Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-38 / 13-10-2023

Feriepenge modtaget uden dokumentation for afholdelse af ferie uden anden indtægt skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 23. januar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 14. marts 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 35.301,55 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 11. marts 2020 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 35.301,55 kr. for 16,64 dage med første feriedag den 11. maj 2020.

 

Den 22. april 2020 indgav A-kassen XXX indberetning om, at klager havde hævet sine feriepenge for 16,64 dage med 1. feriedag den 11. maj 2020. Det fremgår, at klager havde oplyst, at udbetalingen fra FerieKonto var sket ved en fejl, og at de hævede feriedage ikke var afholdt, idet klager ikke ønskede at afholde ferie på daværende tidspunkt i ferieåret. En erklæring fra klager om hævning af feriepengene og om senere afholdelse af ferie var vedlagt.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte den 8. juni 2020 en vejledning til klager om afholdelse af ferien og om indsendelse af dokumentation herfor. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at oplysninger fra klager om, hvornår vedkommende har holdt ferie, ikke er fyldestgørende dokumentation. Det fremgår, at dokumentationen skal være derfra, hvor ferien er afholdt, altså fra en arbejdsgiver, a-kasse eller kommune. Det fremgår videre, at dokumentationen kan være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvor det tydeligt fremgår, at klager har haft feriedage uden dagpenge eller løn. Det fremgår også, at dokumentationen også kan være en skriftlig bekræftelse fra a-kasse eller arbejdsgiver, som med præcise datoer bekræfter, at klager har holdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieafholdelsesperioden fra den 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

I brev af 5. oktober 2022 sendte FerieKonto en høring til klager om den manglende afholdelse af ferie med en tilsvarende vejledning om dokumentation for afholdelse af ferien i ferieafholdelsesperioden.

 

Den 19. oktober 2022 oplyste klager, at ferien blev afviklet i forbindelse med julen 2021, hvor klager var i fast ansættelse. Videre oplyste klager, at han kontaktede FerieKonto i forbindelse med

udskydelsen af ferie og blev oplyst om, at dette ikke ville have nogen betydning, såfremt klager blot tilsikrede, at ferien blev afholdt inden for de givne ramme - med en feriestart forud for 31.december 2021. Klager havde derfor ikke givet sagen yderligere opmærksomhed.

 

Den 1. november 2022 sendte FerieKonto følgende orientering til klager:

 

Orientering - vi mangler dokumentation

Du har indsendt dokumentation i forbindelse med din sag vedrørende udbetaling af feriepenge og offentlige ydelser samtidigt.

 

Det, du har sendt ind, er dog ikke tilstrækkelig dokumentation.

 

Vi skal derfor bede dig sende korrekt og fyldestgørende dokumentation på, at du har holdt 16,64 dage.

 

Du oplyser at du har holdt ferien i december 2021.

 

Du skal derfor stadig sende dokumentation på, at du har holdt ferien uden indtægt. Dokumentationen kan være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvor det tydeligt fremgår, at du har haft feriedage uden dagpenge eller løn i perioden. Det kan også være en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Egne oplysninger om, hvornår du har holdt ferie, er ikke fyldestgørende dokumentation.

 

Afholdt ferie bør altid skriftligt bekræftes til os fra en arbejdsgiver eller a-kasse for at sikre gyldigheden af den dokumentation, vi modtager. Hvis du selv sender dokumentationen, skal den være underskrevet og stemplet af din arbejdsgiver eller a-kasse.

 

Dokumentationen skal være modtaget ved os senest 8. november 2022. Ellers træffer vi afgørelse på det foreliggende grundlag.

…”

 

Klager bad herefter om fristudsættelse til den 19. november 2022, idet han afventede den ønskede dokumentation.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 23. januar 2023 afgørelse om, at klager skal betale 35.301,55 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 35.301,55 kr. efter skat tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og

at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,64 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage med første

feriedag den 11. maj 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 35.301,55 kr. for 16,64 dage med afholdelse af første feriedage den 11. maj 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst den 19. oktober 2022, at ferien ikke er afholdt i den angivne periode, men ferien blev afviklet i julen 2021.

 

Vi har den 1. november 2022 bedt om dokumentation for at ferien er afholdt uden indtægt i julen 2021.

 

Den 11. november beder du om frist til den 19. november 2022 til fremsendelse af dokumentation.

 

Vi har efterfølgende ikke hørt fra dig.   

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

 

Klagen

Den 13. februar skrev klager herefter følgende:

 

”I fortsættelse af jeres brev af henholdsvis 5.oktober 2022 og 23.januar 2023 skal hermed fremsendes den ønskede bekræftelse. Der skal i øvrigt henvises til mit svar af 19. oktober 2022, hvori jeg ligeledes anmodede om en tilkendegivelse, såfremt det fremsendte ikke var tilstrækkeligt. En sådan blev aldrig modtaget, hvorfor det undrer mig, at der foretages beslutning uden at have anmodet om yderligere.

…”

 

Klager vedlagde en mail fra XXX, hvoraf det fremgår, at klager har afholdt ferie i forbindelse med julen 2021. Første feriedag 20.december 2021, antal feriedage 17.

 

FerieKonto oplyste den 1. marts 2023 klager om, at afgørelsen fastholdes.

 

Det fremgår af FerieKontos svar til klager, at det indsendte ikke er tilstrækkelig som dokumentation på, at ferien er holdt uden indtægt i ferieafholdelsesperioden. Samtidig beder FerieKonto klager om at oplyse, om han vil klage over afgørelsen inden klagefristens udløb.

 

Den 3. marts 2023 oplyser klager, at han ønsker at klage over afgørelsen.

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 14. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 23. januar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 13. februar 2023 over vores afgørelse af

den 23. januar 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Du henvender dig første gang den 13. februar 2023 vedrørende vores afgørelse. Du

medsender dokumentation til sagen. Det fremsendte er dog ikke tilstrækkelig dokumentation

for, at du har afholdt ferien uden løn.

 

Det fremgår ikke af din henvendelse den 13. februar 2023, om du ønsker at klage over

vores afgørelse. Den 3. marts 2023 henvender du dig igen og oplyser, at du ønsker at

klage over afgørelsen. Da du henvender dig første gang efter vores afgørelse den 13.

februar 2023, anser vi din klage for modtaget inden klagefristens udløb.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du har medsendt dokumentation i form af en bekræftelse fra din arbejdsgiver, hvoraf

det fremgår, at du har afholdt ferie i forbindelse med julen 2021 med første feriedag den

  1. december 2021, og at du har afholdt 17 feriedage.

 

Du henviser til dit svar af 19. oktober 2022, hvori du har anmodet om en tilkendegivelse,

såfremt det fremsendte ikke er tilstrækkeligt. Du oplyser, at du aldrig har modtaget en

tilkendegivelse, hvorfor det undrer dig, at der foretages beslutning uden at have anmodet

om yderligere.

 

Du skriver, at du antager, at sagen nu er lukket, idet du gerne imødeser en bekræftelse

herpå. Du anmoder om henvendelse straks, hvis der er behov for yderligere.

 

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,64 dage.

 

Hovedreglen efter ferien er, at du skal holde ferie for at få udbetalt feriepenge.

 

Du har fremsendt en bekræftelse fra din arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at du har

afholdt ferie i forbindelse med julen 2021 med første feriedag den 20. december 2021,

og at du har afholdt 17 feriedage.

 

Det fremgår ikke af den fremsendte bekræftelse, at du har holdt ferien uden indtægt i

ferieafholdelsesperioden.

 

Du henviser til dit svar af 19. oktober 2022 og oplyser, at du ikke har modtaget svar

herpå.

 

Vi gør opmærksom på, at vi den 1. november 2022 skriver til dig og oplyser, at den

fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig. Vi vejleder om korrekt dokumentation.

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 35.301,55 kr. udbetalt i feriepenge til afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet tiltræder af de grunde, som FerieKonto har anført i afgørelsen af 23. januar 2023 og genvurderingen af 14. marts 2023, at klager i medfør af ferielovens § 33 skal tilbagebetale beløbet.

 

Såvel Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som FerieKonto har vejledt klager om mulighederne for at afholde ferien i ferieafholdelsesperioden samt indsendelse af dokumentation herfor.

 

Klager har på trods af flere henvendelser ikke indsendt sådan dokumentation i forbindelse med behandlingen af sagen.

 

På den baggrund tiltræder Ankenævnet, at der ikke er den fornødne dokumentation for, at klager har afholdt ferien i december 2021 uden anden indtægt.

 

Ankenævnet stadfæster herefter FerieKontos afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 35.301,55 kr.