Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. xxxx-xx /

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster den afgørelse, som FerieKonto har truffet i forbindelse med genvurderingen den 27. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 4.890,02 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 5. oktober 2022 om udbetaling af feriepenge for 7,88 dage med første feriedag den 10. oktober 2022.

 

Den 27. oktober 2022 indgav XXX A-kasse indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 19. januar 2023 orienterede FerieKonto klageren om a-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 23. januar 2023 fremsendte klager kopi af mailkorrespondance mellem klager og hendes tidligere arbejdsgiver, dateret den 26. september 2022, hvori en enhedsleder bekræfter, at klager afholder ferie fra den 26. september 2022 til den 28. september 2022 og igen fra den 3. oktober 2022 til den 7. oktober 2022.

 

Ligeledes ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 23. januar 2023 fremsendte klager kopi af mailkorrespondance mellem klager og hendes arbejdsgiver, XXX, dateret den 23. januar 2023, hvoraf fremgår, at en afdelingsleder i kommunen kan bekræfte, at klager har holdt ferie i perioden fra den 26. december 2022 til og med den 30. december 2022.

 

Ved fornyet elektronisk henvendelse til FerieKonto den 27. januar 2023 oplyste klager:

 

”…

 

Jeg har haft en sag i høring hos jer i forbindelse med at jeg først bad om udbetaling af feriepenge i min karantæneperiode ved a-kassen. Herefter blev jeg gjort opmærksom på at en karantæneperiode tæller økonomisk som om jeg fik penge af a-kassen. På den begrundelse trak jeg ønske om afholdelse af ferie tilbage via a-kassen.

 

I bad om dokumentation for afholdense af ferie på et andet tidspunkt…. Jeg har brug for at vide hvornår jeg holdte ferie via min feriekonto (og hvornår jeg har afholdt anden ferie). Jeg spørger fordi jeg er startet nyt arbejde, hvor der er givet fejlagtigt løn i en periode, hvor jeg tror at jeg har fået feriepenge udbetalt. Kan i hjælpe med hvilken periode feriepengene for perioden sep 2022-dec 2022 er brugt? Dette fremgår ikke på min ferie konto, fordi der har været den høringsag hvor perioden for afvikling af ferie har skiftet.

 

…”

 

Ved brev af 11. april 2023 oplyste FerieKonto, hvad klager havde bestilt af feriepenge, nemlig 5 dage med første feriedag den 1. august 2022, 10 feriedage med første feriedag den 26. september 2022 og 7,88 dage med første feriedag den 10. oktober 2022. FerieKonto gjorde samtidig opmærksom på, at klagers a-kasse havde oplyst, at klager har modtaget dagpenge i perioden fra den 10. til den 19. oktober 2022.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 11. april 2022 oplyste klager blandt andet:

 

”…

 

Jeg har tilbagetrukket ferien fra den 10. – det er fremsendt til jer.

 

Herefter skulle jeg dokumere hvornår jeg afholdte ferien i stedet (ferieår 2021-2022). Den afholdte jeg mellem jul og nytår. Det har jeg fremsendt dokumentation til jer på.

 

Jeg håber at kunne få opdateret dokumentation således at jeg kan fremlægge dette for min nuværende arbejdsplads.

 

…”

 

Ved brev af 18. april 2023 oplyste FerieKonto klager, at FerieKonto alene kan se klagers bestillinger af feriepenge og ikke hvornår hun reelt har holdt ferie.

 

Ved FerieKontos telefoniske henvendelse til klagers a-kasse den 23. juni 2023 fik FerieKonto bekræftet, at klager meldte sig ledig den 10. oktober 2022 og at klager havde været i karantæne. 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 23. juni 2023 afgørelse om, at klager skal betale 7.256,76 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du skal betale 7.256,76 kr. tilbage svarende til 7,88 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieperioden 1. september 2021

til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Derfor skal du betale tilbage

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 7,88 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 7,88 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 18 dage med første feriedag den 26. september 2022, og at du ikke har holdt ferien. Din a-kasse har også oplyst, at du først er meldt ledig fra den 10. oktober 2022 og du har været i karantæne fra den 10. oktober 2022. Vi forholder os derfor kun til din bestilling af 7,88 dage med første feriedag den 10. oktober 2022.

 

Vi kan se, at du har bestilt følgende:

9.209,08 kr. for 10 dage med afholdelse af første feriedag den 26. september 2022.

7.256,76 kr. for 7,88 dage med afholdelse af første feriedag den 10. oktober 2022. 

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien uden løn.

 

Du har som svar oplyst, at du har afholdt 5 feriedage i perioden fra den 26. december 2022 til 30. december 2022. Din arbejdsgiver har ikke bekræftet, at ferien er afholdt uden løn og det fremgår af vores system, at du har været i en ansættelse, hvor du har afholdt ferie med løn.

 

Du har yderligere fremsendt dokumentation for planlagt afholdelse af ferie i oktober 2022. Dokumentationen er fra september 2022, altså frem i tid.

 

Vi har derfor ikke modtaget dokumentation for, at du har afholdt 7,88 feriedage uden løn eller anden indtægt. 

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 29. juni 2023, har klager anført følgende:

 

”…

 

Jeg vil gerne klage over jeres afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge. Jeg har allerede sendt jer den relevante information vedrørende min ansættelse i XXX, hvorfra min ferie blev afholdt. Først afholdte jeg den under dagpenge, blev opmærksom på dette og sendte en anmodning om at sætte feriepengene tilbage. Her bad i om dokumentation for hvornår jeg så afholdte denne ferie og det er sendt til jer i den anledning.

 

...”

 

Vedhæftet klagen var kopi af den tidligere fremsendte mailkorrespondance mellem klager og klagers arbejdsgiver, XXX.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 3. juli 2023 oplyste klager, at hun ville forsøge at kontakte FerieKonto den følgende dag, og at hun havde talt med sin arbejdsgiver. Hun oplyste endvidere, at det var blevet lidt rodet pga. dagpengeperiode, ferie fra tidligere ferieår og to forskellige stillinger i efteråret 2022.

Vedhæftet henvendelsen var en oversigt fra XXX, dateret den 3. juli 2023, for ferieafholdelsesperioden 1. september 2022 til 31. december 2023, hvoraf blandt andet fremgår, at klager den 27. december 2022 afholdt 6,75 ferietimer uden løn, at klager den 28. december 2022 afholdt 5 ferietimer uden løn, og at klager den 29. december 2022 afholdt 7,26 ferietimer uden løn. Det fremgår endvidere, at klager den 29. december 2022 afholdt 2,49 ferietimer med løn, og at klager den 30. december 2022 afholdt 5,25 ferietimer med løn. Endelig fremgår det, at der er lavet en ”manuel korrektion” svarende til 19,01 timer.

 

Vedhæftet var endvidere kopi af lønseddel med bilag april måned 2023. Det fremgår heraf blandt andet, at der i udbetalingen af aprillønnen er fratrukket feriefradrag svarende til 19,01 timer.

 

Den 4. juli 2023 kontaktede klager FerieKonto to gange. Af FerieKontos telefonnotat fra den første samtale fremgår blandt andet:

 

”…

 

XXX oplyser at XXX var kommet til at bruge af det nye feriekort til ferien i dec 2022. Hun oplyser løn er tilbagebetalt og der er 3 dage uden løn nu. De fremgår på side 2 af lønsedlen fra april(modtaget ved os 3.7). XXX oplyser hun yderligere at der holdt noget ferie uden løn ved XXX, hun vil forsøge at fremskaffe dok for dette.

 

..”

 

Af FerieKontos telefonnotatet fra den anden samtale fremgår:

 

 ”…

 

XXX ringer igen (del 2) og havde en masse spørgsmål til de 7,88 dage. Hun oplyser at hun har afholdt noget ferie i starten af aug 2022, men der er hævet yderligere 5 dage fra den periode. Det blev til en lang samtale, hvor XXX blander ny og gammel arbg sammen, og ikke helt er med på at der er ny ferielov med samtidighedsferie. Hun holdt noget ferien ifbm jul/nytår 2022, men der har arbg givet ferie med løn (hun har sendt noget dok for at hun tb nogle feriedage til arbg)

 

…”

 

Ved brev af 4. juli 2023 kvitterede FerieKonto for at have modtaget klagen af 23. juni 2023. FerieKonto oplyste samtidig, at klager havde dokumenteret, at hun havde afholdt 2,57 feriedage i december 2022, og at FerieKonto nu afventede klagers henvendelse med henblik på genvurdering, idet klager telefonisk havde oplyst, at hun havde afholdt ferie uden løn, og at hun ville forsøge at fremskaffe dokumentation for dette. Endelig oplyste FerieKonto, at der fortsat var 5,31 dage, som klager ikke havde fremsendt dokumentation for, at hun havde afholdt, og at der ville blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag, såfremt FerieKonto ikke havde hørt fra klager inden 14 dage.

 

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 27. juli 2023 delvist ændret sin afgørelse af 23. juni 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 29. juni 2023 over vores afgørelse af den 23. juni 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver anledning til at ændre afgørelsen delvist.

 

Du skal betale 4.890,02 kr. tilbage svarende til 5,31 feriedage. Vi har beregnet beløbet på denne måde: 7.256,76/7,88 x 5,31 = 4.890,02.

 

Da vi ikke giver dig fuldt medhold i din klage, oversender vi sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du har klaget over vores afgørelse om tilbagebetaling af 7.256,76 kr. svarende til 7,88 feriedage.

 

Du oplyser, at du allerede har sendt den relevante information vedrørende din ansættelse i Odense Kommune, hvorfra din ferie blev afholdt. Du medsender bekræftelse på, at du har holdt ferie i december 2022.

 

Du har efterfølgende sendt dokumentation for, at du er blevet trukket i løn for 19,01 timer, og at du derfor har holdt ferie i 2,57 dage.

 

Begrundelse

Vi har modtaget en sag fra din A-kasse, som oplyser at du har modtaget dagpenge og feriepenge samtidig for 7,88 dage.

 

Du har i forbindelse med sagen indsendt en lønseddel for april 2023, hvor det fremgår, at du er modregnet i løn for 19,01 timer med tilbagevirkende kraft for december 2022.

 

Vi finder på baggrund af dokumentationen fra dig, at der er grundlag for at ændre vores afgørelse af den 23. juni 2023. Vi lægger vægt på, at du er blevet modregnet i løn for 19,01 timer grundet afholdelse af ferie i december 2022. Det svarer til, at du har afholdt 2,57 feriedage.

 

Vi finder imidlertid også, at du ikke har dokumenteret afholdelse af de sidste 5,31 dage, hvorfor feriepengene for disse dage er modtaget med urette og derfor skal betales tilbage.

 

Den 4. juli 2023 oplyser du per telefon, at du yderligere har holdt ferie ved din arbejdsgiver XXX. Du oplyser, at du vil forsøge at skaffe dokumentation.

 

Vi skriver til dig den 4. juli 2023 og oplyser, at vi afventer genvurdering af din sag på baggrund af de nye oplysninger. Vi oplyser endvidere, at vi vil genvurdere din sag, hvis vi ikke modtager yderligere dokumentation inden 14 dage.

 

Vi lægger vægt på, at vi ikke har modtaget yderligere dokumentation fra dig.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 4.890,02 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, afgørelsen truffet i forbindelse med genvurderingen. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 7.256,76 kr. i feriepenge for 7,88 feriedage med 10. oktober 2022 som første feriedag. Klager var i denne periode i karantæne ved klagers a-kasse. Det er ikke muligt, at afholde ferie, mens man er i karantæne ved a-kassen. Karantænen vil i så fald blive forlænget. Klager har trods flere opfordringer dertil kun indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i 2,57 dage ud af de omhandlede 7,88 dage i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den afgørelse, FerieKonto traf i forbindelse med genvurderingen, hvorefter klager skal tilbagebetale 4.890,02 kr.