulle skrive en anden periode, hvilket du ikke nåede, da XXX udbetalte feriepenge alligevel.

 

Du oplyser, at du har sendt et screendump af en mail fra XXX, som var din arbejdsgiver på daværende tidspunkt. Du oplyser, at du troede, at det var nok, da vi kan se, at afsender er ansat i XXX. Du skriver, at vi måske ikke har brugt tid på at se på mailen, men at du har sendt oversigt over afholdt ferie.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har anmodet om og fået udbetalt feriepenge for 7,22 dage, og at du ikke er blevet trukket i sygedagpenge for 7,22 dage.

 

Du oplyser, at du har sendt dokumentation i form af et screendump af en mail fra XXX.

 

Den fremsendte dokumentation er en oversigt over afholdte ferietimer i maj og juni 2022.

 

Det fremgår dog ikke af dokumentationen, at du har holdt ferien uden løn.

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie uden anden indtægt for at få udbetalt feriepenge.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 3.109,07 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 5.627,07 kr. før skat for 7,22 feriedage med den 18. juli 2022 som første feriedag. Klager modtog i denne periode sygedagpenge og har over for kommunen oplyst, at han ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for, at ferien er afholdt i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022. Klager har trods opfordring dertil heller ikke indsendt dokumentation for at have været feriehindret på grund af egen sygdom frem til og med den 31. december 2022.

 

Klager har herved med urette oppebåret feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 3.109,07 kr.