Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-244 / 12-08-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2021 og 2022 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i 2020 og 2021 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelser af 28. september 2021 og 19. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 22. november 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021 og 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

De påklagede afgørelser

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 3.063.455 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 3.080.999 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 13. oktober 2021 klaget over opkrævningen af 28. september 2021. Af klagen fremgår bl.a., følgende:

 

”… Jeg har et enkeltmandsfirma – jeg er 55 år – og beviseligt gået i overgangsalderen. Jeg kommer ikke til at gå på barsel og kommer derfor ikke til at søge refusion eller lignende.

 

...

 

Jeg vil derfor klage ...

 

…”

 

Klager har herefter den 17. oktober 2022 gentaget klagen over opkrævningen af 28. september 2021 samt klaget over opkrævningen af 19. september 2022. Af klagen fremgår bl.a., følgende:

 

”…

 

Jeg fastholder min klage både 2021 og 2022

 

For det første kan jeg ikke se, at jeg er arbejdsgiver omfattet af lov om arbejdsmarkedets tillægspension som det fremgår af bekendtgørelsen om barselsudligning.

 

For det andet så omhandler bekendtgørelsen om barselsudligningen alene arbejdsgivere med ansatte. Jeg har ingen ansatte – og er således slet ikke ”arbejdsgiver” ...

 

For det tredje, så er det ikke korrekt, at det af bekendtgørelsen fremgår, at I skal sende oplysningerne til mig privat på mit cpr-nr. Bekendtgørelsens stk. 1 og 6 rummer ingen angivelse heraf ...

 

Det må fordres, at fiskale opkrævninger som denne har klar hjemmel i overensstemmelse med grundlovens hovedprincip, hvorfor jeg skal fastholde min afvisning af kravet.

 

…”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 22. november 2022 genvurderet sagen og fastholdt sine afgørelser af 28. september 2021 og 19. september 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 13. oktober 2021 har klaget over vores opkrævning af 28. september 2021.

 

Du oplyser, at du ikke ønsker at betale til Barsel.dk, da du er 55 år og ikke kommer til at gøre brug af ordningen i forhold til at søge kompensation. Du oplyser også, at du er af den overbevisning, at Barsel.dk ikke burde have tilsendt opkrævning til din private adresse, men derimod have tilsendt din virksomhed. Ligeledes oplyser du, at du er af den opfattelse, at barselsudligningsloven udelukkende vedrører arbejdsgivere, og siden du ingen ansatte har, at du derfor ikke skal betale bidrag til Barsel.dk.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende i både 2021 og 2022.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk for 2021 og 2022, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed anses som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Barsel.dk er en solidarisk sikringsordning, der finansieres ved lovpligtige bidrag fra bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende. Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt i 2021 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020, og bidragspligten for 2022 vurderes på grundlag af indkomstår 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk. skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket, i CVR-registret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober, eller såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, at det er dokumenteret, at grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober. Reglerne om bidragspligt for selvstændige indeholder ikke mulighed for at fritage personer, der ikke personligt vil komme til at få udbytte af ordningen fx pga. af alder og som ikke har ansatte.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

Som det fremgår af opkrævningerne med de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i både 2021 og 2022. På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

Vi kan desuden i cvr-registret se, at du siden 10.11.2017 har haft et enkeltmandsfirma med cvr-nr. XXXXXXXX, og at det fortsat er aktivt.

 

Opkrævning af bidrag til Barsel.dk for selvstændige er en personlig forpligtelse til at betale bidrag, for den person, der driver selvstændig virksomhed, uanset om det sker uden cvr-nummer, eller med et eller flere cvr-numre. Det er det samlede personlige resultat, der er afgørende for bidragspligten. Det er derfor også personen, der er selvstændigt erhvervsdrivende, der er modtager af opkrævningen, og den sendes derfor til den selvstændiges personlige digitale post, jf. at det fremgår af § 11, stk. 1, Barselsudligningsbekendtgørelsen, at opkrævningen sendes til den selvstændige.

 



Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Idet klager ikke har bestridt de i opkrævningerne angivne resultater som selvstændig på 3.063.455 kr. i 2020 og 3.080.999 kr. i 2021 og personlig lønindkomst på 0 kr. i begge år, og idet klager fortsat havde selvstændig erhvervsvirksomhed i form af et aktivt CVR-nummer på opkrævningstidspunkterne i 2021 og 2022, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter de påklagede afgørelser, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 og 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2022.

 

Ankenævnet bemærker, at efter § 11, stk. 1 og 6, i bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked, sender Barsel.dk digitalt via e-Boks eller en tilsvarende digital postkasse en opkrævning af bidrag efter lovens § 4 a, stk. 1, til den selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, sender Barsel.dk et indbetalingskort til den selvstændigt erhvervsdrivende.