Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-134 / 31-07-2023

Barsel.dk skulle tilbagebetale ulovligt opkrævet bidrag med rente beregnet med rentesatsen efter rentelovens § 5

Ankenævnet ophæver Barsel.dk’s afgørelse af 15. marts 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved gen-vurdering den 28. april 2022, og hjemviser sagen til fornyet behandling, idet XXX (herefter klager) har krav på rente af ulovligt opkrævet bidrag til Barsel.dk i 2021 fra indbetalingstidspunkt til tilba-gebetalingstidspunkt.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager om bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 624.369 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr. Det hedder i opkrævningsbrevet bl.a.:

Din betalingsfrist

Du skal betale bidraget til Barsel.dk senest den 1. november 2021. Hvis du ikke betaler inden for fristen, skal du betale renter, indtil Barsel.dk har modtaget betalingen. Renten er en årlig rente, der svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 pct.”

 

Klager gjorde den 1. oktober 2021 telefonisk Barsel.dk opmærksom på, at hans virksomhed var ophørt. Den 4. oktober 2021 skrev klager til Barsel.dk, at det ikke kunne være rigtigt, at de sendte ham en opkrævning 10 måneder efter, at han havde lukket virksomheden, og som han kun ville kunne betale med beskattede midler, hvilket ville gøre det dobbelt så dyrt for ham. Klager forventede derfor en bekræftelse på ikke at skulle betale.

 

Barsel.dk fastholdt imidlertid, at klager skulle betale, idet hans henvendelse ikke havde opsættende virkning. Barsel.dk gjorde opmærksom på, at blev bidraget ikke betalt senest på forfaldsdatoen, ville der blive beregnet renter af bidraget – hvis der efterfølgende blev truffet en ny afgørelse, ville Barsel.dk returnere pengene til klager.

 

På denne baggrund anmodede klager i en skriftlig henvendelse af 12. november 2021 til Barsel.dk om bekræftelse af, at klager, hvis der blev truffet ny afgørelse om hans bidragspligt, ville få indbetalingen returneret med rente ”på samme vilkår som I opkræver ved for sen indbetaling”.

 

Den 27. januar 2022 sendte Barsel.dk et brev til klager, hvoraf det fremgik, at klager ikke var bidragspligtig alligevel. I brevet var anført bl.a. følgende:

 

Du skal ikke betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi du den 14.10.2021 har klaget over vores afgørelse om indbetaling til Barsel.dk og opkrævning for 2021 af 28.09.2021. Vi har derfor vurderet din sag igen, og du skal ikke betale til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, du ikke skal betale vores opkrævning for 2021.

 

Hvis du allerede har betalt opkrævningen, får du pengene tilbagebetalt på din personlige NemKonto inden for 5 hverdage.

 

Derfor skal du ikke betale bidrag til Barsel.dk

Ankenævnet for ATP m.m. finder ikke grundlag for at opkræve bidrag til Barsel.dk,

såfremt virksomheden er ophørt inden den 1. oktober 2021.

Eftersom din virksomhed er ophørt inden den 1. oktober 2021 ifølge CVR-registreret, får du dermed medhold i din klage.

 

…”

 

Den 1. februar 2022 skrev klager følgende til Barsel.dk:

” …

Jeg ser frem til at få refunderet min indbetaling.

Jeg forventer at skulle modtage rente fra indbetaling på samme vilkår som, hvis jeg ikke betalte til tiden.

…”

 

Barsel.dk traf den 15. marts 2022 afgørelse om, at Barsel.dk ikke kan betale renter af bidraget, beregnet for perioden fra indbetaling til tilbagebetaling. Det fremgår af Barsel.dk’s afgørelse af 15. marts 2022:

 

Afgørelse om renter af et indbetalt bidrag til Barsel.dk

Vi vender hermed tilbage med svar på din henvendelse om renter af et indbetalt bidrag

på kr. 1.225,00 til Barsel.dk.

 

Den 4. oktober 2021 rettede du første gang skriftligt henvendelse til Barsel.dk med

oplysning om, at du pr. 30. juni 2021 ophørte med at drive selvstændig virksomhed,

hvorfor du ikke mente at være bidragspligtig til Barsel.dk.

 

Barsel.dk fastholdt den 14. oktober 2021, at du efter lovens kriterier for afgørelsen om

bidragspligt, var forpligtet til at indbetale bidrag for 2021.

 

Efter yderligere to henvendelser til ordningen og Barsel.dk’s besvarelse heraf, fremsatte du den 12. november 2021 krav om at få udbetalt renter af det indbetalte bidrag

beregnet fra indbetalingsdatoen til eventuel tilbagebetaling.

 

Den 27. januar 2022 kunne Barsel.dk besvare din henvendelse om bidragspligt til

Barsel.dk, idet det af ATP’s Ankenævn i en tilsvarende sag var afgjort, at når den

selvstændige virksomhed er ophørt i opkrævningsåret inden 1. oktober, så er der ikke

bidragspligt til ordningen.

 

Vi har derfor tilbagebetalt det indbetalte bidrag til dig.

 

Vi har nu truffet afgørelse i sagen:

 

  • Vi kan ikke betale renter af bidraget, beregnet for perioden fra indbetaling til

tilbagebetaling.

 

 

Begrundelse – derfor kan vi ikke udbetale renter

Barsel.dk kan kun udbetale renter, hvis det er hjemlet i lov eller i almindelige retsgrundsætninger. Hverken i Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked eller i den tilhørende bekendtgørelse indeholder en hjemmel til, at Barsel.dk kan udbetale renter i tilfælde, hvor der sker tilbagebetaling af et tidligere opkrævet og indbetalt bidrag.

 

Derfor har vi undersøgt, om der i andre regler om renteberegning, er hjemmel til at Barsel.dk kan udbetale renter i en sådan situation.

 

Almindelige retsgrundsætninger

Efter praksis kan et rentekrav gøres gældende, hvis det efter en konkret vurdering må anses for rimeligt og er i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger. Der kan bl.a. lægges vægt på, om kravet er opstået på grund af en fejl hos en myndighed, der opkræver et bidrag, dvs. om der er tale om fejlagtig eller dårlig sagsbehandling.

Usikkerhed om fortolkningen af lovregler anses normalt ikke som sagsbehandlingsfejl.

 

I din sag om bidragspligt var der tale om fortolkning af nye lovregler, der ikke tidligere var vurderet af klagemyndigheden for Barsel.dk, ATP’s Ankenævn.

 

Din selvstændige virksomhed med CVR-nr. xxxxxx er i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret) registreret ophørt pr. 30. juni 2021. Du modtog den 28. september 2021 opkrævning af bidrag til Barsel.dk.

 

Ankenævnet afgjorde i november 2021 den første sag om en tilsvarende situation, hvor det blev fastslået, at der ikke var bidragspligt til Barsel.dk. Ankenævnet udtalte som grundlag for afgørelsen, at ordlyden af § 4 a i barselsudligningsloven og opkrævningsbestemmelsen i bekendtgørelsens § 11 naturligt må forstås som at den vedrører personer, der aktuelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. På denne baggrund og i mangel af en bestemmelse om betydningen af ophør af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed forud for opkrævning fandt Ankenævnet, at der ikke er hjemmel til opkrævning hos en person, som inden den 1. oktober i bidragsåret er ophørt med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Din klage nåede ikke at blive genvurderet af Barsel.dk og sendt til behandling i Ankenævnet, før denne første afgørelse fra Ankenævnet om bidragspligt blev afsagt.

 

Barsel.dk agerede ved udsendelse af opkrævninger for 2021 efter en rimelig fortolkning af loven. Da fortolkningen blev ændret af Ankenævnet, tilbagebetalte Barsel.dk bidragene uden unødig forsinkelse. Vi vurderer derfor, at der ikke har været tale om fejl, dårlig sagsbehandling eller andre særlige forhold fra Barsel.dk’s side, der efter almindelige retsgrundsætninger vil berettige til rente af det indbetalte bidrag.

 

Renteloven

Det er også vurderet, om der kan være krav på procesrenter efter rentelovens regler. Renteloven gælder på formuerettens område, hvilket Barsel.dk som offentlig myndighed ikke er omfattet af. Rentelovens § 8 om procesrenter, gælder dog både for formueretlige og offentligretlige krav. Ifølge bestemmelsen skal der betales rente fra den dag, hvor fordringshaveren begynder retsforfølgning, for at opnå betaling af en gæld, hvilket indbringelse af spørgsmålet om bidragspligt for Ankenævnet kan sidestilles med. Som nævnt nåede din klage ikke at blive behandlet i Ankenævnet, da Barsel.dk ændrede praksis inden afgørelsen af din klage, og du fik fuldt medhold, ved at vi frafaldt kravet om betaling af bidrag.

 

Der er derfor heller ikke i renteloven hjemmel til at betale renter af det tilbagebetalte bidrag.

…”

 

Det er afgørelsen af den 15. marts 2022, som er påklaget til Ankenævnet. 

 

Klagen

Klager har i sin klage af 15. marts 2022 anført:

”…

Jeg fik at vide, at jeg kunne klage, men at jeg skulle indbetale det opkrævet beløb, ellers kunne jeg risikere at skulle betale renter på dette. Jeg gjorde opmærksom på, at jeg, i det tilfælde, at jeg skulle indbetale, skulle betale som privat person altså af beskattede midler, og derfor gjorde jeg netop opmærksom på, at jeg i så fald også ville forvente at skulle modtage renter på samme vilkår, som de renter I ville opkræve, hvilket vel er det mest rimelige.

I jeres afslag begrunder i det blandt andet med, at I henviser til, at jeg har bidragspligt, hvilket jo ikke er korrekt, da jeg ikke havde et selskab på opkrævningstidspunktet, men kom til at hæfte for dette som privatperson. Der henvises også til følgende: at den vedrører personer, der aktuelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

Hvilket jeg jo netop ikke gør, altså jeg på det aktuelle tidspunkt skulle drive erhvervsvirksomhed.

Jeg ser frem til at modtage min rentekompensation.”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i sin genvurdering af 28. april 2022 fastholdt sin afgørelse af 15. marts 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder, at der ikke udbetales renter af indbetaltbidrag

Vi skriver til dig, fordi vi har genvurderet din sag, om hvorvidt der kan udbetales renter til dig som selvstændigt erhvervsdrivende, der havde indbetalt bidrag til Barsel.dk og efterfølgende blev fritaget for bidragsbetaling. Du har den 15.03.2022 klaget over vores afgørelse af den 15.03.2022, om afslag på udbetaling af renter for den periode Barsel.dk have det indbetalte beløb.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

  • Der kan ikke udbetales renter til selvstændig erhvervsdrivende af et indbetalt bidragsbeløb.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.,

Begrundelse - derfor kan vi ikke udbetale renter

Ved vores afgørelse om bortfald af bidragspligt af den 27.01.2022, blev du fritaget for bidragspligt i 2021 til Barsel.dk. Inden afgørelsen om bidragsfritagelse, havde du den 11.11.2021 indbetalt det opkrævede bidrag på kr. 1.225,00 til Barsel.dk. Du anmodede den 01.02.2022 om, af få udbetalt renter af det indbetalte beløb fra din indbetaling af bidrag og indtil tilbagebetaling den 28.01.2022.

 

Barsel.dk kan kun udbetale renter, hvis det er hjemlet i lov eller i almindelige retsgrundsætninger.

 

Hverken Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked eller den tilhørende bekendtgørelse indeholder en hjemmel til, at Barsel.dk kan udbetale renter i tilfælde, hvor der sker tilbagebetaling af et tidligere opkrævet og indbetalt bidrag.

 

Derfor har vi undersøgt, om der i andre regler om renteberegning, er hjemmel til at Barsel.dk kan udbetale renter i en sådan situation.

 

Almindelige retsgrundsætninger

Efter praksis kan et rentekrav gøres gældende, hvis det efter en konkret vurdering må anses for rimeligt og er i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger. Der kan bl.a. lægges vægt på, om kravet er opstået på grund af en fejl hos en myndighed, der opkræver et bidrag, dvs. om der er tale om fejlagtig eller dårlig sagsbehandling. Usikkerhed om fortolkningen af lovregler anses normalt ikke som sagsbehandlingsfejl.

 

I din sag om bidragspligt var der tale om fortolkning af nye lovregler, der ikke tidligere var vurderet af klagemyndigheden for Barsel.dk, ATP's Ankenævn.

 

Din selvstændige virksomhed med CVR-nr. xxxxxxxx er i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret) registreret ophørt pr. 30. juni 2021. Du modtog den 28. september 2021 opkrævning af bidrag til Barsel.dk.

 

Ankenævnet afgjorde i november 2021 den første sag om en tilsvarende situation, hvor det blev fastslået, at der ikke var bidragspligt til Barsel.dk. Ankenævnet udtalte som grundlag for afgørelsen, at ordlyden af § 4 a i barselsudligningsloven og opkrævningsbestemmelsen i bekendtgørelsens § 11 naturligt må forstås sådan, at den vedrører personer, der aktuelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på opkrævningstidspunktet. På denne baggrund og i mangel af en bestemmelse om betydningen af ophør af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed forud for opkrævning fandt Ankenævnet, at der ikke er hjemmel til opkrævning hos en person, som inden den 1. oktober i bidragsåret er ophørt med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Din klage nåede ikke at blive genvurderet af Barsel.dk og sendt til behandling i Ankenævnet, før denne første afgørelse fra Ankenævnet om bidragspligt blev afsagt.

 

Barsel.dk agerede ved udsendelse af opkrævninger for 2021 efter en rimelig fortolkning af loven. Da fortolkningen blev ændret af Ankenævnet, tilbagebetalte Barsel.dk bidragene uden unødig forsinkelse.

 

Vi vurderer derfor, at der ikke har været tale om fejl, dårlig sagsbehandling eller andre særlige forhold fra Barsel.dk's side, der efter almindelige retsgrundsætninger vil berettige dig til rente af det indbetalte bidrag.

 

 

Renteloven

Det er også vurderet, om der kan være krav på procesrenter efter rentelovens regler. Renteloven gælder på formuerettens område, hvilket Barsel.dk som offentlig myndighed ikke er omfattet af.

 

Rentelovens § 8 om procesrenter, gælder dog både for formueretlige og offentligretlige krav. Ifølge bestemmelsen skal der betales rente fra den dag, hvor fordringshaveren begynder retsforfølgning, for at opnå betaling af en gæld, hvilket indbringelse af spørgsmålet om bidragspligt for Ankenævnet kan sidestilles med. Som nævnt nåede din klage ikke at blive behandlet i Ankenævnet, da Barsel.dk ændrede praksis på baggrund af Ankenævnets afgørelse i en tilsvarende sag, og inden afgørelsen af din konkrete klage. Du fik fuldt medhold, ved at vi frafaldt kravet om betaling af bidrag.

 

Der er derfor heller ikke i renteloven hjemmel til at betale renter af det til dig tilbagebetalte bidrag.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Det er i barselsudligningslovens § 9, stk. 5, foreskrevet, at i tilfælde, hvor der ikke sker rettidig indbetaling af bidrag, skal udøveren af selvstændig erhvervsvirksomhed ”fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver er fastsat i medfør af § 5 i renteloven”.

 

Den dagældende bekendtgørelse nr. 1694 af 16. august 2021 om barselsudligning på det private arbejdsmarked indeholder i § 12, stk. 3, en bestemmelse om, at ”tilbagebetaling af bidrag og morarenter” sker via NemKonto. I § 16, stk. 2, er der en bestemmelse om, Barsel.dk kan fastsætte ”tolerancegrænser (mindstegrænser)” for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag efter bl.a. bekendtgørelsens § 11 om bidrag for selvstændigt erhvervsdrivende og morarenter heraf. Sådanne tolerancegrænser ses ikke fastsat. Ved barsel.dk’s rykning for manglende betaling af bidraget på 1.225,00 kr. forfaldet til betaling den 1. november 2021, f.eks. den 24. juni 2022, kan opkrævningen således lyde på i alt 1.284,74 kr. incl. renter 59,74 kr.

 

Der er ikke i loven bestemmelser om forrentning ved tilbagebetaling af bidrag, som er opkrævet med urette. Barsel.dk må herefter anses for underlagt dansk rets almindelige regler om forrentning af beløb, som en offentlig myndighed har opkrævet med urette. Der er ikke i bekendtgørelsen nogen fravigelse heraf. Barsel.dk kunne have fastsat en tolerancegrænse (mindstegrænse) for opkrævning og tilbagebetaling af morarente, men det er ikke sket.

 

I den foreliggende sag, hvor klager er afkrævet bidrag af barsel.dk i strid med loven, vil det være bedst i overensstemmelse med dansk rets almindelige retsgrundsætninger om berigelse og tab og rimelighed, at tilbagebetalingskravet forrentes fra indbetaling til tilbagebetaling med rentesatsen i rentelovens § 5, jf. Højesterets dom af 11. oktober 1984 (UfR 1984 s. 1061) og Lars Lindencrone Petersen: Renteloven med kommentarer (6. udg. 2023) s. 203 f. Det er for denne bedømmelse uden betydning, at det drejer sig om en kort periode og et for så vidt beskedent beløb, eftersom en hjemmel til afskæring af beskedne krav ikke er udnyttet. Det bemærkes, at klager protesterede mod opkrævningen og foretog indbetaling under trussel om tilskrivning af morarente ved ikke-betaling og med krav om rente af det indbetalte beløb ved tilbagebetaling.

 

Ankenævnet ophæver herefter den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til barsel.dk med henblik på beregning og betaling af rente med rentesatsen efter rentelovens § 5 af det ulovligt opkrævede bidrag fra indbetalingstidspunkt til tilbagebetalingstidspunkt.