Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-242 / 18-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 15. oktober 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 3. november 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 826,13 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 19. december 2021 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 253,06 kr. for 1,50 dage og 573,07 kr. for 8,32 dage med første feriedag den 24. december 2021.

 

Den 28. februar 2022 indgav A-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt ferie i perioden fra den 24. december til den 31. december 2021, og at A-kassen havde udbetalt dagpenge i samme periode.  

 

I brev af 17. august 2022 orienterede FerieKonto klageren om A-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den 1. september 2022 oplyste klager, at han havde fået udbetalt 2.456 kr. i december, da han havde holdt ferie. Klager indsendte samtidig en udbetalingsspecifikation vedrørende dagpenge for perioden 1. december til 31. december 2021. I specifikationen er ud for ”dagpenge” anført

  ”49,33 timer” og ud for ”ikke tilmeldt jobcenter” anført ”111 timer”.

 

Af telefonnotater fra den 1. september 2022 fremgår det, at klager har oplyst, at han har været i dialog med a-kassen, at der kører en sag mod tidligere arbejdsgiver, og at han ikke har haft indtægt i perioden fra den 24. december 2021. FerieKonto vejledte klager om at kontakte a-kassen og bad ham om at indsende udbetalingsspecifikation for december 2021.

 

Den 8. september 2022 oplyste FerieKonto klager om, at det fremgår af den indsendte udbetalingsspecifikation for december 2021, at klager ikke har været tilmeldt jobcenter for 111 timer, og at det indsendte ikke er tilstrækkelig dokumentation. Desuden fremgår det af telefonnotat af 8. september 2022, at A-kassen over for FerieKonto har bekræftet, at klager har været tilmeldt A-kassen fra den 22. december 2021. FerieKonto beder klager om at sende korrekt og fyldestgørende dokumentation, jf. den tidligere høring.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 15. oktober 2022 afgørelse om, at klager skal betale 826,13 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 826,13 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 9,37 dage, og

at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 9,37 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge 9 dage med første feriedag den 24. december 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 253,06 kr. for 1,50 dage og 573,07 for 8,32 dage med afholdelse af første feriedag den 24. december 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har den 1. september 2022 henvendt dig til os og oplyst, at du mente at du havde holdt ferie mellem jul og nytår og at du ikke havde indtægt i perioden. Vi beder dig sende din udbetalingsspecifikation for december 2021.

 

Den 8. september 2022 har din a-kasse bekræftet at du har været tilmeldt a-kassen fra den 22. december 2021.

 

Vi har den 8. september 2022 skrevet til dig, og bedt dig sende dokumentation på at du har afholdt 9,37 dage uden indtægt i perioden fra 1. september 2020 – 31. december 2021.

 

Vi har efterfølgende ikke hørt fra dig.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget den 18. oktober 2022, har klager bl.a. anført følgende:

 

”jeg er fuldstændig uenig… i skal ikke have noget tilbage. I må ringe til min akasse XXX og snakke med dem. det har jeg gjort og de siger der ikke er nogle problemer…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 3. november 2022 fastholdt sin afgørelse af 15. oktober 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 18. oktober 2022 over vores afgørelse af den 15. oktober 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du er uenig i afgørelsen.

 

Du oplyser, at vi skal ringe til din a-kasse.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 9 dage, og at

du samtidig har modtaget dagpenge.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage feriepenge.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 826,13 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 826,13 kr. i feriepenge for 9 feriedage med 24. december 2021 som første feriedag. Klager modtog i denne periode også arbejdsløshedsdagpenge. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb den 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det bemærkes i den forbindelse, at den indsendte udbetalingsspecifikation for december 2021 ikke dokumenterer afholdt ferie som hævdet af klager, da angivelserne "ikke tilmeldt jobcenter 111 timer" og "dagpenge 49,33 timer" stemmer overens med oplysningen fra A-kassen om, at klager først meldte sig ledig den 22. december 2021. Efter udbetalingsspecifikationen er der således ingen dokumentation for, at klager ikke arbejdede de første tre uger i december, og udbetalingsspecifikationen udgør dermed alene dokumentation for, at klager fik dagpenge i den periode, hvor han hævder at have holdt ferie.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 826,13 kr.